Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка 2011.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
828.42 Кб
Скачать

Додаток з

Анотація

Оксентюк Н.О. Підвищення продуктивності праці персоналу ЗАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат». - Рукопис.

Дипломна робота представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”. – Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2012.

У дипломній роботі розглядаються шляхи підвищення продуктивності праці персоналу підприємства.

Ключові слова:. праця, продуктивність праці персоналу, виробіток, трудомісткість.

Аннотация

Оксентюк Н.О. Повышение производительности труда персонала ЗАО «Глуховецкий горно-обогатительный калийный комбинат». - Рукопись.

Дипломная работа представленная на соискание образовательно-квалификационного уровня «специалист», специальности 7.03050401 «Экономика предприятия (за видами экономической деятельности)». – Житомирский государственный технологический университет, Житомир, 2012.

В дипломной работе рассматриваются пути повышения производительности труда персонала предприятия .

Ключевые слова: труд, производительность труда персонала, выработок, трудоемкость.

Annotation

Oksentyk N. Ways of increase of the labour of personnel productivity Joint-stock company of «Glukhovetskiy mining and processing kaolin combine». – Manuscript.

Diploma work is represented on reception of an educational-qualifying level «specialist», speciality 7.03050401 «Economy of the enterprise (for economic activity)». – Zhitomir state technological university, Zhitomir, 2012.

The ways of increase of the labour of personnel of enterprise productivity are examined in diploma work.

Key words: work, productivity of work of the personnel, making, labour intensiveness.

Додаток и рецензія

на дипломну роботу Оксаніч О. В. «Управління фінансовим станом в процесі формування інвестиційної привабливості» представлену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

Протягом останніх років інвестування в підприємницьку діяльність стала не просто невід’ємною складовою конкурентоспроможності, а й необхідною передумовою виживання багатьох підприємств і цілих країн. Вкладання інвесторів грошових коштів у підприємство у повсякденній практиці здійснюється шляхом створення та впровадження на підприємствах відповідних систем управління інвестиційною діяльністю. Виходячи з цього тема дипломної роботи актуальна і має практичне значення в підприємницькій діяльності.

Структура і зміст роботи повністю відповідають назві теми, а також напрямку підготовки бакалавра.

Робота складається із вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаної літератури та відповідних додатків.

Теоретичний аналіз проблеми вдало доповнений практичним дослідженням.

При написанні дипломної роботи студент використав достатній перелік нормативних документів і спеціальної літератури. Робота має необхідні ілюстрації, розрахунки, аналітичні дослідження. Досить кваліфіковано здійснено аналіз наявної економічної інформації.

В цілому при написанні дипломної роботи студент виявив вміння підібрати необхідну літературу, знання з фахових дисциплін (економіки підприємства, бухгалтерського обліку, менеджменту, економічної теорії). Свої дослідження студент уміло оформив в дипломну роботу, зробив необхідні висновки.

Вважаю, що дипломна робота студента Оксаніча О. В. відповідає нормативним вимогам, проведені дослідження носять закінчений характер і можуть бути представлені до захисту. В цілому проведені дослідження відповідають освітньо-кваліфікаційному рівня «спеціаліст», спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», а Оксаніч О. В. заслуговує на оцінку «відмінно» та присвоєння кваліфікації

Головний бухгалтер

М. П.