Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 1.docx
Скачиваний:
61
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
365.77 Кб
Скачать

2.2. Фінансовий облік виробничих запасів підприємства

Облік запасів на ПСРП «Ремавтоагрегат» здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №9 «Запаси». Інформація про виробничі запаси, відображена у звітності та у бухгалтерському обліку підприємства, в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним документам, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

В ході дослідження господарської діяльності ПСРП «Ремавтоагрегат» було виявлено, що сума його виробничих запасів станом на 31.12.2014 року складала 308,2 тис. грн., в тому числі:

 • сировина і матеріали в сумі 58,9 тис. грн.;

 • паливо в сумі 14,1 тис. грн.;

 • запасні частини в сумі 221,8 тис. грн.;

 • будівельні матеріали в сумі 7,4 тис. грн.;

 • малоцінні та швидкозношувані предмети в сумі 6 тис. грн.

Розглянемо структуру виробничих запасів аналізованого підприємства на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Структура виробничих запасів ПСРП «Ремавтоагрегат»

Виходячи з даних наведеної вище діаграми, найвагомішу частку (74%) в структурі запасів ПСРП «Ремавтоагрегат» складають запасні частини, які окрім значної кількості містять широке різноманіття найменувань, які значно різняться за призначенням. Саме тому в цілях бухгалтерського обліку в номенклатурі запасів підприємства було виділено декілька груп запчастин, наприклад:

 • запчастини і матеріали на виробництво (в тому числі: запчастини до стартерів, компресорів, ГУРів, паливної апаратури, генераторів, пускачів, водяних насосів, двигунів, розподільників і т.д.);

 • запчастини до тракторів (в тому числі: до трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-150, Т-40 і т.д.);

 • запчастини до комбайнів;

 • кільця ущільнюючі (в тому числі: гумові, мідні, алюмінієві, поліамідні, фторопластові);

 • манжети (в тому числі: манжети армовані, манжети гідравлічні гумові та поліуретанові);

 • гідравліка;

 • паси, підшипники, ремкомплекти та ін.

За допомогою синтетичного обліку неможливо контролювати наявність та рух кожного виду виробничих запасів. Для отримання деталізованої інформації, необхідної для управління запасами за їх окремими видами, організовується їх аналітичний облік.

Синтетичний облік наявності і руху виробничих запасів аналізованого підприємства ведеться на рахунку 20 «Виробничі запаси». По дебету рахунка та його субрахунків відображають надходження відповідних запасів на підприємство та збільшення їх вартості в результаті дооцінки, по кредиту – витрати на виробництво, відпуск в переробку, на сторону, а також зменшення вартості запасів внаслідок уцінки.

Рахунок 20 «Виробничі запаси» має наступні субрахунки:

 • 201 «Сировина й матеріали»;

 • 202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»;

 • 203 «Паливо»;

 • 204 «Тара й тарні матеріали»;

 • 205 «Будівельні матеріали»;

 • 206 «Матеріали, передані в переробку»;

 • 207 «Запасні частини»;

 • 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»;

 • 209 «Інші матеріали».

До окремих рахунків синтетичного обліку та субрахунків можуть бути відкриті рахунки аналітичного обліку, які дозволяють визначити їх обсяг в цілому та за кожним видом окремо. На ПСРП «Ремавтоагрегат» аналітичні рахунки з обліку виробничих запасів відкриваються з урахуванням розрізів, наведених в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Розрізи аналітичного обліку виробничих запасів

Субрахунки рахунка 20 «Виробничі запаси»

Розрізи аналітики

1

2

201 «Сировина й матеріали»

У розрізі видів та груп сировини, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб

202 «Купівельні на-півфабрикати та ком-плектуючі вироби»

У розрізі купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб

203 «Паливо»

У розрізі видів палива, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб

204 «Тара й тарні матеріали»

У розрізі видів тари й тарних матеріалів і матеріально відповідальних осіб

205 «Будівельні матеріали»

За видами (групами) та окремими об’єктами будівельних матеріалів

206 «Матеріали, пе-редані в переробку»

У розрізі, який забезпечує отримання даних про підприємство-переробника та контроль за операціями з переробки, за відповідними витратами

207 «Запасні частини»

За місцями зберігання й однорідними групами. Аналітичний облік машин, обладнання, вузлів та агрегатів обмінного фонду також ведеться за групами

Продовження табл. 2.4

1

2

208 «Матеріали сі-льськогосподарсь-кого призначення»

За групами та видами матеріалів сільськогоспо-дарського призначення в розрізі їх номенклатури

209 «Інші матеріа-ли»

За групами та видами інших матеріалів

Аналітичний облік виробничих запасів ПСРП «Ремавтоагрегат» ведеться за групами, місцями зберігання, матеріально відповідальними особами. Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотних відомостях. Рахунки аналітичного обліку використовують для контролю за зберіганням і рухом матеріальних цінностей, їх оцінки, порівняння з даними складського обліку, а також для підведення підсумків інвентаризації.

Деталізація аналітичного обліку виробничих запасів ПСРП «Ремавтоагрегат» обумовлена значною їх номенклатурою.

На кожному документі з руху виробничих запасів повинно бути вказано не тільки найменування запасу, але й номенклатурний номер, що дозволяє уникати помилок під час заповнення прибуткових і видаткових документів та здійснення записів у складському і бухгалтерському обліку виробничих запасів.

Підсумкові дані відображають у журналі-ордері №5 (5А) звідки вже синтезовані дані знову ж відповідно до кореспондуючих рахунків переносять у Головну книгу.

Основні господарські операції з надходження запасів та їх облік на ПСРП «Ремавтоагрегат» наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Кореспонденція рахунків з придбання виробничих запасів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника

20

68

538,63

2

Відображенно податковий кредит з ПДВ

641

68

107,73

Продовження табл. 2.5

1

2

3

4

5

3

Закуплено запаси і МШП підзвітною особою

20

372

115,98

4

Відображенно податковий кредит з ПДВ

641

372

23,20

5

Повернуто матеріали із власного виробництва

20

23

306,45

6

Відображено транспорто-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням за-пасів

20

68

35,79

7

Оприбутковано матеріали після спи-сання необоротних активів

20

746

464,24

Списання запасів ПСРП «Ремавтоагрегат» у зв’язку з невідповідністю критеріям визначення активу (не є джерелом матеріально-економічної вигоди), псуванням, розкраданням, реалізацією на сторону, передачею до статутного капіталу іншого підприємства, безоплатною передачею відображається у бухгалтерському обліку наступним чином (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Відображення в обліку операцій зі списання виробничих запасів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Передано матеріали у виробництво

23

20

865,31

2

Передано матеріали для загальнови-робничих потреб

91

20

205,62

3

Списано собівартість реалізованих ви-робничих запасів

92

20

85,14

4

Відображено суму недостачі виробни-чих запасів

947

20

69,37

5

Безоплатно передано запаси іншому підприємству

949

20

708,62

Таким чином, облік виробничих запасів аналізованого підприємства та відображення інформації про них у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог чинних законодавчих актів, а особливості господарської діяльності підприємства знаходять своє відображення в аналітичному обліку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]