Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
broshura_univ_osvita.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
47.85 Кб
Скачать

5. Самостійна та індивідуальна робота студентів

Для поглибленого засвоєння матеріалу планується його самостійне опанування. Заплановано 18 годин самостійної роботи, яка включає самостійний розгляд окремих теоретичних питань, а також виконання індивідуального завдання.

Для виконання індивідуального завдання пропонується наступна тематика:

 1. Феномен школи у Стародавньому світі.

 2. Освітні традиції в епоху Античності.

 3. Освітня концепція Платона.

 4. Пріоритети освіти у поглядах Арістотеля.

 5. Зміна пріоритетів освіти у поглядах християнських філософів.

 6. Історія виникнення університетів в Європі і Україні.

 7. Ідея класичного університету та її розвиток.

 8. Принципи побудови системи вищої освіти України.

 9. Освітній простір індустріального суспільства (Дж.Д’юї).

 10. Формування освітньої парадигми інформаційного суспільства.

 11. Модернізація освіти в контексті Болонського процесу.

 12. Сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 13. Організація навчального процесу в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького.

 14. Система стандартів вищої освіти.

 15. Державна політика в сфері вищої освіти.

 16. Студентське самоврядування: сутність та роль в сучасній системі вищої освіти.

 17. Проблеми освіти в сучасному світі і філософія.

 18. Відносини «вчитель-учень» як модель трансляції культурного досвіду.

 19. Університети світового рівня: історія і сучасність (Гарвард, Оксфорд, Кембрідж, Йєльський університет, Масачусетський університет, Прістон, Стенфорд, Болонський університет, Сорбонна, Гейдельбергський університет, Берлінський університет ім.Гумбольдта тощо – з тлумаченням геральдичних символів).

Виконання індивідуального завдання контролюється викладачем. Необхідні консультації з виконання індивідуального завдання студент отримує під час проведення індивідуально-консультаційних занять. Виконання індивідуального завдання передбачає обов’язкову презентацію, яка відбувається під час індивідуально-консультаційному заняті на 9 тижні.

Питання для самоконтролю:

 1. Філософське вчення про людину та його методологічне значення для розвитку освіти.

 2. Ідея оствіти та її витоки.

 3. Феномен освіти.

 4. Освіта як процес навчання та виховання.

 5. Опосередкована та цілеспрямована освіта.

 6. Освіта як система.

 7. Освіта як соціальна технологія.

 8. Школа як обов’язкова ланка освіти.

 9. Освіта і культура.

 10. Освіта як соціалізація особистості.

 11. Закономірності розвитку освіти.

 12. Філософська концепція самопізнання.

 13. Цілі і цінності освіти.

 14. Людинотворча місія освіти.

 15. Освіта як духовне народження людини.

 16. Освіта як сфера відтворення суспільства і масової соціалізації.

 17. Феномен стародавньої школи.

 18. Фалес, Сократ і софісти та їх роль у розвитку ідеї освіти.

 19. Академія Платона.

 20. Лікей Арістотеля.

 21. Зміна освітньої парадигми у поглядах християнських філософів: Святий Августин і Тома Аквінський.

 22. Зародження і трансформація ідеї університету.

 23. Ідеї університету в середньовіччі.

 24. Освіта в добу Відродження: ідея формування всебічно розвинутої особистості.

 25. Освітні ідеї та ціннісні орієнтації Я. Коменського.

 26. Індивідуальність – рушійна сила індустріального суспільства. Дж.Локк.

 27. Ідея природної свободи і вільного виховання Ж.-Ж.Руссо.

 28. Г.Песталоцці про мистецтво освіти і освіту для індустрії.

 29. Розуміння свободи і освіти І. Кантом та феномену знання Г. Гегеля.

 30. Г. Сковорода про самопізнання та спорідненість виховання з природою.

 31. Ідея класичного університету в працях В. Гумбольта, Х. Ортега-і-Гассета, К. Ясперса, С. Гессена.

 32. Університет як ідея єдності науки і освіти.

 33. Місія університету в культурі.Автономія університету.

 34. Розвиток ідеї університету Ортегою-і-Гассетом.

 35. К.Ясперс про університетську освіту.

 36. Освітній простір індустріального та інформаційного суспільств.

 37. Формування освітньої парадигми інформаційного суспільства.

 38. Глобалізаційні процеси в освіті.

 39. Принципи Болонської декларації.

 40. Проаналізуйте роль фундаментальних наук в системі вищої освіти.

 41. Проаналізуйте роль індивідуалізації навчання в системі вищої освіти.

 42. Визначте, що належить до індивідуально-психологічних особливостей людини.

 43. Доведіть думку: "Навчання – один із головних видів діяльності людини."

 44. Проаналізуйте провідні форми організації навчання у вузі.

 45. Обгрунтуйте твердження: "Навчання – двобічний процес."

 46. Як Ви розумієте професійну свідомість?

 47. Опишіть соціально-культурну інфраструктуру університету.

 48. Визначте зміст поняття "студентське самоврядування."

 49. Універсалізація діяльності сучасного університету: Я. Пелікан, М. Ліпман.

 50. Становлення постнекласичної моделі освіти та принципи її функціонування.

 51. Особливості розвитку університетської освіти в Україні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]