Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації контрольна робота.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
536.06 Кб
Скачать

32

Міністерство освіти і науки україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ім. МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завдання та навчально-методичні рекомендації

щодо виконання контрольних робіт з дисципліни

для студентів денної та заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійного спрямування 6.030601 „Менеджмент організацій”

варіативна компонента „Менеджмент організацій торгівлі”

Донецьк 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ім. МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О.К. Воробйова

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завдання та навчально-методичні рекомендації

щодо виконання контрольних робіт з дисципліни

для студентів денної та заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійного спрямування 6.030601 „Менеджмент організацій”

варіативна компонента „Менеджмент організацій торгівлі”

Затверджено на засіданні кафедри

маркетингового менеджменту

Протокол № від 2011 р

Схвалено навчально-методичною

Радою ДонНУЕТ

Протокол № ___ від “___” _____2011

Донецьк 2011

ББК

В

УДК

Рецензенти

к.е.н., доц. Коломицева С.І.

к.е.н., доц. Полонський О.М.

Воробйова О.К.

Основи наукових досліджень. Завдання та навчально-методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни /О.К. Воробйова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 30 с.

Завдання та навчально-методичні рекомендації містять характеристику мети та задач контрольної роботи, вказівки щодо виконання теоретичного та практичного завдання, порядок визначення варіанту контрольного завдання, завдання за варіантами та список рекомендованої літератури.

Завдання та навчально-методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» розроблені для студентів денної та заочної форми навчання, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування 6.030601 „Менеджмент організацій” варіативна компонента „Менеджмент організацій торгівлі”.

ББК

Воробйова О.К., 2011

Донецький національний університет

економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………….5

1. Мета і задачі контрольної роботи……………………………………………………...7

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

  1. Вказівки до виконання теоретичного і практичного завдання……………………8

  1. Визначення номеру варіанту контрольної роботи…………………………………9

3. Варіанти завдань контрольної роботи……………………………………………….10

Список рекомендованої літератури…………………………..........................................26

ВСТУП

Прискорення науково-технічного прогресу і переведення економіки на ринкові відносини зумовлює підвищені вимоги до якості підготовки фахівців для підприємницької діяльності наукових кадрів. Законодавством України про освіту передбачено підготовку принципово нових фахівців з менеджменту, маркетингу, фінансів, банківської справи, обліку та аудиту. Кваліфікаційними характеристиками для них встановлено професійне призначення, загальні вимоги до їх гуманітарної підготовки, оволодіння загальнотеоретичними, загальноекономічними і спеціальними дисциплінами. Ці вимоги включають застосування наукових методів в організації фінансового менеджменту та інвестицій, виконанні техніко-економічних розрахунків з прогнозування розвитку матеріального виробництва конкурентоспроможної продукції) на внутрішньому та зарубіжному ринках, обліку і аудиту виробниче господарської діяльності підприємств, виконання техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків економічної ефективності інвестицій, а також застосуванні нових технологій з використанням комп'ютерів, економіко-математичних моделей у мікро і макроекономіці, спрямованих на задоволення соціальних, матеріальних і культурник потреб людей в умовах суспільства з ринковою економікою.

Виходячи з кваліфікаційних професійних характеристик та вимог до фахівців з вищою освітою з конкретної економіки, вони повинні поєднувати в собі знання бакалавра, магістра та економіста-дослідника, які здобуваються при виконанні науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі, аспірантурі.

Таким чином, основними завданнями при підготовці менеджерів для народного господарства є:

 • оволодіння студентами і аспірантами науковим методом пізнання і застосування його для поглибленого і творчого засвоєння навчального матеріалу, а також у майбутній практичній діяльності;

 • вивчення методології наукових досліджень та застосування її у підприємницької діяльності;

 • оволодіння методами і прийомами самостійного розв'язання наукових ; техніка економічних задач на виробництві та у наукових установах;

 • набуття трудових навичок у застосуванні наукових методів при розв'язанні виробничо-технічних завдань;

 • впровадження досягнень науково-технічного прогресу у практику підприємницької діяльності з найменшими витратами і найбільшою ефективністю у бізнесі.

Отже, завдання наукових досліджень у підготовці менеджерів і наукових кадрів полягають у вихованні та навчанні активних, всебічно розвинених фахівців з економіки та бізнесу.

У сучасних умовах господарювання для підприємств України стає об’єктивною необхідністю використання якісного підходу до управління виробництвом та збутом товарів та послуг. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вдосконалення управління підприємством на засадах використання принципів менеджменту, що здійснюється за допомогою вивчання модулю “Основи наукових досліджень”. Відповідно до програми курсу розглянуто зміст науки та методологію, методи науки, застосування їх у наукових дослідженнях, класифікацію наук в Україні. Висвітлено питання вибору й обґрунтування теми. Висування гіпотез і складання плану дослідження, інформаційного забезпечення, використання комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях, бібліографічного пошуку, апробації й експериментування дослідження та впровадження їх результатів у практику господарювання підприємств.

Зміст дисципліни охоплює:

 • Організацію науково - дослідної роботи студентів;

 • Основи наукознавства;

 • Методологію наукових досліджень;

 • Основні напрями наукових досліджень з менеджменту, маркетингу, економіки;

 • Наукову організацію дослідного процесу;

 • Інформаційне забезпечення наукових досліджень;

 • Систематизацію результатів наукового дослідження.

Метою вивчання дисципліни є: вивчення наукових методів пізнання і методології наукових досліджень та застосування їх для поглибленого, творчого засвоєння навчального матеріалу, проведення науково-дослідного процесу виконання курсових робіт та дипломного проекту та розв'язання виробничо-технічних завдань з проблем маркетингового менеджменту, формування у майбутніх фахівців наукового світогляду та глибоких знань теорії менеджменту, професійних навиків по управлінню у різних соціально-економічних системах.

Дисципліна “Основи наукових досліджень” пов’язана з іншими дисциплінами: “Основи менеджменту”, “Основи маркетингу”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.