Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
broshura_univ_osvita.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
47.85 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПОГОДЖЕНО

Начальник департаменту навчально- методичної роботи, доцент

_______________ Ю. В. Тимошенко

“ ” __________________ 2010 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи, доцент

____________ Ю.В.Андріяко

“ ” ______________ 2010 р.

Робоча програма

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА ТА НАУКА

для студентів напряму підготовки 6.020301 Філософія

(шифр і повна назва)

____________________Денної____________________ форми навчання

(денної, заочної, екстернатної, дистанційної, вечірньої)

НН інститут історії та філософії

Кафедра: філософії

Укладач: к. ф. н., ст. викл. кафедри філософії Пушонкова О.А.

(науковий ступінь, учене звання, ініціали, прізвище)

Рецензенти: Кулешов О.В., канд. філ. наук, доцент каф. філософії ЧДТУ

Процишин В.М., канд. філ. наук, доцент каф. фідософії ЧНУ ім.Б.Хмельницького

Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.)

Завідувач кафедри О.В.Марченко

Черкаси 2010 рік

УДК

ББК

Університетська та філософська освіта та наука: Програма навчальної дисципліни / Розробник: О.А.Пушонкова; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. - Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2011 рік. - 20 с.

ISBN

Розробники:

О.А.Пушонкова, канд. філос. наук, доцент. каф.філософії.

Рецензенти:

Кулешов О.В., канд. філ. наук, доцент каф. філософії ЧДТУ

Пянзін С.Д., канд.філос. наук, доцент каф. філософії Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

Затверджено Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

(протокол № 1 від 30 серпня 2010 року)

© Черкаський національний університет, 2010.

Навчальна програма дисципліни

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА ТА НАУКА»

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті, здійснення узагальнення знань у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також їх залучення до філософського осягнення ідеї освіти та університетської науки.

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення філософської та університетської освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Предмет: організація професійної підготовки фахівців-філософів з вищою освітою.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність освіти як соціокультурного феномену;

- внесок провідних філософів у розвиток ідеї освіти, основні парадигми розвитку освіти;

- порядок організації навчального процесу в університеті;

- вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалаврів за напрямом «Філософія»;

- форми організації самопідготовки і самостійної роботи студентів;

- правила користування бібліотекою університету;

- форми участі у студентському самоврядуванні, науковій, спортивній, культурній діяльності студентів університету;

- права і обов’язки студента.

Студент повинен вміти:

  • аналізувати праці філософів і педагогів, виявляти їх креативну сутність та соціально значущі ідеї;

  • здійснювати методологічно коректне обґрунтування тенденцій розвитку освіти;

  • орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти;

  • визначити дисципліни циклу професійної підготовки за вибором студента;

  • організувати процес самостійної навчальної роботи;

  • оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни;

  • користуватися фондами бібліотеки;

  • визначати за власним уподобанням форми участі у студентському самоврядуванні, соціально-культурній діяльності в університеті.

Нормативна дисципліна «Університетська філософська освіта та наука» циклу гуманітарної підготовки, тісно пов’язана з дисциплінами «Історія філософії», «Психологія», «Педагогіка», а також є базою для вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]