Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
консп. РПС3.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
615.94 Кб
Скачать

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП 6

Тема 1. Предмет, методи та завдання курсу 7

Предмет, методи та завдання курсу 7

Передумови розміщення продуктивних сил 8

Контрольні питання 9

Завдання на самостійну роботу 10

Література 10

ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 10

Теорії розміщення продуктивних сил і розвитку регіонів 10

Нові парадигми та концепції регіону 13

Контрольні питання 14

ТЕМА 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 14

Закономірності розміщення продуктивних сил 14

Принципи розміщення продуктивних сил 15

Фактори розміщення продуктивних сил 16

Контрольні питання 18

Завдання на самостійну роботу 18

ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 19

Територіальний поділ праці 19

Територіальна організація виробництва 20

Економічне районування України 22

Контрольні питання 22

Завдання на самостійну роботу 22

ТЕМА 5. НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 23

Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил 23

Методи аналізу рівнів економічного розвитку регіонів 25

Контрольні питання 26

Завдання на самостійну роботу 26

ТЕМА 6. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 27

Демографічна характеристика народонаселення. 27

сільське і міське розселення 29

Контрольні питання 30

Завдання на самостійну роботу 30

ТЕМА 7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА 31

Природно-ресурсний потенціал 31

Економічна оцінка основних видів природних ресурсів України 35

Контрольні питання 36

Завдання на самостійну роботу 36

ТЕМА 8. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС, ВИРОБНИЧИЙ ТА НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 36

Науково-технічний прогрес 36

Виробничий потенціал 37

Науковий потенціал 38

Контрольні питання 38

Завдання на самостійну роботу 38

ТЕМА 9. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ 39

Галузева структура народного господарства 39

Економічне обґрунтування галузевого розміщення виробництва 40

Форми територіальної організації промисловості 41

Контрольні питання 42

Завдання на самостійну роботу 42

ТЕМА 10. МІЖГАЛУЗЕВІ КОМПЛЕКСИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 42

Паливно-енергетичний комплекс 43

Металургійний комплекс 44

хіміко-лісовий комплекс 46

Промисловість будівельних матеріалів 48

Агропромисловий комплекс (АПК) 48

Комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання 49

Транспортний комплекс та зв’язок 50

Контрольні питання 52

Завдання на самостійну роботу 52

ТЕМА 11. СУТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 52

Зміст та функції регіональної економіки 52

Специфіка регіональних програм сталого розвитку 53

Поняття та особливості проблемних регіонів 55

Контрольні питання 56

Завдання на самостійну роботу 56

ТЕМА 12. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Й ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 56

Донецький економічний район 57

Придніпровський економічний район 58

Східний економічний район 59

Центральний економічний район 59

Поліський економічний район 60

Подільський економічний район 60

Карпатський економічний район 61

Причорноморський економічний район 61

Контрольні питання 62

Завдання на самостійну роботу 62

ТЕМА 13. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 62

сутність регіональної політики 62

Завдання державної регіональної економічної політики України 64

Основні підходи до стратегії економічного розвитку регіонів 65

Контрольні питання 66

Завдання на самостійну роботу 66

ТЕМА 14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ І РЕГІОНІВ 67

Форми та напрями економічних зв’язків та співробітництва 67

Спільний економічний простір та еквівалентність обміну 69

Контрольні питання 70

Завдання на самостійну роботу 70

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ „РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” 71

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73

1. Голиков А.П., Дейнека А.Г., Казакова Н.А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. - Харьков: ООО "Олант", 2002. - 320 с. 73

ВСТУП

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка є економічною дисципліною, яка вивчає просторові аспекти прояву дії економічних законів, закономірності й принципи територіальної організації виробництва, ефективність розміщення галузей народного господарства в різних країнах і регіонах, методи впливу держави на розміщення й розвиток продуктивних сил.

Дисципліна " Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка " є однією з загальноосвітніх дисциплін спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050106 „Облік та аудит”. Дана дисципліна відноситься до циклу професійної підготовки економістів та бухгалтерів.

Мета викладання дисципліни є надання знань щодо розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, аналізу стану і визначення головних напрямків регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин.

Завдання: вивчення теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, завдань ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів країни, територіальної і галузевої структури господарського комплексу, наукових засад державної регіональної економічної політики.

Після опанування даного курсу студент повинен:

– знати:

закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил, основи методології економічного обґрунтування розміщення виробництва, форми й регіональні особливості територіальної організації виробництва, особливості розміщення виробничих комплексів України, сучасний стан і тенденції в міжнародному територіальному розподілу праці, сутність, форми й механізми державного регулювання при реалізації економічної політики;

– уміти:

застосовувати на практиці знання щодо розміщення продуктивних сил, формування та розвитку міжгалузевих комплексів, регіональної економіки; використати довідкову літературу; виконувати економічні розрахунки для обґрунтування розміщення продуктивних сил.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.