Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс. роб. ОВ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
345.6 Кб
Скачать

Висновки до розділу 3

Таким чином, у розділі 3. «Напрямки вдосконалення організації виробництва виробу на УВО УТОС» ми розглянули:

  • проблеми організації виробництва виробу на підприємстві, при дрібносерійному виробництві;

  • коротку характеристику партіонно-технологічному методу організації виробництва на даному підприємстві залежно від номенклатури.

  • пріоритетні напрями вдосконалення відповідно до трьох головних складових виробничого процесу (живої праці, матеріальної та технічної бази).

Висновки та пропозиції

Багато вчених та науковців економічної сфери як минулих років, так теперішніх років приділяють велику увагу організації виробництва виробу. Вони мають свої погляди на визначення її сутності та завдань, а також елементів, принципів і т.д. Але всі сходяться в одному, організація виробництва виробу - це важливе питання в господарській діяльності підприємства.

Отже, під організацією виробництва розуміють координацію й оптимізацію в часі і просторі всіх матеріальних, трудових елементів виробництва з метою випуску в певні строки необхідної споживачам продукції з найменшими витратами за умови належної якості й отримання достатнього прибутку від її реалізації для подальшої продуктивної діяльності.

У курсовій роботі було розглянуто:

1) теоретичні основи організації виробництва виробів на підприємстві, основні завдання, принципи та етапи;

2) основні показники, які характеризують організацію виробництва;

3) господарську діяльність УВО УТОС, дано його техніко-економічну характеристику та розраховано основні техніко-економічні показники;

4) особливості організації виробництва виробу на підприємстві;

5) методику втілення основних завдань з організації виробництва на практиці;

6) на основі даних підприємства, здійснено розрахунок показників, які стосуються виробничого процесу та здійснено їх аналіз.

Таким чином, УВО УТОС здійснює масове виробництво картонажної продукції (папок для паперів, швидкозшивачів, обкладинок, коробок та ін.). Для його раціоналізації об’єднання використовує не потоковий партіонно-технологічний метод організації виробництва виробів.

Щодо вдосконалення організації виробництва продукції на підприємстві запропоновано впроваджувати такі організаційні заходи, що дають великий позитивний ефект і не потребують значних капітальних укладень: організація роботи при перемінних, протягом дня, такті і швидкості потокової лінії; переведення робітників протягом зміни з однієї операції на іншу; застосування багатоопераційних машин, що потребують регулярного переключення уваги робітників на різні процеси; заходи матеріального стимулювання.

Список використаних джерел

1) Багрова І.В. та ін. Організація виробництва: Навч. посіб.-К.: ЦНЛ,2005.-2548с.

2) Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2003.-524с.

3) Економіка та організація виробництва: Підручник/За ред.. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера.-К.: Знання,2007.-678с.

4) Гриньва В.М., Салун М.М.

Організація виробництва: Підручник.-К.: Знання,2009.-582с.

5) Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури,2006.-448с.

6) Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник.-К.: КНЕУ,2007.-200с.

7) К;аліна А.В. Економіеа праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.-К.:МАУП.2004.-272с.

8) Курочкін А.С. Організація виробництва: Учеб. пособие.-К.:МАУП,2005.-216с.

9) Організація виробництва: навч. посібник/В.А. Никифорак, З.І. Кобеля, Л.В. Вербівська.-Чернівці,ЧНУ,2010.-420с.

10) Новицкий Й.М. Организация и планирование производства: Учеб.-метод. пособие-М.: Финансы и статистика, 2004.-392с.

11) Організація виробництва: Навч. посібник/ В.О. Онищенко, О.В. Редкіна, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова.-К.:Лібра,2006.-336с.

12) Орлов О.О. Планування діяльності підприємства: Підручник.К.:Скарби.2005.-336с.

13)Петрович Й.М. Організація виробництва: Навч. посіб.- К.:ЦНЛ,2005.-336с.

14) Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва.:Підручник.-Л.:Магнолія плюс, 2004.-398с.

15) Петрович Й.М., Кіт А.Ф, Кіндратська Г.І. та ін. «Економіка підприємства»: Підручник/ за заг. ред. проф. Й.М. Петровича.-2-ге вид., випр.,- Львів: Магнолія плюс,2006.-580с.

16) Петрович Й.М. Організування промислового виробництва.: Підручник.-К.: Знання,2009.-328с.

17) Петрович Й.М., Будіщева І.О. та ін. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. – Л.: Оскарт, 2008.

18) Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчв. посіб.-Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 2007.-258с.

19) Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред.. С.Ф. Покропивного.-2-ге вид., перероб. Та доп.-К.:КНЕУ, 2007.-528с.

20) Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998.

21) Посилкіна О. В. Організація виробництва: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, К. Ю. Зверєва. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. — 152 с

22) Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань, комплексів. Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 2000.

23) Рижиков В.С. Організація виробництва: навч. посіб.[для студ. екон. і техн.. спец. усіх форм навч. і слухачів системи вироб-ек. навч. кадрів]: М-во освіти і науки України.-К.:Дельта,2006.-264с.

24) Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О. та ін. організація і планування на підприємстві: Навч.посіб.-К.:ЦНЛ,2006.-528с.

25) Тимош І.М. Економіка праці. – Тернопіль: Астон, 2001. – 346 с.

26) Туровець О.Г. и др. Организация производства и управление предприятием:Учебник.-М.:ИНФРА,2005.-555с.

27) Тян Р.Б., Багрова І.В. Організація виробництва. Навчальний посібник.- Київ:Центр навчальної літератури, 2005.-248с.

28) Хопчан М.І., Харів П.С., Бойчик І.М., Лотиш О.Я. Організація і планування виробництва: теорія і практика. Навч. посібник. - Тернопіль,2002.

29) Хопчан М.І., Лотиш О.Я., Хопчан В.М. Організація виробництва. Навч.

посібник. – Тернопіль, 2003 .

30) Фатхтундінов Р.А. Организация производства. Учеб. Для вузов.- М.:ИНФРА-М,2002.- 672с.