Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pls.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
3.3 Mб
Скачать

Підприємницьке право в схемах: загальна частина

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В СХЕМАХ: ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

За загальною редакцією С.І. Бевз

КИЇВ

2012

ББК 67.9 (4Укр) 304 я 73

УДК 346.26 (075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 11/11-9496 від 13.10.2011 р.)

Рецензенти:

Семчик В.І. – д.ю.н, професор, член-кор. НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Віхров О.П. – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Бевз С.І.

Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. – К ПП «Фірма «Гранмна»., 2012. – 292 с.

Isbn 978-966-2726-06-0

У навчальному посібнику відповідно до положень чинного законодавства схематично зображено всі теми загальної частини курсу «Підприємницьке право»; розкрито визначення та ознаки найважливіших понять навчальної дисципліни.

Для студентів юридичних та економічних факультетів, викладачів, науковців та всіх, кому цікаві питання правового регулювання підприємництва.

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ

Передмова: к.ю.н., професор Бошицький Ю.Л.;

Тема 1: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 2: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 3: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 4: к.ю.н. Похиленко І.С.

Тема 5: Загрішева Н.В.;

Тема 6: к.ю.н. Кравець І.М.;

Тема 7: к.ю.н. Кравець І.М.;

Тема 8: Сонюк В.А.;

Тема 9: к.ю.н. Остапович Г.М.;

Тема 10: Загрішева Н.В.;

Тема 11: д.ю.н., проф. Поляков Б.М.;

Тема 12: к.ю.н. Шамрай І.А., к.ю.н. Подоляк С.А.;

Тема 13: к.ю.н., доцент Кравченко Л.М.;

Тема 14: к.ю.н., доцент Бевз С.І.;

Тема 15: к.ю.н. Похиленко І.С.;

Тема 16: к.ю.н. Похиленко І.С.

© Бевз С.І.

© ПП «Фірма «Гранмна»

ПЕРЕДМОВА

Наразі підприємництво заповнює все більшу нішу серед тих видів діяльності, якими займаються в Україні. Запровадження в економіку України ринкових форм підприємництва з одночасним намаганням держави забезпечити соціально орієнтовану економіку вимагає законодавчого регулювання і підходів до правозастосовуваної практики. Сучасні економічні перетворення в Україні охоплюють і сферу підприємництва, стан та рівень розвитку якої значною мірою залежить від стабільності й ефективності її нормативно-правової бази, що поєднує і забезпечує інтереси держави і безпосередніх учасників цієї діяльності. Розвиток економіки, ринкових відносин, збільшення міжнародних господарських зв’язків потребують постійного удосконалення правової регламентації підприємницьких відносин відповідно до міжнародних вимог і стандартів, ураховуючи їх. Тому важлива запорука розвитку нашої держави – наявність підприємницького права. Саме ця підгалузь господарського права має забезпечувати правову основу здійснення підприємництва, яке відповідно до ч.2 ст.3 Господарського кодексу України є одним з різновидів господарської діяльності.

У сучасних умовах розбудови наша держава потребує фахівців, які могли б швидко адаптуватися до вимог ринкової економіки. Особливе місце в професійній підготовці студентів-правників займає навчальна дисципліна “Підприємницьке право”, завдання якої – формування спеціальних правових знань у сфері господарювання.

Головний напрям – вивчення навчального курсу «Підприємницьке право» – розкриття найважливіших категорій та конструкцій підприємницького права й підприємницького законодавства, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими судами) та іншими органами, які запроваджують його в ужиток. Завдання опанування підприємницьким правом – набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння розв’язувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері підприємництва на базі національного та міжнародного законодавства.

У навчальному посібнику матеріал дисципліни «Підприємницьке право» викладено з використанням схем та таблиць, що сприятиме кращому розумінню його та допоможе студентам легше засвоїти складний і об’ємний навчальний матеріал. До кожної теми наводяться запитання для самоконтролю, за якими студент самостійно може перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу. Ознайомлення з наведеним після кожної теми переліком рекомендованих нормативно-правових актів та літератури розширить знання, сприятиме поглибленому вивченню певних тем написанням курсових та/або магістерських робіт, наукових робіт для участі в конференціях тощо.

Навчальний посібник з курсу підприємницького права в схемах – актуальне видання, тому буде корисним для широкого кола студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання підприємництва в Україні.

Юрій Ладиславович Бошицький,

професор, Заслужений юрист України,

ректор Київського університету права НАН України

ТЕМА 1

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

  1. Поняття, предмет та функції підприємницького права.

  2. Метод та система підприємницького права.

  3. Джерела підприємницького права.

Ключові слова: підприємницьке право, господарське право, джерела підприємницького права, інститути підприємницького права.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]