Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Освітньо - професійна програма КП.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
69.32 Кб
Скачать

Вступ до спеціальності.

Короткий зміст дисципліни.

Вивчення основних принципів організації навчального процесу за спеціальністю, основних відомостей про спеціальність, змісту виробничих функцій та типових задач діяльності за галузевим освітнім стандартом спеціальності. Стислий огляд основних напрямків профссійио-профільованої підготовки та можливостей застосовувати отримані знання зі спеціальних дисциплін в процесі професійної діяльності за фахом.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста;

 • структуру навчальних дисциплін і практичного навчання за освітньо- професійною програмою;

 • основний зміст професійно-профільованих дисциплін;

 • задачі фахівця щодо здійснення його професійних обов’язків.

вміти:

 • організовувати власну навчальну працю, в тому числі самостійну з вивчення програмного матеріалу спеціальності;

 • чітко викласти правильне особисте уявлення про спеціальність;

 • орієнтуватися в змісті професійної підготовки за спеціальністю, у взаємозв'язку і призначенні професійно-оріснгованих дисциплін, передбачених навчальним планом.

При вивченні дисципліни повинні формуватися наступні основні компетенції:

соціально-особистісні - здатність вчитися;

загальнонаукові — початкові знання в галузі сучасних інформаційних технологій.

Математична логіка.

Короткий зміст дисципліни.

Вивчення основних понять формального опису задач за допомогою логічних формул, навичок розв’язання задач, а також виховання фахівця, що володіє математичними методами, необхідними для спеціальної підготовки та майбутньої професійної діяльності.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • апарат математичної логіки

 • можливі шляхи застосування методів математичної логіки у практичній діяльності

вміти:

 • застосовувати знання в галузі комп'ютерних інформаційних систем для самостійного розв’язання різних задач

 • формалізувати висловлення алгебри логіки та логіки предикатів

 • проводити нормалізацію формул алгебри висловлювань та логіки предикатів

 • робити логічний висновок, застосовуючи метод резолюцій та критерій логічного слідування.

При вивченні дисципліни повинні формуватися наступні основні компетенції:

соціально – особистісні – креативність, здатність до системного мислення, наполегливість у досягненні мети, турбота про якість виконуваної роботи;

загально – наукові – розуміння причино – наслідкових зв’язків, володіння базовим математичним апаратом в обсязі, необхідному для засвоєння загально професійних дисциплін;

інструментальні – здатність до письмової і усної комунікації, володіння математичною термінологією, дослідницькі навички.

Математичні методи дослідження операцій.

Короткий зміст дисципліни.

Вивчення основ дослідження операцій та математичного програмування, їх моделей та методів, що найчастіше застосовуються для кількісного обґрунтування управлінських рішень та математичного моделювання економічних процесів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • Загальні поняття методів дослідження операцій;

 • Постановка ЗЛП у загальній формі, задачі про раціон харчування, складання плану виробництва, задачі про використання потужностей;

 • Поняття та правила розв’язання задач графічним методом;

 • Геометрична інтерпретація симплексного методу, пошук максимуму та мінімуму лінійної функції;

 • Поняття симплексних таблиць у рішенні ЗЛП;

 • Формулювання транспортної задачі, математичні моделі відкритої та закритої задач;

 • Основні теореми, які відображають найпростіші властивості транспортної задачі;

 • Поняття та критерії опорного плану, метод «північно-західного» кута, мінімального елемента;

 • Знаходження оптимального плану транспортної задачі методом потенціалів;

 • Поняття ЗНЛП, класифікація методів НЛП;

 • Приклади задач нелінійного програмування;

 • Поняття градієнту, принципи роботи градієнтних методів;

 • Метод Франка-Вулфа;

 • Поняття умовного екстремуму, множників Лагранжа;

вміти:

 • Аналізувати задачі дослідження операцій, класифікувати їх за типами;

 • Розв’язувати типові задачі про дію, планування виробництва;

 • Застосовувати на практиці графічний метод розв’язання задач лінійного програмування;

 • Розуміти характеристики та особливості симплексного методу;

 • Виділяти основні кроки роботи з симплексними таблицями;

 • Відрізняти правила та поняття відкритої та закритої транспортної задачі;

 • Знаходити початкове рішення транспортної задачі методами «північно-західного» кута, мінімального елемента;

 • Класифікувати задачі нелінійного програмування за типами;

 • Застосовувати метод Франка-Вулфа;

 • Користуватись методом Лагранжу у рішенні задач нелінійного програмування.

При вивченні дисципліни повинні формуватися наступні основні компетенції:

соціально-особистісні – розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики), креативність, здатність до системного мислення, адаптивність і комунікабельність, турбота про якість виконуваної роботи, здатність до критики й самокритики.

загальнонаукові - розуміння причинно-наслідкових зв’язків, володіння базовим математичним апаратом та методами оптимізації при розв’язанні задач лінійного та нелінійного програмування, базові знання сучасних інформаційних технологій.

інструментальні - дослідницькі навички, навики роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням в необхідному обсязі для розв’язання задач дослідження операцій.

загально-професійні компетенції:

здатність розв’язувати задачі дослідження операцій;

сучасні уявлення про основи математичних методів;

здатність здійснювати аналіз вимог у розв’язанні задач дослідження операцій, застосовувати отримані знання на практиці;

логічна компетентність:

володіти і використовувати на практиці понятійний апарат дедуктивних теорій (поняття, визначення понять; висловлювання, алгоритмічні конструкції тощо);

самостійно створювати задачі дослідження операцій;

володіти навиками розв’язання задач лінійного та нелінійного програмування.

спеціалізовано-професійні компетенції:

здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій;

використовувати інтернет-ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;

базові уявлення про сучасні методи дослідження операцій.