Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Освітньо - професійна програма КП.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
69.32 Кб
Скачать

Програмування для Internet.

Вивчення основних понять створення клієнт-серверного застосування, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером - веб-сервер; інтелектуальний розвиток особистості, розвиток логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції; формування компетенцій за фахом.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • історію розвитку Internet;

 • мову гіпертекстової розмітки HTML;

 • каскадні таблиці стилів CSS;

 • підходи до створення WEB додатків;

 • серверну мову сценаріїв для Web-PHP;

 • основи динамічного створення сторінок мовою РНР;

 • стандартні функції PHP для роботи з MySQL;

 • основи створення бази даних за допомогою СКБД MySQL;

 • систему шаблонів у РНР;

 • принцип відстежування сеансу.

вміти:

 • володіти основами захисту інформації;

 • створювати та формувати html-документи;

 • створювати найбільш потужні та найвикористовуваніші засоби в HTML (таблиці, фрейми, карти-зображення, форми);

 • створювати документи за допомогою серверної мови сценаріїв для Web PHP;

 • створювати бази даних у середовищі MySQL;

 • призводити відстеження сеансу та відладку сценаріїв WEB-сторінки;

 • використовувати сookie у РНР.

При вивченні дисципліни повинні формуватися наступні основні компетенції:

соціально-особистістні – розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики), креативність, здатність до системного мислення, адаптивність і комунікабельність, турбота про якість виконуваної роботи, здатність до критики й самокритики;

загально-наукові - базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; уміння працювати в Internet;

інструментальні - дослідницькі навички, навики роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням в необхідному обсязі для вирішення завдань програмування для Internet;

загально-професійні компетенції:

здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення;

здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію;

здатність моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення;

здатність використовувати можливості мережевих програмних систем;

сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи, реляційні та розподілені бази даних, мови запитів до баз даних;

спеціалізовано-професійні компетенції:

здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій;

використовувати інтернет-ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;

базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення.

Основи захисту інформації і кодування.

Вивчення основних поняття інформації, засобів роботи з нею та методами захисту даних. Поняття методів криптології та основних засобів кодування інформації знання структурних особливостей конкретних систем, принципів їх побудови та алгоритмічного забезпечення, властивостей та характеристик, а також уміння застосовувати сучасні технічні засоби.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • види, форми та властивості інформації;

 • поняття захисту інформації;

 • поняття захищеної інформаційної системи;

 • поняття та історію розвитку криптографії;

 • сучасні криптографічні методи;

 • поняття шифрування та кодування інформації;

 • основні алгоритми кодування інформації;

 • засоби покращення захисту від перешкод при передачі інформації;

 • засоби кодування графіки та звуку.

вміти:

 • володіти основами захисту інформації;

 • програмно реалізовувати алгоритми шифрування інформації;

 • будувати кодові дерева та коди;

 • використовувати алгоритми кодування інформації;

 • вимірювати кількість та якість інформації;

 • застосовувати на практиці отримані знання з кодування та захисту інформації.

При вивченні дисципліни повинні формуватися наступні основні компетенції:

соціально-особистісні – розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики), креативність, здатність до системного мислення, адаптивність і комунікабельність, турбота про якість виконуваної роботи, здатність до критики й самокритики.

загальнонаукові - базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; уміння працювати в Internet;

інструментальні - дослідницькі навички, навики роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням в необхідному обсязі для застосування криптографічних алгоритмів та методів кодування інформації.

загально-професійні компетенції:

здатність застосовувати криптографічні алгоритми;

сучасні уявлення про теорії кодування інформації;

здатність здійснювати аналіз вимог у кодуванні інформації, застосовувати отримані знання на практиці;

логічна компетентність:

володіти і використовувати на практиці понятійний апарат дедуктивних теорій (поняття, визначення понять; висловлювання, алгоритмічні конструкції тощо);

володіти навиками кодування інформації та криптографії.

спеціалізовано-професійні компетенції:

здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій;

використовувати інтернет-ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;

базові уявлення про сучасні методи дослідження операцій.