Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна робота. 15.12.14....docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
299.86 Кб
Скачать

Дніпропетровський університет імені альфреда нобеля

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему

Товарознавча оцінка взуття, правила та порядок їхнього переміщення через митний кордон України”

Виконала: студентка 5 курсу, групи ТЕМ-09

спеціальності 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Базавлук Юлія Вікторівна

Керівник: В.А. Павлова, д.е.н., професор

Дніпропетровськ

2015

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СТАН РИНКУ ВЗУТТЯ УКРАЇНИ

1.1. Стан світового виробництва взуття

1.2. Забезпеченість ринку України взуттям

1.3. Аналіз асортименту взуття та проблеми класифікації за УКТ ЗЕД

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТИЗА ВЗУТТЯ , ЩО ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

2.1. Організація, об’єкти та методи дослідження взуття

2.2. Товарознавча характеристика споживних властивостей взуття

2.3. Аналіз нормативної документації, що регламентує якість взуття

2.4. Аналіз результатів дослідження показників якості взуття

2.5. Результати експертизи взуття, що переміщується через митний кордон України

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВЗУТТЯ ПРИ ПЕРЕТИНАННІ МИТНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

3.1. Функції митної справи у зовнішньоекономічній та зовнішньополітичній діяльності України

3.2. Основні вимоги до митного оформлення

3.3. Порядок декларування взуття при перетинанні митного кордону України

3.4. Порядок проведення митного контролю та митного оформлення взуття

3.5. Забезпечення контролю за достовірністю інформації щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України

Висновки і пропозиції

Додатки

Список використаної літератури

ВСТУП

Актуальність роботи. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою національної економічної політики, а тому підлягає регулюванню з боку держави. Це пов'язано зі збільшенням кількості промислових виробництв і торговельних підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами Україниза підсумками січня-липня 2014 року становило 880,4 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 5,639 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,3% - до 33,429 млрд дол., імпорт - на 20,5%, до 32,548 млрд дол.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 32,6% від загального обсягу експорту, до інших країн - 67,4% (за січень-липень 2013 року - 26,9% і 73,1%, відповідно). Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 34,7%, Польщі - на 22,1%, Італії - на 13,9%, Німеччини - на 7%, Китаю та Угорщини - на 3,4%. Водночас скоротився експорт до Росії на 23,7%, Індії - на 2,2%.

Регулювання діяльності здійснюється за допомогою законів України, актів тарифного та нетарифного регулювання, економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансових, кредитних та ін.), рішень недержавних органів управління економікою, які ухвалюються відповідно до їхніх статутних документів, договорів, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності України за роки становлення зазнала певних еволюційних змін, що зумовлені розвитком економіки країни в цілому. В період до перебудови, тобто за радянських часів, економіка носила автаркічний (закритий) характер. Управління економікою (в тому числі ЗЕД) будувалось на монополії держави і переважно на адміністративних методах. В таких умовах безпосередній виробник не був зацікавлений в розвитку експортної діяльності. Прямі зв'язки між виробниками і споживачами були відсутні. Не було чіткої концепції ЗЕД, яка б відображала її мету, пріоритети і методи їх досягнення.

Проблеми експертизи товарів та порядку їх митного оформлення при перетинанні митного кордону України розглядаються в роботах українських і закордонних вчених

Очевидна актуальність вирішення відзначених проблем обумовила вибір теми дослідження, мету і завдання дипломної роботи.

Мета і завдання роботи. Метою дипломної роботи є дослідження особливостей товарознавчої оцінки якості та митного оформлення взуття.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

- дослідити стан світового виробництва взуття;

- встановити забезпеченість ринку України взуттям;

- провести аналіз асортименту взуття та проблеми класифікації за УКТ ЗЕД ;

- провести експертизу взуття, що переміщується через митний кордон України;

- визначитися з організацією та методами дослідження взуття;

- провести товарознавчу характеристику споживних властивостей взуття;

- провести аналіз нормативної документації, що регламентує якість взуття;

- провести аналіз результатів дослідження показників якості взуття;

- проаналізувати результати експертизи взуття, що переміщується через митний кордон України;

- визначитися з порядком митного оформлення взуття при перетинанні митного кордону України;

- виокремити функції митної справи у зовнішньоекономічній та зовнішньополітичній діяльності України;

- виділити основні вимоги до митного оформлення;

- встановити порядок декларування взуття при перетинанні митного кордону України;

- встановити порядок проведення митного контролю та митного оформлення взуття;

- дослідити забезпечення контролю за достовірністю інформації щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Об’єктом дослідження є взуття та його митне оформлення.

Предметом – теоретичні і практичні засади експертизи взуття та особливостей митного оформлення при перетинанні кордону.

Методи дослідження. Теоретичною та інформаційною основою дослідження стали: законодавчо-нормативна база України; наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених з проблем якості, навчальні посібники, нормативні документи, електронні ресурси Internet, матеріали періодичних видань.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в удосконаленні споживчої цінності вітчизняного взуття, підвищення якості, конкурентоспроможності на світовому ринку, завдяки вдосконаленню асортименту, шляхом подальшого пошуку нових матеріалів для виготовлення взуття.

Практичне значення одержаних результатів. Запропонована в роботі методика з удосконалення споживчої цінності вітчизняного взуття, підвищення якості, конкурентоспроможності на світовому ринку, завдяки вдосконаленню асортименту, шляхом подальшого пошуку нових матеріалів для виготовлення взуття буде рекомендована до впровадження у товаристві з обмеженою відповідальністю Агропакет. (ТОВ «Агропакет»)

Апробація. Основні результати роботи доповідалися на V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Забезпечення якості та безпечності хліба» (м. Дніпропетровськ, 27 березня 2014 р.).

Публікації. За результатами дослідження опублікована одна наукова робота, загальним обсягом 0,18 арк., а саме:

  1. Базавлук Ю.В. Забезпечення якості та безпечності хліба / Ю.В. Базавлук: Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДУАН, 2014. – С. 17-19.

Структура роботи. Дипломна магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел зі 49 найменувань і 4 додатків (обсяг 5 сторінок). Текстова частина складає 110 сторінок машинописного тексту, містить 5 таблиць і 3 рисунки.