Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тренинг.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
7.46 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

кафедра інформаційних систем і технологій управління

Індивідуальні завдання для проведення тренінгу з комп’ютерних технологій.

Методичні вказівки

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

інформаційних систем і

технологій управління

Протокол № 12 від 4 березня 2010 р.

Схвалено навчально-методичною

радою університету

Протокол №_ від «__»________2010 р.

Донецьк 2010

ББК 22.18 я 73

П 14

УДК [004:336](075.8)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. Єгоркіна Т.О.

канд. екон. наук, доц. Спіцина Н.М.

Палагута, К.О.

П 14 Індивідуальні завдання для проведення тренінгу з комп’ютерних технологій [Текст]: метод. вказ. для студ. напр. підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» ден. та заоч. форм навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. інформ. систем і технологій упр.; Палагута К.О., Шабельник Т.В., Шершньова Г.В., Мезенцева С.А., Ільєнко Ю.І.– Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 220 с.

Дано методику та послідовність проходження тренінгу з комп’ютерних технологій, оформлення та захисту звіту з тренінгу.

Наведено практичні завдання для проведення тренінгу з основних тем дисципліни «Економічна інформатика»: операційна система Windows – робота з об’єктами з використанням програми «Провідник»; стандартні програми Windows; робота у мережі Інтернет; текстовий редактор Microsoft Word; табличний процесор Microsoft Excel; система управління базами даних Microsoft Access, основи програмування мовою Visual Basic 6.0, Visual Basic for Application. Наведено приклади тестів за змістовими модулями, список літератури для виконання завдань тренінгу.

ББК 22.18 я 73

 Колектив авторів, 2010

 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010

1. Загальні положення

Практична підготовка студентів другого курсу спрямована на закріплення знань, які отримані під час вивчення дисципліни «Економічна інформатика», а також використання ПК для розв’язання економічних задач.

В наслідок проходження тренінгу студенти повинні:

узагальнити й поглибити знання, що отримані при вивченні дисципліни «Економічна інформатика»;

вміти вести діалог з ПК на рівні кваліфікованого користувача;

оволодіти методами аналізу, вибору засобів розв’язання конкретних економічних задач;

використовувати знання й практичні навички при вивченні інших дисциплін.

Тренінг з комп’ютерних технологій є складовою частиною безперервного комп’ютерного навчання у вищому навчальному закладі. Практичні навички роботи з комп’ютерною технікою - це необхідні умови успішної роботи студентів під час комп’ютеризації навчального процесу по різним дисциплінам.

Метою тренінгує узагальнення і поглиблення знань та практичних навичок роботи з наступними програмними засобами:

операційна система Windows, програма «Провідник», програми настроювання «Панель управління», «Принтери», пошуку файлів і папок;

програми архівації;

антивірусні програми;

робота у мережі Інтернет;

стандартні програми - графічний редактор Pаint, текстовий редактор WordPаd;

текстовий редактор Microsoft Word;

табличний процесор Microsoft Excel;

система управління базами даних Microsoft Access;

основи програмування мовою Visual Basic 6.0

автоматизація роботи з документами з використанням мови Visual Basic for Application.

Задачі тренінгу:

  1. Робота у середовищі операційної системи Windows з вікнами, об’єктами.

  2. Виконання операцій по стисненню та розархівації файлів за допомогою програм WinZip, WinRAR.

  3. Перевірка дисків на наявність вірусів з використанням програми AVP.

  4. Робота у мережі Інтернет.

  5. Створення, редагування малюнків, нескладних текстових документів у середовищі стандартних програм Pаint, WordPаd.

  6. Створення текстових документів у середовищі текстового редактора Microsoft Word.

  7. Створення економічного документа табличної форми й проведення графічного аналізу даних за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.

  8. Створення баз даних у СУБД Microsoft Access, вибір інформації з бази даних, створення форм і звітів, імпорт і експорт інформації.

  9. Створення програм у середовищі Visual Basic 6.0, розгалужені, циклічні обчислювальні процеси, використання смуг прокручування, прапорців, перемикачів, груп, списків, що розчиняються, декількох форм у програмах, меню, масивів, підпрограм.

  10. Створення функцій користувача засобами VBA у Microsoft Excel, автоматизація розрахунків на листах робочої книги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.