Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
страница..doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
939.65 Кб
Скачать

Таблиця 1.3 - Склад власного капіталу TOB «Азовське АПТ 875222»

за 2011 -2012 рр.

Показники

2011 р.

2012 р

Відхилення у сумі+ t -

Темп змін в%

У сумі

Пит. вага, %

У сумі

Пит. вага, %

Статутний капітал

51,5

66,5

51,5

36,2

0

100

Пайовий капітал

-

-

-

-

-

-

Додатково вкладений капітал

-

-

-

-

-

-

Інший додатковий капітал

-

-

-

-

-

-

Резервний капітал

-

-

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток

7,8

33,5

6,9

63,8

-0,9

83,4

Неоплачений капітал

-

-

-

-

-

Вилучений капітал

-

-

-

-

-

-

Всього:

43,7

100,0

44,6

100,0

+0,9

120,1

2. Організація фінансової служби підприємства

Фінансовий відділ у TOB «Азовське АПТ 875222» представлений директором, зам. Директора, головним бухгалтером юрисконсультом з економіко-правових питань.

Головними обов'язками головного бухгалтера являється забезпечення:

  • повного обліку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та основних коштів;

  • обліку витрат виробництва та обігу, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, товарів, робіт, послуг;

міжгосподарським організаціям та підприємствам, видається натурою в рахунок оплати праці. Після виконання договірних зобов'язань решту продукції TOB «Азовське АПТ 875222» реалізує по своєму вибору відповідним підприємствам.

Для визначення виручки від реалізації продукції розраховують середні ціни за одиницю продукції, що підлягає реалізації, по її видах.

Продукція, яку передбачено продавати працівникам підприємства і залученим особам в рахунок оплати праці за роботи планового року, планується по прийнятих в господарстві цінах.

Продаж продукції міжгосподарським підприємствам на міському ринку здійснюється по договірних або ринкових цінах. При плануванні ці ціни приймаються на рівні перед планового року з урахуванням можливих інфляційних змін.

Продукція відпускається по плановій собівартості, але не вище ринкових

цін.

Виробнича собівартість продукції визначається шляхом множення собівартості одиниці продукції на обсяг її реалізації. Витрати по реалізації продукції, які не відшкодовуються організаціями, включаються у витрати по реалізації продукції на ринку, а також витрати по навантаженню продукції, її упаковці, утриманню приміщень для зберігання в місцях її реалізації, оплати праці працівників та інші.

При доставці продукції транспортом TOB «Азовське АТП 87522» організації відшкодовують витрати за тарифами того виду транспорту, яким здійснювалася доставка продукції. Витрати, що пов'язані з відвантаженням продукції із дотриманням додаткових вимог покупця, оплачуються за його рахунок.

Основна і додаткова оплата праці працівників, відрахування на соціальні заходи та інші витрати (продукти, знос малоцінного інвентарю) включаються у витрати і покриваються за рахунок виручки від реалізації продукції.

У складі робіт та послуг планують такі витрати.

  • обліку результатів фінансово-господарської діяльності згідно установлених правил;

  • нарахування та своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, на пенсійне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладів, відрахування коштів в фонди економічного стимулювання та інші фонди та резерви;

  • строгого дотримання фінансової, касової дисципліни, штатного розкладу, оформлення фінансової документації;

  • перевірки організації бухгалтерського обліку та звітності в структурних підрозділах, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу;

  • складання бухгалтерської звітності на основі первісних документів та бухгалтерських записів, представлення її в указані строки відповідним органам;

  • визначення обсягів надходження і витрат коштів, доходів і витрат, розмірів податків, контролю за виконанням планових фінансових показників.

Головний бухгалтер у своїй роботі керується професійними навиками, поєднуючи строге дотримання закону з творчим пошуком внутрішньогосподарських резервів, можливостей підвищення рентабельності виробництва.

У TOB «Азовське АПТ 875222» головний бухгалтер складає зведений план. Спочатку планується зведений результат від реалізації продукції, виконання робіт та послуг, а також визначається результат підприємницької діяльності з урахуванням інших доходів та збитків.

В цій формі планують загальні обсяги реалізації продукції, робіт та послуг і виручку від реалізації. В загальний обсяг реалізації продукції в заліковій масі включається кількість продукції, що реалізується по державних та регіональних контрактах, продається на ринку, працівникам підприємства,

  • по реалізації продукції, що відшкодовуються відповідними організаціями;

  • витрати по доставці в обидва кінці продукції, розвантаження продукції;

- перевезення вантажів для сторонніх організацій. Передбачаються витрати по виконанню робіт на сторону і надходження

коштів за ці роботи, послуги від інших підприємств, організацій і окремих осіб.

Після розрахунку собівартості всіх видів продукції, робіт і послуг, надходження коштів від їх реалізації визначають річний результат по підприємству від реалізації продукції, робіт, послуг.

Фінансовий результат - плановий прибуток відповідає сумі прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг.

Далі визначаються обсяги щомісячної реалізації продукції по видах і каналах, а також надходження грошових коштів. При виконанні цих розрахунків звертають особливу увагу на прогноз цін з урахуванням сезонних коливань, які складаються під впливом попиту і пропозиції.

В балансі надходжень і витрат коштів визначаються надходження і витрати грошових коштів за плановий рік в цілому і по кварталах.

При порівнянні підсумків надходження і витрат коштів за рік за окремі квартали виявляється лишок або сезонна нестача коштів. Нестача власних коштів забезпечується короткостроковими кредитами банку. Кредити TOB «Азовське АПТ 875222» надаються банком на покриття сезонної нестачі грошових коштів в цілому по господарству згідно з потребою і кредитного договору, укладеного з банком. Ці кредити надаються з урахуванням погашення їх.

Решта коштів на поточних рахунках і в касі на початок року і початок першого кварталу показується на підставі звітних даних за попередній рік. На початок і кінець наступних кварталів планується мінімумів грошових коштів у касі, у відповідності з правилами ведення касових операцій, і залишки на поточних рахунках. Ці показники на відміну від інших статей плану не

відбивають руху коштів, а фіксують суми, які залишаються не вкладеними у виробництво на початок і кінець періоду. Тому по цих статтях річні суми не можуть бути підсумками квартальних.

Річні підсумки надходжень і витрат по кварталам зазначаються в рядках «Всього доходів» і «Всього витрат».

По відповідних рядках плануються грошові надходження за рахунок амортизації, коштів від реалізації основних засобів, а також кошти від вибраковки тварин основного стада, суми яких визначені раніше в розрахункових таблицях.

Суми грошових надходжень за рахунок кредитів банку плануються згідно з розрахунками потреби в короткострокових кредитах.

По рядку "Інші надходження" плануються суми витрат, які не відображені в попередніх рядках форми.

Погашення кредитів банку відображають в сумах, які передбачені для цього в плановому році.

По відповідних рядках планують витрати на розширення виробництва: фінансування капітальних вкладень, приріст нормативів оборотних коштів, приріст власних оборотних коштів у основному виробництві, витрати на формування основного стада тощо.

Окремим рядком планують відрахування в фонди, кошти яких передбачають спрямувати на виплату винагород по підсумках роботи за рік, одноразове стимулювання за виконання особливо важливих робіт і надання матеріальної допомоги.

При умові покриття планових витрат показуються залишки власних

коштів.

Таким чином, основними етапами складання зведеного плану являються: 1. Аналіз виробничої діяльності TOB «Азовське АПТ 875222» та

фінансових результатів з метою визначення рентабельного виду діяльності на

плановий період.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]