Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Visual Basic.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
15.63 Mб
Скачать

5.4 Контрольні запитання

  1. Як інформація розташовується в файлі довільного доступу?

  2. Як розчинити файли довільного, послідовного доступу, бінарні файли?

  3. Що таке номер вільного файлу (дескриптор файлу)?

  4. Як визначити розмір файлу?

  5. Які оператори використовується для зчитування – запису даних у файл довільного доступу?

  6. Які відмінності є в роботі операторів Print і Write? При роботі з якими файлами вони використовуються?

  7. Як виконати зчитування даних з файлу послідовного доступу?

  8. У чому схожість між файлами довільного доступу і бінарними файлами?

5.5 Практичні завдання Завдання №1

Розробити програму, яка дає змогу записати дані про нормативний залишок товарів у файл послідовного доступу. Запис файлу повинна вміщувати найменування товару і норматив залишку товару на складі. Запис і редагування даних слід здійснювати у одному вікні, після роботи з яким файл обов’язково слід зачинити. Інше вікно програми повинно використовуватися для того, щоб на основі введених найменування товару і його фактичного залишку можна було зробити висновок про відхилення залишку конкретного товару від нормативу. При завантаженні вікна програми треба відкрити файл з нормативними, прочитати усі записи файлу в масив змінних – записів.

Завдання №2

Розробити програму для запису в файл послідовного доступу дані про 8 співробітників підприємства: прізвище та ініціали, освіта, стаж роботи, оклад.

Якщо файл вже існує, програма повинна давати змогу прочитати данні в масив змінних, обрати одного співробітника за такими критеріями: найбільший стаж роботи, найвищий оклад.

а)

б)

с)

Рисунок 6.2 - Вікна програми

Завдання №3

Створити програму, яка призначена для зчитування даних з текстового файлу, що створено за допомогою програми “Блокнот”, виведення інформації у вікні програми. Користувач повинен мати змогу ввести маршрут пошуку та ім’я файлу.

7 Використання Visual Basic for Application у Microsoft Excel

7.1 Основні поняття

Поняття об’єкту у VBA відповідає загальноприйнятому поняттю об’єкту. Тобто, об’єкт – це об’єднання даних з кодом, що призначено для їх обробки, у єдине ціле. Під час роботи з VBA у Microsoft Excel можна створювати, використовувати вже знайомі нам об’єкти – форми, командні кнопки, прапорці, перемикачі та ін. Усі об’єкти одного типу належать до певного класу. Об’єкти характеризуються властивостями. Властивості представляють собою атрибути об’єктів, які визначають їх характеристики, зовнішній вигляд. До кожного об’єкту можна застосувати певні методи. Метод – це дії, що можуть виконуватися по відношенню до об’єктів певного класу. У VBA також не змінюється смисл поняття “подія”. Подія – це дія, яку виконано по відношенню до певного об’єкту, для якої можна запрограмувати процедуру обробки.

Однак, для автоматизації виконання робіт у середовищі Microsoft Excel із застосуванням VBA потрібно познайомитись із об’єктами додатку Excel.

Об’єктна модель Microsoft Excel являє собою ієрархію об’єктів, що підпорядковані об’єкту Application, який відповідає додатку Excel. Об’єкт Application – це головний кореневий об’єкт у ієрархії об’єктів, він має велику кількість властивостей і методів, які дають змогу встановити загальні параметри додатку Excel. Об’єкту Application підпорядковані інші об’єкти. Усі візуальні об’єкти, такі як робоча книга - Workbook, робочий лист - Worksheet, діапазон чарунок - Range, діаграма - Chart, є об’єктами VBA.

Декілька об’єктів, які зазвичай є об’єктами одного класу, часто групуються, утворюючи колекцію об’єктів. Колекція об’єктів є об’єктом, у якому міститься декілька інших об’єктів. Наприклад, колекція Workbooks містить усі розчинені робочі книги - об’єкти Workbook, колекція Worksheets включає всі листи певної робочої книги - об’єкти Worksheet. Кожний елемент колекції нумерується, до нього можна звернутися по номеру або імені. Наприклад, Worksheets(1) – це перший лист активної робочої книги, Worksheets(“Лист3”) – лист активної робочої книги з іменем Лист3.

Щоб застосувати метод або змінити властивість об’єкту потрібно визначити його ім’я, після крапки ввести ім’я методу або властивості. Наприклад, у рядку коду

Application.Quit

до об’єкту Application застосовуються метод Quit – завершується робота програми Microsoft Excel.

Для звернення до об’єктів з метою зміни їх властивостей або застосування до них методів потрібно визначити імена об’єктів у певній ієрархії, відокремлюючи імена, назви властивостей і методів крапками. Розглянемо як приклад такий рядок коду:

Application.Workbooks("Книга2").Worksheets("Лист1").Name = "Звіт"

У рядку коду здійснюється звернення до додатку Microsoft Excel, до робочої книги з іменем "Книга2", а також до робочого листа з ім’ям "Лист1", властивість Name, якого змінюється – привласнюється нове ім’я листу робочої книги "Звіт".

У VBA властивості та методи об’єктів можуть повертати інші об’єкти. У цьому випадку, для доступу до властивості об’єкту слід зазначити ім’я властивості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.