Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Колено деньги и кредит.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.85 Mб
Скачать

10.2. Фінансова стійкість банківських установ

Банківська діяльність супроводжується низкою ризиків. Класифікація банківських ризиків.

Зовнішні ризики:

 1. Політичний ─ ризик імовірності зміни зако­нодавства, громадян­ської війни чи війни з іншою державою; від­мова уряду виплачувати борги держави.

 2. Економічний ─ спад ви­робництва, структурні кризи, інфляція тощо.

 3. Соціальний ─ зміни в структурі населення (наприклад, висока на­роджуваність або старін­ня населення), майно­вому статусі клієнтів (швидка диференціація населення за доходами, яка збільшує соціальну напруженість).

 4. Природний ─ стихійні лиха (землетруси, посу­хи, повінь).

 5. Системний ─ ризик, пов’язаний з діяльністю банківської системи в цілому.

Внутрішні ризики:

1) Комерційні ризики (характерні не тільки для банківських установ, а й для будь-якої підприємницької структури):

 • конкурентний ─ пов'язаний зі зниженням конкурентоспроможності банку, втратою через це клієнтів та відтоком ресурсів;

 • валютний ─ ризик валютних збитків через зміну курсу національної валюти стосовно іноземної валюти під час проведення зов­нішньоторговельних, кредитних операцій;

 • кадровий ─ некомпетентність або недоб­росовісність персоналу банку;

 • Для діяльності банків велике значення має їх стабільність.

  Вона означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування.

  Забезпечується стабільність за допомогою дотримання економічних параметрів, що встановлені центральним банком, і підтримання оптимального рівня прибутковості.

  диверсифікаційний ─ незбалансовані вкла­дення активів банку або залучення ре­сурсів. Цей ризик стосується кредитного та інвестиційного портфелів банку.

2) Специфічні ризики (пов’язані з особливостями банківської діяльності):

 • кредитний ─ пов’язаний із невиконанням (несвоєчасним виконанням) своїх зо­бов’язань постачальником; невиконан­ням своїх зобов’язань перед іншими кре­диторами тощо;

 • процентний ─ пов’язаний зі зміною про­центних ставок за вкладеннями та зобо­в'язаннями (ціновий ризик) або з невип­латою процентів позичальником тощо;

- ліквідності ─ пов’язаний із нездатністю банку своєчасно задовольнити вимоги вкладників і кредиторів та виконати інші свої зобов’язання.

Мінімізація ризиківумова забезпечення фінансової стійкості ко­мерційного банку.

Статична фінансова стійкість ─ дотримання параметрів діяльності банку (капітал, ліквідність, платоспроможність, прибутковість, рівень проблемних активів тощо ) в допустимих межах.

Динамічна фінансова стійкість ─ врівноважене і збалансоване зрос­тання позитивних та зниження негативних параметрів діяльності бан­ку в межах допустимого ризику відповідно до визначеної системи стра­тегічних і поточних цілей функціонування банку.

Регулювання ─ заходи, спрямовані на досягнення певних парамет­рів діяльності комерційного банку.

Стабілізування ─ заходи, спрямовані на підтримання характеристик банківської діяльності на певному рівні.

Методи забезпечення фінансової стійкості банківських установ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.