Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Borotba_patritsiyiv_ta_plebeyiv.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
183.3 Кб
Скачать

Висновки

Римське суспільство мало ієрархічну структуру, де раби були на самому дні, вільновідпущеники – над ними, а вільнонароджені громадяни були верхівкою. На початковому етапі розвитку римське суспільство складалося з двох основних верств – патриціїв і плебеїв. Згідно з найпоширенішою версією про походження цих двох класів, патриції – це корінні мешканці Риму, що вели своє походження від 100 патріархів-засновників міста, а плебеї – прийшле населення, яке не мало такого походження, але мало громадянські права.

Внутрішня історія трьох перших століть Римської республіки є історією боротьби між плебеями і патриціями, що врешті-решт закінчилася перемогою плебсу. Боротьба плебеїв з патриціями велася протягом двох століть і відзначалася великим напруженням. Основні її етапи:

- реформи Сервія Тулія (введення майнового цензу для військової служби і цивільних прав та обов’язків);

- запровадження посади народних трибунів – представників плебеїв з необмеженою владою;

- закони Канулея (445 р. до н.е.), що передбачали визнання змішаних шлюбів між патриціями і плебеями законними;

- закони Ліцинія - Секстія (обмеження землеволодіння патриціїв, вирішення боргового питання, можливість вибору плебеїв на консульську посаду);

- закон Гортензія (287 р. до н.е.), згідно з яким плебісцити (рішення плебейських зібрань) затверджують закони, обов’язкові для всіх громадян, в тому числі і для патриціїв.

Задоволення основних вимог плебеїв сприяло консолідації римського суспільства; станова боротьба, яка роздирала і ослаблювала римське суспільство з середини, затухає; перед обличчям зовнішнього ворога на початку ІІІ ст. до н. е. Рим постає сильним і монолітним, що не могло не сприяти його військовим успіхам. Зрівняння в правах плебеїв з патриціями змінило класову і соціальну структуру римського суспільства. Патриції і плебеї перестали бути різним станами. Верхівка плебсу з’єдналася тепер з патриціями і утворила новий стан – нобілітет (від nobilis – кращий, знатний), який складався із крупних рабо- і землевласників.

Боротьба патриціїв і плебеїв поступово увінчалася перемогою плебеїв. Крок за кроком вони добивалися визнання своїх прав і вже до ІІІ ст. до н.е. здобули рівність у багатьох політичних правах з плебеями. Боротьба патриціїв і плебеїв привела до утворення єдиної Римської держави, громадяни якої вважалися членами одного „політичного організму”. Така органічна будова держави проіснувала впродовж усього періоду Римської історії.

Список використаних джерел та літератури

 1. Ливий Тит. История Рима от основаниягорода : [Перевод] / Ливий Тит ; Отв. ред. Е.С. Голубцова ; Отв. ред. М.Л. Гаспаров, Г.С. Кнабе ; Ред. коммент. В.М. Смирин ; [АН СССР]. – М. : Наука, 1989. – (Памятники ист. мысли).

 2. Альферов, М.В. История Древнего Рима / М.В. Альферов. – СПб.: Литера, 2002. – 552 с.

 3. Аппиан, Александрийский. Римская история / Аппиан Александрийский. – М.: ACT, 2002. – 879 с.

 4. Бадак, А.Н. История Древнего мира. Древний Рим / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек [и др.]. – Мн.: Харвест, 2008. – 861 с.

 5. Балух В. О., Коцур В. П. Історія Стародавнього Риму. – Чернівці, 2005.

 6. Беккер, К. История Древнего Рима / К. Беккер. – М.: Олма-пресс, 2001. – 441 с.

 7. Бокщанин, А.Г. История Древнего Рима / А.Г. Бокщанин; под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1971. – 495 с.

 8. Буданова, В.П. Древний Рим / В.П. Буданова, В.Н. Токмаков [и др.]. – М.: АСТ, 2006. – 687 с.

 9. Валлон, Анри. История рабства в античном мире / Анри Валлон. – Смоленск.: Русич, 2005. – 640 с.

 10. Гиббон, Эдуард. История упадка и разрушения Римской империи / Эдуард Гиббон. – СПб.: Наука, 1997. – 427 с.

 11. Грант М. Римляне. Цивилизация Древнего Рима / М. Грант. – М. : Центрполиграф, 2005. – 397с. – (Загадки древних цивилизаций).

 12. Дементьева, В.В. Римская магистратура военных трибунов с консульской властью / В.В. Дементьева // История Древнего Рима [Электронный ресурс]. – 2000. – Режим доступа: http://ancientrome.ru/publik/index.htm.

 13. Древний Рим. История. Быт. Культура : Из книг современных учених / [Сост. Л.С. Ильинская]. – М. : Московский Лицей, 1997. – 432с.

 14. Егер О. Всемирная история: В 4 томах / Оскар Егер; Изд. подгот. творческой изд. группой "Ист. лит.". – Изд. испр. и доп. – Спб. : Специальная литература, 1997-1999. – 2456 с.

 15. Ельницкий, Л.А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII – III вв. до н. э. / Л.А. Ельницкий. – М.: Наука, 1964. – 287 с.

 16. Занин С.В. Борьба патрициев и плебеев в Древнем Риме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ermine.narod.ru/HIST/STAT/PATR/sect3.html

 17. Зелинский Ф.Ф. Римская империя / Ф. Ф. Зелинский ; [ пер. с польс. и подбор иллюстраций Н.А. Папчинской]. – СПб. : АЛЕТЕЙЯ, 1999. – 488с. – (Серия «Античная библиотека». Исследования).

 18. История Древнего мира. Древний Рим / [А.Н. Бадак, Н.Е. Войнович, Н.М. Волчек и др.] – Минск : Харвест, 1998. – 861с.

 19. История Древнего Рима / [Сост. К.В. Паневин] ; Гл. ред. Н.Л. Волковский. – СПб. : Изд-во «Полигон», 1998. – 894с. – (Б-ка всеобщей истории).

 20. История Древнего Рима: Учебник / Под ред. В.И. Кузищина. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1982. – 336 с.

 21. Каллистова, Д.Л. Древний Рим / под ред. Д.Л. Каллистова, С.Л. Утченко. – М.: Просвещение, 1969. – 390 с.

 22. Ковалев С.И. История Рима / С. И. Ковалев. – СПб. : ООО «Издательство «Полигон», 2002. – 864 с.

 23. Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. – М.: Высшая школа, 1990. – 351 с.

 24. Марцелин А. Римская история / А. Марцелин ; [Пер. с. лат. Ю.А. Кулаковского, А.Н. Сонни]. – СПб. : Алетея, 2000. – 559с. – (Серия «Античная б-ка» «Античная история»).

 25. Моммзен Т. История Рима : [у 4 т.] – Ростов-на –Дону : «Феникс» ; М. : «Зевс», 1997.

 26. Сергеев В.С. Очерки по истории Древнего Рима / Сергеев В.С. – М. : ОГИЗ, 1938. – 371с.

 27. Трухина, Н.Н. История Древнего Рима / Н.Н. Трухина. – М.: Русское слово, 1996. – 248 с.

 28. Утченко, С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. / С.Л. Утченко. – М.: Наука, 1969. – 324 с.

 29. Хрестоматія з історії стародавнього світу / Упор. О.Крижанівський, З. Мухіна, М. Мелащенко. – К., 1974. – С. 103.

 30. Штаерман, Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике / Е.М. Штаерман. М.: Наука, 1964. – 216 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]