Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Освітньо - професійна програма КП.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
69.32 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Технікум промислової автоматики

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Затверджую

Директор ТПА ОНАХТ

В. О. Стамболцян

" " 2012 р.

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАММА

підготовки молодшого спеціаліста

галузь знань: 0501 « Інформатика та обчислювальна техніка»

напрям підготовки : 050103 « Програмна інженерія»

спеціальність: 5.05010301«Розробка програмного забезпечення»

( Варіативна частина)

м. Одеса

2012 р.

ДОДАТОК Б

СИСТЕМА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ

( Вибіркова частина)

Зміст уміння, що забезпечуються

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

1

2

3

4

Організувати управлінську діяльність виробничого підрозділу середньої ланки із застосуванням наукового обґрунтованих прийомів і методів керівництва.

Володіти відповідним стилем керівника, прийомами управління персоналом, делегування повноважень, забезпечувати ефективну діяльність підлеглих.

Володіти навиками підготовки та проведення ділових нарад, прийняття рішень, забезпечувати повне та якісне виконання зобов'язань перед партнерами у ринкових відносинах.

Забезпечувати ефективність управління та безконфліктність на дільниці з врахуванням психологічних особливостей підлеглих, виявляти неформальних лідерів. Проводити певну виховну роботу в колективі.

Володіти засобами вивчення ринку, вживати заходи щодо посилання конкурентоздатності продукції або послуг

Розробляти бізнес-плани для малих підприємств.

3.СВ.С.01.ПР.Р.01

3.СВ.С.01.ПВ.Р.02

3.СВ.С.01.ПР.Р.03

3.СВ.С.01.ПР.Р.04

3.ПФ.С.01.ПР.Р.05

3.ПФ.С.01.ПП.0.06

Виробничий підрозділ: структура, планування діяльності

Методи та принципи управління, мотивація, контроль

Комунікації, прийняття рішень

Керівництво, лідерство, конфлікт

Основи маркетингу

Планування IT- бізнесу

КЗН. 01.21

КЗН. 01.22

КЗН. 01.02

КЗН. 01.22

КЗН. 01.23

КЗН. 01.24

Розраховувати ефективність використання

3.ПФ.С.02.ПП.0.07

Основи функціонування,

КЗН. 01.25

Зміст уміння, що забезпечуються

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

1

2

3

4

виробничих та інформаційних ресурсів;

користуючись нормативною документацією.

Розраховувати вартість розробленого програмного забезпечення

Розраховувати економічну ефективність впровадження науково-технічних інновацій.

Обґрунтовувати найбільш ефективні варіанти капітальних вкладень на розробку і впровадження інформаційних технологій та програмного продукту.

Прогнозувати діяльність та забезпечувати ефективність господарювання в умовах ринкової економіки.

Визначати та аналізувати фінансово-економічні показники діяльності підприємства в сфері ІТ – бізнесу.

3.ПФ.С.02.ПП.0.08

3.ПФ.С.02.ПП.0.09

3.ПФ.С.02.ПП.Р.10

3.ПФ.С.02.ПР.Р.11

3.ПФ.С.02.ПР.Р.12

ресурсне забезпечення та організація діяльності підприємства

Планування, результати та ефективність діяльності підприємства

Планування, результати та ефективність діяльності підприємства

Планування, результати та ефективність діяльності підприємства

Планування, результати та ефективність діяльності підприємства

Планування, результати та ефективність діяльності підприємства

КЗН. 01.26

КЗН. 01.26

КЗН. 01.26

КЗН. 01.26

КЗН. 01.26

Організовувати власну навчальну працю, в тому числі самостійну з вивчення програмного матеріалу спеціальності.

Мати правильне особисте уявлення про спеціальність.

Орієнтуватися в змісті професійної підготовки за спеціальністю, у взаємозв'язку і призначенні

3.СВ.С.03.ПР.Р.13

3.СВ.С.03.ПР.Р.14

3.СВ.С.04.ПП.Р.15

Організація навчального процесу за спеціальністю

Основні відомості про спеціальність, виробничі функції та типові задачі діяльності

Огляд основних напрямків професійно- профільної підготовки та можливостей

КСО. 03.01

КЗН. 03.01

КЗН. 03. 02

Зміст уміння, що забезпечуються

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

1

2

3

4

професійно-оріснгованих дисциплін, передбачених навчальним планом.

застосування отриманих знань з професійної діяльності за фахом

Застосовувати знання в галузі комп'ютерних інформаційних систем для самостійного розв’язання різних задач.

Формалізувати висловлення алгебри логіки та логіки предикатів.

Проводити нормалізацію формул алгебри.

Проводити нормалізацію висловлювань та логіки предикатів

Робити логічний висновок.

Застосовувати метод резолюцій та критерій логічного слідування.

2.ПФ.С.02.ПР.04

2.ПФ.С.02.ПР.05

2.ПФ.С.02.ПР.06

2.ПФ.С.02.ПР.07

2.ПФ.С.02.ПР.08

2.ПФ.С.02.ПР.09

Логіка висловлювань, логіка предикатів. Вступ у логіку.

Алгебра висловлювань. Логічні операції, синтаксис та семантика.

Булева алгебра. Нормальні форми булевих функцій.

Основні закони алгебри логіки, пропозіціональні формули, нормальні форми, алгоритм нормалізації, логічне слідування та метод резолюцій.

Логіка предикатів. Моделі. Загально значущі формули. Теорема дедукції. Теорема компактності. Квантори та предикати.

