Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
в_Р_П_філ_фіз_вих.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
238.08 Кб
Скачать

Структура та зміст дисципліни (108 годин) Структура та обсяг годин за темами курсу.

з/п

Тема

Кількість годин

Форма контролю знань

Усього

Аудиторні

Самостійна робота

Індивід. робота

Лекції

Практичні

Семінари

Контрольні

Усього

Змістовий модуль 1

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.

1.

Сутність філософії та її призначення

6

2

2

4

2

Контрольна робота

2

Історичні типи філософії

30

4

2

6

24

Співбесіда

3

Тенденції розвитку сучасної філософії

8

2

0

2

6

Контрольна робота

4

Філософія в Україні: традиції та особливості

14

0

2

2

12

Співбесіда

Модульний контроль

2

0

2

2

0

Змістовий модуль 2

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ

5

Філософське вчення про буття (онтологія)

7

2

2

4

3

Співбесіда

6

Діалектика як вчення про розвиток та її альтернативи

7

2

2

4

3

Співбесіда

7

Людина, її соціально-діяльна, творча сутність

8

2

2

4

4

Співбесіда

8

Буття і свідомість

8

2

2

4

4

Співбесіда

9

Філософія пізнання (гносеологія)

8

4

2

6

2

Співбесіда

10

Основні засади філософського розуміння суспільства

8

2

2

4

4

Співбесіда

Модульний контроль

2

0

2

2

0

Всього:

108

22

22

44

64

Тематика та зміст лекцій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Лекція 1.

Тема 1.Сутність філософії та її призначення.

Лекції – 2

Семінари – 2

Самостійна робота - 2

Мета: сформувати знання про світогляд, умови та джерела формування філософії, її специфіку, об’єкт, предмет та функції.

Логіка викладу:

 1. Поняття “світогляд“. Історичні типи світоглядів та особливості їх формування.

 2. Соціальні умови та духовні джерела формування філософії.

 3. Специфіка філософського пізнання, його об’єкт та предмет.

Лекція 2.

Тема 2. Історичні типи філософії.

Лекції – 4

Семінари – 2

Самостійна робота - 24

Мета: показати особливості розвитку філософської думки в різні історичні епохи.

Логіка викладу:

 1. Історія філософії як наука та принципи її періодизації.

 2. Філософія стародавнього світу.

 3. Специфіка філософських знань Середньовіччя і Відродження.

 4. Філософія Нового часу.

 5. Німецька класична філософія.

Лекція 3.

Тема 3. Тенденції розвитку сучасної філософії.

Лекції – 2

Семінари – 0

Самостійна робота - 6

Мета: показати багатоманітність підходів у сучасній філософії до проблеми “людина-світ“.

Логіка викладу:

 1. Марксистська філософія: класичний і сучасний етапи.

 2. Сучасні напрямки в розвитку в розвитку світової філософії.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Лекція 4.

Тема 5. Філософське вчення про буття (онтологія).

Лекції – 2

Семінари – 2

Самостійна робота - 3

Мета: пізнати філософські вчення про світ в історії і сучасній філософській думці.

Логіка викладу:

 1. Буття як філософська проблема в історії філософії і сучасності.

 2. Матеріалістична теорія буття і буття як ідея: проблема співвідношення матеріального та ідеального у філософії.

 3. Феноменолого-ензистенціалістська концепція буття.

Лекція 5.

Тема 6. Діалектика як вчення про розвиток та її альтернативи.

Лекції – 2

Семінари – 2

Самостійна робота - 3

Мета: надати знання про історичні та сучасні філософські погляди на проблему розвитку.

Логіка викладу:

 1. Історичні форми і особливості діалектики.

 2. Діалектико-матеріалістична концепція розвитку.

 3. Синергетична концепція розвитку.

Лекція 6.

Тема 7. Людина, її соціально-діяльна, творча сутність.

Лекції – 2

Семінари – 2

Самостійна робота - 4

Мета: пізнати сутність людини і сенс її існування у світі.

