Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
broshura_univ_osvita.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
47.85 Кб
Скачать

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Змістовий модуль №1

Філософія як світоглядна стратегія освіти

 1. Ідея освіти та її феномен.

 2. Філософські витоки ідеї освіти. Ідея університету як ідея єдності науки і освіти.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

 1. Особливості розвитку університетської освіти на Україні.

 2. Основні суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти.

Розподіл навчального часу по темах в тематичному плані

Теми дисципліни

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль 1

Філософія як світоглядна стратегія освіти

1. Ідея освіти та її феномен.

4

2

2. Філософські витоки ідеї освіти. Ідея університету як ідея єдності науки і освіти.

4

12

Змістовий модуль 2

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

3.Особливості розвитку університетської освіти на Україні

6

2

3. Основні суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти.

4

2

Разом:

18

18

2. Тематика та зміст лекцій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Філософія як світоглядна стратегія освіти

ТЕМА 1. Ідея освіти та її феномен

Лекція 1

Логіка викладу:

 1. Ідея освіти.

 2. Освіта як сфера відтворення суспільства і масової соціалізації.

 3. Філософське вчення про людину та його методологічне значення для розвитку освіти.

Лекція 2

Логіка викладу:

1. Цілі і цінності освіти. Ідеали і результати освіти.

2.Проблематика інформаційного та освітнього простору культури.

3. Розвиток освіти як системи.

4.Національний і глобальний освітній простір.

ТЕМА 2. Філософські витоки ідеї освіти. Ідея університету як ідея єдності науки і освіти

Лекція 3

Логіка викладу:

 1. Світоглядно-освітній грунт філософського дискурсу.

 2. Перші школи Стародавнього Сходу.

 3. Ідея освіти в епоху Античності.

 4. Зміна освітньої парадигми у поглядах християнських філософів.

Лекція 4

Логіка викладу:

 1. Освіта в добу Відродження: ідея формування всебічно розвинутої особистості.

 2. Освітні ідеї епохи Просвітництва.

 3. Ідея класичного університету в працях В. Гумбольта, Х. Ортега-і-Гассета, К. Ясперса, С. Гессена.

 4. Освітній простір індустріального та інформаційного суспільств.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ТЕМА 3. Особливості розвитку університетської освіти на Україні

Лекція 5

Логіка викладу:

 1. Умови формування інтелектуальної культури на Україні.

 2. Філософькі засади Національної доктрини розвитку освіти. Закон України «Про освіту».

 3. Українська вища школа в світових освітніх процесах.

 4. Українська освіта у контексті Болонського процесу. Модернізація форм і методів навчання студентів в контексті кредитно-модульної системи.

Лекція 6

Логіка викладу:

 1. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.

 2. Організація навчального процесу в університеті.

 3. Методичні вказівки до виконання різних видів робіт.

Лекція 7

Логіка викладу:

 1. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності Умови ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця.

 2. Соціально-культурна інфраструктура університету.

 3. Особливості педагогічного спілкування.

ТЕМА 4. Основні суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти

Лекція 8

Логіка викладу:

1.Кризи в освіті та криза освіти.

2. Масова освіта: потреби особистості і суспільства.

3. Національна і глобальна освіта: відчуженість, взаємодія, інтеграція.

4. Освіта як відкрита система: виклики і перспективи.

Лекція 9

Логіка викладу:

1.Освіта в умовах інформаційної цивілізації (Й.Масуда, Нейсбіт, Е.Тоффлер).

2.Універсалізація діяльності сучасного університету: Я.Пелікан, М.Ліпман.

3. Становлення постнекласичної моделі освіти та принципи її функціонування.

4.Внутрішні суперечності сучасної освітньої парадигми.

2. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРІВ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Філософія як світоглядна стратегія освіти

ТЕМА 1. Ідея освіти та її феномен

Семінарське заняття №1

 1. Ідея освіти та її витоки.

 2. Освіта як соціальна технологія та соціалізація особистості.

 3. Освіта і культура.

 4. Людинотворча місія освіти.

Література:

Богатырев А.И.Педагогическая травелогия: жизнь как образовательное путешествие. Електронний ресурс [Режим доступу]: http://www.madipi.ru

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М., 2002.

Гессен С.И. Основы педагогики (введение в прикладную философию). – М., 1995.

Зіньковський Ю., Мірських Г. Імператив трансформації сучасної освітньої парадигми // Вища школа. – 2010. – №3-4, С.36-43.

Історія філософії у її зв’язку з освітою / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова, І.В.Огородник, Ю.О.Федів. – К., 2009

Кузьмінський А.І. Вступ до університетських студій. Навчальний посібник для студентів університетів. – Черкаси. Вид.від ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – 2010. – 176

Степко М. Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. – Харьков: НТУ, 2004. – 111с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]