Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Типове положення.doc
Скачиваний:
294
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
155.14 Кб
Скачать

3.4.7. Приймає участь у розслідувані нещасних, випадків на виробничій ділянці.

3. 5. Робітник (тракторист-машиніст, комбайнер, верстатник, оператор, апаратник та інші).

3.5.1 .Роботи виконує відповідно до завдання керівника і додержується вимог безпеки, встановлених інструкцією.

3.5.2.Перед початком роботи перевіряє:

- справність машин, механізмів, устаткування, приладів, огорожі, інструменту, ЗІЗ, наявність засобів пожежогасіння. При виявленні недоліків доповідає безпосередньому керівнику і за його вказівкою усуває їх.

3.5.3.До виконання роботи приступає в спецодязі та інших засобах захисту, додержується вимог інструкцій на робочому місці.

3.5.4. Під час роботи додержується заданих режимів та технологій ведення робіт.

Організовує і утримує робоче місце у відповідності з вимогами стандартів, норм, правил і інструкцій з охорони праці.

3.5.5.Проходить в установленому порядку медичний огляд.

3.5.6.Має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують, навколишнього середовища.

3.6.Відповідальність працівників підприємства за порушення вимог охорони праці

3.6.1.Кожен працівник на підприємстві зобов'язаний дотримуватись виробничої дисципліни, правил, норм та інструкцій з охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці".

3.6.2.Працівники, що порушують законодавство з охорони праці, правила, норми або Інструкції, допустили невиконання заходів, передбачених колективним договором, посадових обов'язків, приписів органів Державного нагляду і відомчого контролю, а також наказів і розпоряджень власника підприємства, притягуються (в залежності від порушень) до дисциплінарної, матеріальної, кримінальної відповідальності.

3.6.3.Працівники, які порушили вимоги охорони праці і при цьому виникла виробнича небезпека, повністю або частково позбавляються преміальних доплат за наслідком виробничої діяльності за звітний період (місяць, квартал, рік), коли були допущені ці порушення.

4. Організація роботи служби охорони праці

4.1. Робота служби охорони праці підприємства по­винна здійснюватись відповідно до плану роботи та гра­фіків обстежень, затверджених роботодавцем.

4.2. Робочі місця працівників служби охорони праці ма­ють розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засо­бами зв'язку і бути зручними для прийому відвідувачів.

4.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охо­рони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 р. № 191, зареєстрованого в Міні­стерстві юстиції України 08.10.97 р. за № 458/2262.

4.4. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

4.5. Працівники служби охорони праці не можуть залу­чатися до виконання функцій, не передбачених Законом Ук­раїни «Про охорону праці» та цим Типовим положенням.

4.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими струк­турними підрозділами, службами, фахівцями підприєм­ства та представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

Додаток

До Типового положення

про службу охорони праці

Форма 1-ОП