Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка курсовая фин учет.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
527.36 Кб
Скачать

Структура 1 розділу курсової роботи

У першому розділі «Економічна сутність операцій з…..» базуючись на підручниках з економічної теорії та П(С)БО треба дослідити історію розвитку об’єкту дослідження, надати критичне осмислення існуючого визначення об’єкту дослідження та запропонувати свій варіант, розглянути типові класифікаційні ознаки (якщо предмет дослідження складний за структурою), розкрити критерії визнання та оцінки згідно П(С)БО, вказати завдання обліку.

У другому розділі «Нормативно – правове та регламентне забезпечення обліку….» надається критична оцінка існуючих нормативних актів, що регулюють облік операцій за темою дослідження. На початку треба розглянути загальні нормативні акти (витяги з Господарського кодексу, Закони про ліцензування, патентування і т.д.), які регламентують будь – яку діяльність будь – якого підприємства. Далі треба зосередитися на нормативних актах, що регламентують процес здійснення господарських операцій, що розглядаються (Правила, Інструкції і т.д.). Після цього досліджуються нормативна база, що впливає на оподаткування цих операцій та надається характеристика П(С)БО, Плану рахунків та Інструкції до його застосування. Досліджувати нормативно – правову базу необхідно як взагалі, так і наближено до об’єкту дослідження (наприклад, розглядаючи облік запасів, варто вказати, що Планом рахунків передбачено для обліку цього об’єкту використовувати рахунки класу 2 "Запаси"). Наприкінці варто зробити загальний висновок, наскільки досконалою є сучасна нормативно – правова база та запропонувати рекомендації щодо її оптимізації. Результати дослідження з цього розділу треба надати в додатках за такою формою:

Додаток___

Таблиця А.1 - Характеристика нормативно – правової бази обліку операцій з…

№ з/п

Найменування нормативного акту

Ким та коли затвердже

ний

Короткий зміст за проблематикою дослідження

Примітки

1

2

3

4

5


Іноді характеристика нормативно-правової бази за складним з точки зору регламентації здійснення і обліку об’єктом може бути надана окремим розділом.

У цьому ж розділі курсової роботи розглядаються питання регламентного регулювання обліку. Дане питання доцільно розглядатися на матеріалах конкретного підприємства. Користуючись Статутом підприємства студент повинен надати економічну доцільність створення підприємства, вказати, якими напрямками діяльності воно займається, розкрити структуру підприємства та органів його управління. Після цього варто обґрунтувати доцільність організації бухгалтерського обліку на підприємстві, вказати, хто веде бухгалтерський облік (якщо облік веде бухгалтерія розкрити її структуру та призначення кожного відділу), вказати функціональні обов’язки, права та відповідальність головного бухгалтера, розкрити в якому документі закріплюються права, обов’язки та відповідальність працівників бухгалтерії, і чи відповідає він сучасним умовам (охарактеризувати Положення про відділ бухгалтерії, посадову інструкцію, і, якщо є можливість розробити напрямки їх удосконалення). Якщо облік на підприємстві ведуть декілька бухгалтерів доцільно розглянути, яким чином розподіляються обов’язки між ними з обліку об’єкту дослідження та розробити напрямки їх удосконалення. В обов’язковому порядку варто вказати, як здійснюється організація облікових робіт і яким документом вона регламентується.

Важливе значення має розкриття порядку документообігу, адже від його ефективності залежить швидкість пошуку необхідної економічної інформації. В додатках треба навести форму графіку документообігу. А якщо планування документообігу на підприємстві не здійснюється, розробити форму графіку, що рекомендується до застосування на даному підприємстві. Графік документообігу можна розробити за такою формою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.