Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vishnevskiy_V.,_CHaykovska_O.,_Karlin_O.Finanso...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
4.13 Mб
Скачать

47

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

В.П. Вишневський, О.В. Чайковська, О.Л. Карлін

Фінансовий менеджмент

Методичні вказівки

для проведення практичних та семінарських занять з курсу для студентів

спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

(за спеціалізованими програмами)

денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні

кафедри фінансів

Протокол № 27 від 16.05.2012 р.

Схвалено навчально-методичною

радою університету

Протокол № ___ від _______ 2012 р.

ДонНУЕТ

Донецьк

2012

УДК 005.915 336.7 (076.5)

ББК 65.291.9–21 я73

В 55

Рецензенти:

к.е.н., доцент Хістєва О.В.

к.е.н., доцент Грицак О.В.

В.П. Вишневський

В 55 Фінансовий менеджмент: метод. вказ. для провед. практ. та семінарс. занять з курсу для студ. спец. 803050801 «Фінанси і кредит (за спец. прогр.)» ден. та заоч. форм навчання / В.П. Вишневський, О.В. Чайковська, О.Л. Карлін, – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 49 с.

Методичні вказівки з курсу «Фінансовий менеджмент» призначені для підготовки студентів до практичних та семінарських занять в умовах кредитно-модульної системи навчання у студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної і заочної форм навчання.

Методична розробка побудована у відповідності з навчальним планом і робочою навчальною програмою курсу «Фінансовий менеджмент».

УДК 005.915 336.7 (076.5)

ББК 65.291.9–21 я73

© В.П. Вишневський,

О.В. Чайковська, О.Л. Карлін, 2012

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, 2012

Зміст

стор.

Вступ

5

Змістовий модуль І. Організація фінансового менеджменту

1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

7

2.

Система забезпечення фінансового менеджменту

8

3

Управління грошовими потоками

9

4

Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

13

Змістовий модуль ІІ. Управління фінансовими ресурсами підприємства

5

Управління прибутком

17

6

Управління активами

22

7

Вартість і оптимізація структури капіталу

25

Змістовий модуль ІІІ. Стратегія фінансового менеджменту

8

Управління інвестиціями

27

9

Управління фінансовими ризиками

31

10

Аналіз фінансових звітів

32

11

Внутрішньофірмове прогнозування і планування.

34

12

Антикризове фінансове управління на підприємстві

36

Список літератури

38

Додатки

ВСТУП

Дисципліна “Фінансовий менеджмент” є базовою для підготовки магістрів з фінансової економіки і менеджменту, та орієнтована на засвоєння слухачами магістерських програм сучасних методів управління фінансами суб’єктів господарської діяльності.

Мета вивчення дисципліни – оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною діяльністю, знаходження правильних фінансових рішень.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

 • навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємства;

 • виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

 • сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

 • обґрунтування необхідність та методику визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

 • навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

Вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: “Гроші та кредит”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий ринок”, “Страхування”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємицтва”.

У результаті вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” студент має отримати глибокі знання з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізація діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.

Методичні вказівки до вивчення курсу спрямовані на досягнення мети і основних завдань вивчення дисципліни.

Змістовий модуль І. Організація фінансового менеджменту

Тема 1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

План семінару

 1. Сутність і принципи фінансового менеджменту.

 2. Мета і завдання фінансового менеджменту.

 3. Функції фінансового менеджменту.

 4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

ПРАКТИЧА ЧАСТИНА

  1. Побудувати схему принципів фінансового менеджменту.

  2. Розкрити зміст функцій фінансового менеджменту як керуючої системи та спеціальної галузі управління підприємством. Навести приклади.

  3. Побудувати таблицю завдань стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Дайте визначення фінансового менеджменту.

 2. Охарактеризуйте принципи фінансового менеджменту.

 3. У чому полягає значення фінансового механізму підприємства?

 4. Охарактеризуйте елементи фінансового механізму.

 5. Як визначається головна мета фінансового менеджменту?

 6. Охарактеризуйте основні завдання фінансового менеджменту.

 7. Які функції виконує фінансовий менеджмент?

 8. В чому полягають обов'язки фінансового менеджера?

 9. Які завдання вирішує стратегічний фінансовий менеджмент?

 10. На вирішення яких завдань спрямований оперативно – тактичний фінансовий менеджмент?

 11. Охарактеризуйте основні етапи процесу формування фінансової стратегії підприємства.

Література [11,13,15,18,20,23, 24,27,28]

Тема 2.

Система забезпечення фінансового менеджменту

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.