Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культурология(лекции).doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
691.2 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра українознавства

Культурологія

посібник для студентів економічного та торговельного профілю

денної форми навчання

Затверджено на засіданні

кафедри українознавства

Протокол № 3 від 25.09.08 р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонНУЕТ

Протокол № від 2008 р.

Донецьк 2008

ББК 60.000.3я73

К 90

УДК 008(076)

Автори:

Бігун Г.С., Бадрак Б.М., Мармазова О.І., Саржан С.Е., Соловйова Р.П.

Рецензенти:

док. іст. наук, професор Стяжкіна О.В.

к.і.н., доц. Колбін В.Г.

Культурологія [текст] : посіб. для студ. екон. та торг. профілю ден. форми навчання / М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. українознав. ; Г. С. Бігун Г.С., Б. М. Бадрак, О. І. Мармазова, С. Е. Саржан, Р. П. Соловйова, – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008. – 111 с.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни „Культурологія” для студентів економічного та торговельного профілю. В основу посібника покладено сучасні підходи до типології культур. Його структура відповідає вимогам модульно-рейтингової системи навчання. Поряд з викладом теоретичного матеріалу в методичному посібнику наведено проблемно-пізнавальні питання, запропоновано теми повідомлень та рефератів, рекомендовано літературу.

Ббк 60.000.3

© Колектив авторів, 2008

© Донецький національний університет

Економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2008

Зміст

Вступ 3

  1. Культурологія як наукова дисципліна та її категорії

Сутність культури та її генеза 7

  1. Культура як знаково-семіотична система 21

  2. Соціокультурна динаміка. Діалог культур 36

  3. Особистість у світі культури 49

  4. Художня культура. Мистецтво як естетичний феномен 59

  5. Модернізацій ні та постмодернізаційні процеси в

сучасній культурі 77

  1. Феномен української культури. Тенденції розвитку

сучасної української культури 93

Вступ

В умовах глобалізації інформаційного простору та його безперервного збільшення сучасний фахівець високої кваліфікації не може бути спеціалістом лише вузького профілю. Від нього вимагається гнучкість та системність мислення, висока загальна культура, інтелігентність, уміння відбирати інформацію та мати здатність до самоосвіти.

У цьому може допомогти “Культурологія” – нова навчальна дисципліна, яка дає широкі знання та уявлення про загальнолюдські цінності й національні пріоритети, формує гуманістичний світогляд на засадах універсалізму – способу освоєння дійсності, що дає можливість усе живе – людину, природу і Всесвіт – сприймати в єдиній цілісній системі.

Концептуальний підхід до викладення змісту ґрунтується на розумінні культури, як цілісного явища, яке творить це людство на основі розвитку і взаємодії національних культур.

Діалог культур можливий лише через засвоєння культурних цінностей інших народів та глибоке розуміння власного духовного коріння.

У тестах і змістовно-залікових модулях приділяється велика увага висвітленню найбільш важливих проблем з “Культурології”, що мають дискусійний характер з позицій принципів історизму та науковості.

Повідомлення і реферати розширюють історичний кругозір студентів.

Поглиблюють науковий інтерес студентської молоді проблемно-пізнавальні питання.

Широка джерельна база тестів і змістовно-залікових модулів забезпечать успішну підготовку студентів з модуля “Культурологія”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.