Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс. роб. ОВ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
345.6 Кб
Скачать

52

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня2012 року № 384

Форма № Н-6.01

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(повне найменування вищого навчального закладу)

____________Кафедра економіки підприємства________________

(повна назва кафедри)

Курсовий проект (робота)

з ________________________організації виробництва_______________________

(назва дисципліни)

на тему: ____________«Організація виробництва виробу на__________

_______________________Чернівецькому УВО УТОС»________________

Студентки _4-го_ курсу __441__групи

напряму підготовки __економічний___

спеціальності _економіка підприємства_

_____________Валькович І.І._____________

(прізвище та ініціали)

Керівник _______Онещук Т.М._______

________________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів:_____Оцінка: ECTS____

Члени комісії _____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Чернівці 2012 рік

ПЛАН:

ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації виробництва виробу на підприємстві…………………………………………………………………….с. 5

1.1. Понятійно-термінологічний апарат теми дослідження………………...с. 5

1.2. Методичні аспекти організації виробництва

виробу на підприємстві………………………………………………………..с.11

Висновки до розділу 1…………………………………………………..с.20

РОЗДІЛ 2. Дослідження організації виробництва виробу

на УВО УТОС………………………………………………………………...с. 21

2.1.Загальна характеристика господарської діяльності

досліджуваного підприємства………………………………………………..с. 21

2.2. Аналіз організації виробництва виробу на УВО УТОС………..……..с. 28

Висновки до розділу 2……………………………………………...…..с. 32

РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення організації

виробництва виробу на УВО УТОС…………………………….…………..с. 33

Висновки до розділу 3……………………………………………….…с. 36

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………...с. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..с. 39

ДОДАТКИ………………………………………………………………….….с. 42

ВСТУП

Перехід до ринкових відносин кардинально змінює погляд на організацію виробництва, що створює умови для найкращого використання техніки та людей у процесі виробництва. Ринкові відносини на перший план висувають нові цілі виробництва та розглядають його як гнучкий механізм, здатний перебудуватися у будь-який момент.

Головна мета підприємства — одержати максимальний прибуток у довгостроковій перспективі. Для досягнення цієї мети підприємство вирішує велику кількість завдань, центральним з яких є повне і своєчасне задоволення потреб споживача. У зв’язку з цим підприємство повинно забезпечувати:

– конкурентоспроможність продукції, що випускається, та послуг, які надаються;

– розвиток та підвищення ефективності виробництва;

– прискорення науково-технічного прогресу;

– сприятливі умови для високопродуктивної праці та ін.

Виробництво обумовлює матеріальну основу інших видів діяльності.

Його зміст визначає процес праці, який припускає три компоненти:

– доцільну діяльність або безпосередню працю;

– предмет праці, тобто все, на що спрямована доцільна діяльність людини;

– засоби праці, перш за все, знаряддя праці — машини, обладнання, інструменти.

Питанням дослідження організації виробництва, пошуку шляхів його вдосконалення та покращення якості продукції багато уваги приділяли різні вчені, теоретики та науковці. Особливу роль у розробці наукових основ організації виробництва відіграли роботи таких вчених: Ф.У.Тейлора, Г.Л. Ганта, К.Паркхорста, Ф. Гільберта, К. Кнепеппеля, Г. Форда, К, Адамецкі, Н.Ларновського, І.Каннегісера, А. Гастєва, П. Керженцева, О. Єрманського та інших науковців.

Сьогодні постає важливе питання ефективної організації виробництва продукції (виробу), яке великою мірою впливає на загальну діяльність підприємства, на його економіко-фінансовий стан та розвиток.

Метою курсової роботи – дослідження організації виробництва виробу на підприємстві та визначення напрямків її вдосконалення, на основі теоретичних та практичних даних.

Об’єктом дослідження є підприємство УВО УТОС.

Предмет роботи – теоретичні та методологічні засади організації виробництва виробу.

Курсова робота містить три розділи.

У першому розділі «Теоретичні основи організації виробництва виробу на підприємстві» розкривається зміст виробничої діяльності та розкривається короткий екскурс по визначенні різними науковцями поняття «організації виробництва»; описано структурні елементи виробничого процесу; завдання та етапи організації виробництва; розглянуто основні методи та показники організації виробництва продукції.

У другому розділі «Дослідження організації виробництва виробу на УВО УТОС» описується техніко-економічна характеристика господарської діяльності УВО УТОС, відображено основні техніко-економічні показники діяльності підприємства; розраховано основні показники організації виробництва виробу відповідно до структурних елементів виробничого процесу.

У третьому розділі «Напрямки вдосконалення організації виробництва виробу на УВО УТОС» розглянуто основні проблеми організації виробництва виробу та запропоновано практичні рекомендації щодо її вдосконалення на даному підприємстві.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації виробництва виробу на промисловому підприємстві