Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації контрольна робота.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
536.06 Кб
Скачать

Основи наукових досліджень

Завдання та навчально-методичні рекомендації

щодо виконання контрольних робіт з дисципліни

для студентів денної та заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійного спрямування 6.030601 „Менеджмент організацій”

варіативна компонента „Менеджмент організацій торгівлі”

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план 2011 р., поз. №

Підписано до друку 2011р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друг – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл.. – вид.арк. Тираж прим. Зам. №

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Ім.. М. Туган-Барановського

Редакційно-видавничий відділ

83023, М. Донецьк -23, вул.. Харитонова,10, Тел.: (062) 97-60-45

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, висотників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №1106 від 5.11.2002 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.