Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пикула Л.Ф. Неорганическая химия.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
214.02 Кб
Скачать

Литература

1. Хомченко Г.П., Цитович И.К. Неорганическая химия. – М.: ВШ, 1987,

464 с.: ил.

2. Н.С. Ахметов. Общая и неорганическая химия.- М. ВШ, 1988.

3. М. Фримантл. Химия в действии. В 2-х ч., М.: Мир, 1991,528 с.

4. Л.А. Николаев Неорганическая химия, М., Просвещение, 1982

5. Г.И. Хомченко. Практикум по общей и неорганической химии с

применением полумикрометода.- М., ВШ, 1980

Содержание

Стр.

1. Введение 3

  1. Лабораторная работа №1 “Определение молярной массы 4

эквивалента металла по объему вытесненного водорода”

  1. Лабораторная работа №2 “Основные закономерности 8

протекания химических реакций”

  1. Лабораторная работа №3 “Растворы электролитов” 12

  1. Лабораторная работа №4 “Гидролиз солей” 16

  1. Лабораторная работа №5 “Растворы неэлектролитов” 19

  1. Лабораторная работа №6 “Комплексные соединения” 21

  1. Лабораторная работа №7 “Окислительно-

восстановительные реакции” 23

9. Литература 25

Навчальне видання

Пікула Любов Федорівна , канд. техн. наук, старш. викл. кафедри хімії

Іщенко Аліна Володимирівна, канд. хім. наук, доц. кафедри хімії

Полякова Алла Веніамінівна, асистент кафедри хімії

Редько Анастасія Володимирівна, асистент кафедри хімії

Неорганічна хімія

(російською мовою)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

для студентів першого курсу денного відділення

факультету харчування спеціальності 7.091711

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план 2005 р., поз № 435

Підписано до друку 2005 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум.друк.арк.

Обл.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського

Редакційно-видавничий відділ

83023, м.Донецьк, вул. Харитонова,10. Тел.:(062) 97-60-45, 97-60-50

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002 р.

28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.