Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vishnevskiy_V.,CHaykovska_O.,_Luk’yanenko_K.Fin...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
660.48 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

В.П. Вишневський, О.В. Чайковська, К.С. Лук’яненко

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Засоби діагностики для студентів напряму підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси»

денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні

кафедри фінансів

Протокол № 12 від 30.11. 2011 р.

Схвалено навчально-методичною

радою університету

Протокол № ___ від _______ 2011 р.

ДонНУЕТ

Донецьк

2011

УДК 378.147:658:1 (076.5)

ББК 65.291.93я73

В 95

Рецензенти:

Т.О. Єгоркіна – канд. екон. наук, доц.,

А.Ф. Кононенко – канд. екон. наук, доц.

Вишневський В.П.

В 95 Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст]: Засоби діагностики для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси» денної та заочної форм навчання / В.П. Вишневський, О.В. Чайковська, К.С. Лук’яненко, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 50 с.

Впровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає проведення систематичної діагностики знань студентів з дисципліни, що вивчається. Зручною формою організації поточного і підсумкового контролю знань студентів є тестування. Дані засоби діагностики з курсу «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є навчальним документом, що регулює здійснення перевірки рівня одержаних знань студентами за кожною темою виділених змістових модулів курсу .

Засоби діагностики розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми курсу «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва». Призначені для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» (спеціалізаціі Фінанси»).

УДК 378.147:658:1 (076.5)

ББК 65.291.93я73

© В.П. Вишневський, О.В. Чайковська, К.С. Лук’яненко 2011

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Т уган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

стор.

Передмова……………………………………………………………………….

4

Модуль 1. Організаційні основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.…………………………………………………………………

5

Модуль 2. Формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва………………………………………………………………….

19

Модуль 3. Напрями фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах ……………………………..…………………………………

34

Список використаної літератури……………………………..…………….

49

Передмова

Навчальний курс «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є професійно орієнтованою дисципліною для підготовки бакалаврів з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси» денної та заочної форм навчання.

Метою дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики організації фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу.

Важливою складовою навчального процесу, особливо в умовах кредитно-модульної системи, є контроль знань студентів. Застосування засобів діагностики як виду поточного контролю дозволить студентам закріпити теоретичні знання з питань фінансування суб’єктів підприємництва, формування їх дивідендної політики, обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств, організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві, оцінювання вартості підприємства, оцінювання фінансових інвестицій тощо.

Засоби діагностики з курсу «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» включають тестові завдання по трьом модулям курсу - «Організаційні основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва», «Формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва», «Напрями фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах», які охоплюють 11 тем відповідно до робочої програми.

Засоби діагностики розроблено відповідно до робочої навчальної програми курсу з урахуванням вимог системи управління якістю і кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.