Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pls.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

12.3. Зміст та форма господарських договорів

12.4. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів

Порядок укладання господарських договорів

Конкурентні способи

Торги (аукціони, тендери)

Конкурси

Конкурентні переговори (двоступеневі торги)

Процедура запиту цінових пропозицій (котирування)

Неконкурентні способи

Загальний порядок укладання

Надсилання пропозиції укласти договір (оферти)

Прийняття пропозиції укласти договір (акцепт), строк – 20 днів

Оформлення договору, строк – 20 днів

Складання протоколу розбіжностей, строк – 20 днів

Врегулювання розбіжностей, строк – 20 днів

Судовий розгляд переддоговірного спору

Укладення договору

Судове рішення щодо укладення договору

Прямі переговори

Підписання попереднього договору (протоколу про наміри, передконтрактної угоди)

Підписання основного договору

Запитання для самоконтролю:

 1. Співставте поняття господарського зобов`язання та господарського договору.

 2. Яким є суб`єктний склад господарського договору?

 3. В якій формі укладаються господарські договори? Назвіть порядок їх укладення.

 4. Підстави для класифікації господарських договорів.

 5. Видова характеристика господарських договорів.

 6. Що таке зміст господарського договору?

 7. Який порядок та підстави розірвання господарського договору?

 8. Які підстави та правові наслідки визнання господарських договорів недійсними?

Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // www.zakon.rada.gov.ua

 3. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Моногр. / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 4. Господарське право України: Навч. посіб. / І.В. Булгакова; Акад. адвокатури України. – К.: Прецедент, 2006. – 347 с.

 5. Господарське право України: Навч. посіб. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець, Ю.В. Бєлік. – К.: Кондор, 2007. – 718 c.

 6. Господарське право України: Навч. посіб. / С.Й. Кравчук. – К.: Кондор, 2009. – 294 с.

 7. Господарське право України: Навч. посіб. / Н.М. Корчак. – К.: НАУ-друк, 2009. – 311 с.

 8. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна, Н.О. Можаровська, О.Х. Юлдашев; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2005. – 424 с.

 9. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов, Р.П. Бойчук, С.В. Глібко, І.М. Жуков, О.Р. Кібенко, В.М. Корнієнко, В.І. Кухар, О.А. Медведєва; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

 10. Господарське право України: Підручник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. – К.: Кондор, 2009. – 432 c.

 11. Господарське право. Спеціальна частина: Навч. посіб. / О.П. Віхров. – К.: Слово, 2006. – 344 с.

 12. Господарське право: конспект лекцій / В.В. Сергієнко, Ж.О. Андрійченко, А.В. Галушко, М.В. Грузд, Г.М. Брусильцева, В.О. Горєв, В.В. Деркач, О.О. Єрмоленко, І.К. Перепелиця; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2010. – 444 с.

 13. Господарське право: Курс лекцій / О.М. Вінник. – К.: Атіка, 2005. – 623 с.

Господарське право: Практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник, О.А. Белянкевич, П.О. Повар; Ред.: В.С. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 319 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]