Логіка викладу:

 1. Проблема людини в історії філософської думки.

 2. Особливість, її формування і структура.

 3. Філософські проблеми волі і свободи людини.

Лекція 7.

Тема 8. Буття і свідомість.

Лекції – 2

Семінари – 2

Самостійна робота - 4

Мета: осягнути феномен свідомості як елемент буття, її властивості, функції та структуру.

Логіка викладу:

 1. Проблема свідомості у філософії. Генеза свідомості і її сутність.

 2. Поняття “суспільна свідомість“. Структура суспільної свідомості.

Лекція 8.

Тема 9. Філософія пізнання (гносеологія)

Лекції – 4

Семінари – 2

Самостійна робота - 2

Мета: з’ясувати, в чому полягає сутність і сенс пізнання.

Логіка викладу:

 1. Пізнання як предмет філософського аналізу в історії філософської думки і сучасні підходи.

 2. Форми та методи пізнання.

 3. Проблема істини в пізнанні, її критерії.

Лекція 9.

Тема 10. Основні засади філософського розуміння суспільства.

Лекції – 2

Семінари – 2

Самостійна робота - 4

Мета: пізнати фундаментальні проблеми людського буття в його соціальному вимірі.

Логіка викладу:

 1. Природа суспільства у філософській традиції.

 2. Суспільство як складна соціальна система.

 3. Формаційні та цивілізаційні концепції суспільства.

3. Тематика та зміст семінарів

Змістовний модуль 1.

Семінар 1.

Тема 1. Сутність філософії та її призначення.

Зміст семінарського заняття.

 1. Поняття світогляд, структура світогляду.

 2. Соціально-економічні умови формування філософії та духовні джерела.

 3. В чому специфіка філософського знання?

 4. Що є об’єктом та предметом філософського пізнання?

 5. Якими є складові або галузі філософського знання?

 6. В чому полягають функції філософії?

Семінар 2.

Тема 2. Історичні типи філософії.

Зміст семінарського заняття

 1. Філософія Стародавнього Світу.

 2. Специфіка філософських знань Середньовіччя і Відродження.

 3. Філософія Нового часу.

 4. Німецька класична філософія.

Семінар 3.

Тема 4. Філософія в Україні: традиції та особливості.

Зміст семінарського заняття

 1. Дохристиянські витоки української філософії. Філософська думка часів Київської Русі.

 2. Філософія українського Відродження та Барокко.

 3. Філософія Г.Сковороди.

 4. Філософія Просвітництва й Романтизму в Україні.

 5. Філософія української національної ідеї.

 6. Сучасна філософсько-світоглядна ситуація в Україні..

Семінар 4.

Модульна контрольна робота (по темам 1-2).

Перелік питань модульної контрольної роботи

 1. Світогляд, його структура і функції.

 2. Історичні типи світоглядів.

 3. Соціальні умови та духовні джерела виникнення філософії.

 4. Специфіка філософського знання.

 5. Об’єкт та предмет філософії.

 6. Основні галузі філософського знання.

 7. Функції філософії.

 8. Історія філософії як наука та принципи її періодизації.

 9. Філософія стародавньої Індії.

 10. Філософія стародавнього Китаю.

 11. Антична філософія: передумови виникнення, етапи розвитку, роль та знання для становлення західноєвропейської філософської думки.

 12. Геоцентризм, теодицея, телеологізм, персоналізм як характерні риси Середньовічної філософії.

 13. Патристика і схоластика як два основні періоди в розвитку Середньовічної філософії.

 14. Гуманістичний та натурфілософський напрямки у філософії Відродження.

 15. Історичні передумови та загальна спрямованість філософії Нового часу.

 16. Гносеологізм, деїзм, пантеїзм, механізм як основні характерні риси філософії Нового часу.

 17. Німецька класична філософія – загальні риси.

 18. Критична філософія І. Канта.

 19. Філософська система та ідеалістична діалектика Г. Гегеля.