Перетворення формул. Логічне слідування в алгебрі предикатів. Метод резолюцій та алгоритмів уніфікації

КЗН. 02.33

КЗН. 02.34

КЗН. 02.35

КЗН. 02.36

КЗН. 02.37

КЗН. 02.38

Аналізувати задачі дослідження операцій, класифікувати їх за типами. Розв’язувати типові задачі про дію, планування виробництва.

Застосовувати на практиці графічний метод розв’язання задач лінійного

2.ПФ.С.03.ПР.10

2.ПФ.С.03.ПП.11

Задачі лінійного програмування (ЗЛП)Загальна постановка задач лінійного програмування

Геометрична інтерпретація ЗЛП. Форми запису ЗЛП

КЗН. 02.39

КЗН. 02.40

Зміст уміння, що забезпечуються

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

1

2

3

4

програмування.

Розуміти характеристики та особливості симплексного

методу. Виділяти основні кроки роботи з симплексними таблицями.

Відрізняти правила та поняття відкритої та закритої транспортної задачі.

Знаходити початкове рішення транспортної задачі методами «північно-західного» кута, мінімального елемента.

Класифікувати задачі нелінійного програмування за типами;

Застосовувати метод Франка-Вулфа. Користуватись методом Лагранжа у рішенні задач нелінійного програмування.

2.ПФ.С.03.ПР.12

2.ПФ.С.03.ПР.Р.13

2.ПФ.С.03.ПР.14

2.ПФ.С.03.ПР.15

2.ПФ.С.03.ПР.16

Пошук рішення ЗЛП у MS Excel. Симплексні методи розв’язання ЗЛП

Транспортна задача (ТЗ)

Математична модель транспортної задачі. Опорний та оптимальний плани ТЗ.

Задачі нелінійного програмування (ЗНЛП)

Градієнтні методи. Метод Лагранжа

КЗН. 02.41

КЗН. 02.42

КЗН. 02.43

КЗН. 02.44

КЗН. 02.45

Володіти основами комп’ютерної графіки.

Будувати двомірні креслення;

На основі наведених двомірних креслень бачити та реалізовувати тримірний вигляд виробу;

Коректно оформляти креслення та специфікації до них;

Використовувати графічний пакет AutoCAD для побудови креслень.

4.ПФ.С.01.ПП.01

4.ПФ.С.01.ПП.02

4.ПФ.С.01.ПП.03

4.ПФ.С.01.ПП.04

4.ПФ.С.01.ПП.05

Основи інженерної графіки

Креслення в середовищі AutoCAD

Робота з середовищем AutoCAD

Основи тримірної графіки

Засоби зображення об’єктів

КСП. 03.01

КСП. 03.02

КСП. 03.03

КСП. 03.04

КСП. 03.05

Володіти основним поняттям web-програмування.

2.ПФ.Е.04.ПР.17

Основні поняття web-програмування. Середовище розробки

КСП. 03.06

Зміст уміння, що забезпечуються

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

1

2

3

4

Створювати ефекти, щоб зробити сайт більш змістовним.

Створювати мультиплікаційні ролики;

Надавати функціонал сайту за допомогою мови ActionScript.

2.ПФ.Е.04.ПП.18

2.ПФ.Е.04.ПП.19

2.ПФ.Е.04.ПП.20

AdobeFlashCS3.

Середовище розробки АdobeFlashCS3.

Мови програмування в середовищі AdobeFlash CS3

Мова ActionScript2.0

КСП. 03.07

КСП. 03.08

КСП. 03.09

Створювати та формувати html-документи.

Створювати найбільш потужні та найвикористовуваніші засоби в HTML (таблиці, фрейми, карти-зображення, форми).

Створювати бази даних у середовищі MySQL;

Призводити відстеження сеансу та відладку сценаріїв WEB-сторінки;

Створювати документи за допомогою серверної мови сценаріїв для Web PHP.

Використовувати сookie у РНР.

2.ПФ.Е.05.ПП.21

2.ПФ.Е.05.ПП.22

2.ПФ.Е.05.ПП.23

2.ПФ.Е.05.ПП.24

2.ПФ.Е.05.ПП.25

2.ПФ.Е.05.ПП.26

Вступ. Виникнення мережі Internet та принцип її

Мова гіпертекстової розмітки НТML.

Каскадні таблиці стилів СSS.

Підходи до створення WEB додатків.

Основи програмування на РНР.

Основи програмування на РНР.

КСП. 04.01

КСП. 04.02

КСП. 04.03

КСП. 04.04

КСП. 04.05

КСП. 04.05

Володіти основами захисту інформації

Програмно реалізовувати алгоритми шифрування інформації.

Будувати кодові дерева та коди.

Використовувати алгоритми кодування інформації;

Вимірювати кількість та якість інформації;

Застосовувати на

4.ПФ.С02.ПР.06

4.ПФ.С.02.ПП.07

4.ПФ.С.02.ПП.08

4.ПФ.02.ПП.09

4.ПФ.С.02.ПП.10

4.ПФ.С.02.ПП.11

Основи захисту інформації .

Загальні поняття захисту інформації.

Сучасні криптографічні методи.

Теорія кодування інформації.

Поняття кодування інформації.

Алгоритми

КСП.03.10

КСП.03.11

КСП.03.12

КСП.03.13

КСП.03.14

КСП.03.15

Зміст уміння, що забезпечуються

Шифр уміння

Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля

1

2

3

4

практиці отримані знання з кодування та захисту інформації.

кодування інформації.

ДОДАТОК В