Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pls.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

Тема 9 правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності

  1. Поняття та види майна в підприємницькій діяльності.

2. Цінні папери в підприємницькій діяльності.

3. Інтелектуальна власність в підприємницькій діяльності.

4. Джерела формування майна господарюючих суб'єктів.

5. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.

6. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

Ключові слова: майно, цілісний майновий комплекс, цінні папери, інтелектуальна власність, право оперативного управління, право господарського відання.

9.1. Поняття та види майна в підприємницькій діяльності

Майном у сфері господарювання визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються в діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їхньому балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів (ст. 139 ГК)

майно господарюючого суб'єкта, що використовується для виробничої діяльності, об'єднане в завершений цикл виробництва (в ЦК України аналогічний майновий об'єкт називається підприємством).

об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі (Постанова КМУ "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 12.10.2000р. № 1554). Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням розподільного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства

9.2. Цінні папери в підприємницькій діяльності

Цінні папери

пайові

боргові

похідні

товаророзпорядчі

посвідчують право на частку у статутному капіталі або активах інвестиційного фонду

посвідчують відносини позики між особою, яка видала (розмістила) цінні папери та власником цінних паперів

посвідчують право придбати або продати цінні папери за визначеною ціною у визначений строк у майбутньому

надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, зазначеним у цих документах

акції

облігації

опціони

коносамент

інвестиційні сертифікати

казначейські зобов'язання

ф'ючерси

складські свідоцтва

ощадні сертифікати

інші

векселі

іпотечні цінні папери

заставні

іпотечні облігації

іпотечні сертифікати

Характеристика форм цінних паперів

Форма цінних паперів

Документарна форма

Бездокументна форма

Спосіб вираження цінних паперів в об'єктивній формі

Цінний папір існує або у формі окремого письмового документа, виконаного на спеціальному захищеному бланку (наприклад, вексель або цінні папери на пред'явника), або у вигляді сертифікату цінних паперів, виконаному також на спеціальних бланках, що мають захист від підробки, із зазначенням загальної кількості цінних паперів, що належать певному власнику (іменні цінні папери) або посвідчуються сертифікатом (цінні папери на пред'явника)

Цінний папір існує у вигляді запису на рахунку в цінних паперах

Документ, що посвідчує право власності на документ

Сертифікат цінного паперу

Виписка з рахунку в цінних паперах

Облік прав на цінні папери

Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, забезпечення якого здійснює емітент. Якщо кількість власників цінних паперів емітента перевищує 150 осіб, емітент зобов'язаний шляхом укладення договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів доручити ведення реєстру спеціальному професійному учаснику – реєстратору.

Права, посвідчені іменними документарними цінними паперами, можуть бути реалізовані тільки за умови реєстрації особи та кількості належних їй цінних паперів у реєстрі власників іменних цінних паперів

Депозитарний облік, який забезпечується такими професійними учасниками фондового ринку як депозитарії і зберігачі

Допуск до обігу на організаційно оформленому фондовому ринку (фондовій біржі)

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні для укладення на фондовій біржі угод щодо цінних паперів, які випущені в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені (тобто переведені у бездокументарну форму)

Цінні папери бездокументарної форми випуску можуть обертатись на фондовій біржі

Момент переходу права власності на цінні папери

(Стаття. 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні")

Іменні документарні цінні папери передаються у порядку відступлення права вимоги (цесії).

Право власності на цінні папери на пред'явника, випущені в документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів

Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, та знерухомлені цінні папери переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]