Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фінана..rtf
Скачиваний:
95
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.6 Mб
Скачать

2. Види фінансово-правової відповідальності: відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Фінансова відповідальність за порушення по­даткового законодавства.

Види фінансово-правової відповідальності:

-    відповідальність за порушення бюджетного законодавства;

- фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

Залежно від того, до якої групи суб’єктів фінансового права належить той, хто притягається до відповідальності, виділяють:

-         відповідальність державних органів і посадових осіб;

-         відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

-         відповідальність політичних партій, громадських організацій;

-         відповідальність фізичних осіб;

-         відповідальність юридичних осіб.

 

Залежно від функцій фінансово-правової відповідальності:

-         правовідновлювальна (компенсаційна);

-         штрафна (каральна) відповідальність.

 

За належністю фінансово-правової норми, що порушена, до фінансово-правового інституту чи підгалузі фінансового права:

-         відповідальність за порушення бюджетного законодавства;

-         відповідальність за порушення податкового законодавства;

-         відповідальність у сфері державних та місцевих запозичень;

-         відповідальність за порушення законодавства, яким регулюється грошовий обіг та розрахунки;

-         відповідальність за порушення валютного законодавства тощо.

 

Залежно від уповноважених органів, які мають право застосовувати фінансово-правову відповідальність:

-         контрольно-наглядові органи;

-         правозастосовні органи.

 

За джерелами права, норми яких регулюють відповідальність суб’єктів фінансового права:

-         відповідальність, передбачену у законах України;

-         відповідальність, передбачену у підзаконних нормативних актах;

-         відповідальність, передбачену у рішеннях органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій.

 

За формами накладення фінансово-правової відповідальності:

-         відповідальність, що накладається у судовому порядку;

-         відповідальність, що накладається у позасудовому порядку державними органами та їх посадовими особами, місцевими органами та їх посадовими особами.

 

Щодо кількості суб’єктів фінансового права, які скоїли протиправне діяння:

-         індивідуальну (щодо фізичних осіб) відповідальність;

-         колективну (щодо юридичних осіб) відповідальність.

 

За територіальною належністю:

-         внутрішня;

-         міжнародна.

Залежно від галузевої належності правової норми, що встановлює відповідальність:

-         фінансово-правова;

-         кримінальна;

-         цивільно-правова;

-         адміністративна;

-         дисциплінарна.

 

Загальна характеристика відповідальності  за порушення бюджетного законодавства.

За здійснення порушень бюджетного законодавства в залежності від їх характеру та ступеня суспільної небезпеки можуть бути застосовані заходи фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності. Ще однією підставою розмежування цих видів юридичної відповідальності є суб’єкт відповідальності. Безпосередніми суб’єктами фінансово-правової відповідальності можуть бути як територіальні громади в цілому, так і органи, через які реалізується бюджетна діяльність держави та територіальних громад.

На відміну від адміністративної та кримінальної відповідальності, які встановлені відповідно Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 164-12) та Кримінальним кодексом України (статті 210-211), заходи фінансової відповідальності визначені Бюджетним кодексом України (глава 18). У літературі з фінансового права для позначення фінансової відповідальності за бюджетні правопорушення використовується термін “бюджетно-правова відповідальність”. Бюджетно-правова відповідальність характеризується такими ознаками:

  1. ця відповідальність безпосередньо встановлена бюджетним законодавством (Бюджетним кодексом України);

  2. до цієї відповідальності притягуються суб’єкти бюджетних правовідносин;

  3. відповідальність передбачає застосування заходів покарання до особи, яка не виконала чи неналежним чином виконала приписи норм бюджетного законодавства;

  4. в основі відповідальності лежить бюджетне правопорушення;

  5. відповідальність полягає в застосуванні специфічних бюджетних санкцій;

  6. притягують до бюджетно-правової відповідальності органи, які здійснюють виконання бюджету (Міністерство фінансів України, органи Державної казначейської служби України, органи Державної фінансової інспекції, місцеві фінансові органи, головні розпорядники бюджетних коштів);

  7. притягнення до відповідальності здійснюється в порядку визначеному бюджетним законодавством;

  8. бюджетно-правова відповідальність є засобом забезпечення належного виконання вимог бюджетного законодавства.

При притягненні правопорушника до бюджетно-правової відповідальності держава переслідує, як правило, три цілі:

1) забезпечення виконання бюджетного законодавства. Особливо це характерно, коли до відповідальності притягується отримувач бюджетних коштів;

2) покарання правопорушника, що виступає засобом його виховання та попередження повторних правопорушень;

3) захист майнових інтересів учасників бюджетних правовідносин.

 Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

Визнаючи фінансову відповідальність самостійним видом юридичної відповідальності, фахівці вбачають головну її особливість у тому, що крім штрафних санкцій вона передбачає і правовідновлювальні санкції, які стимулюють виконання фізичними і юридичними особами обов'язків, передбачених фінансовим (податковим) законодавством, а також забезпечують компенсацію шкоди, завданої  їх про­типравною поведінкою.

ПК України передбачає, що (ст. 111) «За порушення законів з питань оподаткування та іншо­го законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відпо­відальності:

111.2. Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та за­стосовується згідно з ПКУ  та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені).

З наведеної вище норми бачимо, що у ПК України законодавець пропонує використовува­ти конструкцію фінансової відповідальності. Мабуть такий підхід  розрахований на подальше вдосконалення фінансового законодавства. Справа в тому, що фінансова відповідальність має передбачати наслідки правопорушень всіх відносин, які регулю­ються фінансовим законодавством (і в галузі бюджету, і в галузі опо­даткування, і в галузі обігу валютних цінностей і т.д.). Тобто конструк­цію фінансової відповідальності можна використовувати, але як певну родову модель, яка об'єднує інституційні або підгалузеві різно­види відповідальності. Проте,  Бюджетним кодексом України закріплено спеціальний різновид відповідальності за порушення бюджетного законодавства (Глава 18 Бюджетного кодексу України (див.: Голос України. - 2010. 4 серп. (№ 143), але при цьому не йдеться про фінансову відповідальність. Здається логічним було б перенести  підхід у сфері оподаткування, який  закріплений Податковим кодексом України і до регулювання наслідків бюджетних правопорушень.

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]