Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка 2011.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
828.42 Кб
Скачать

1.2. Загальна схема виконання дипломної роботи

Весь хід дипломного дослідження можна приблизно зобразити у вигляді такої логічної схеми:

  • Вибір теми дипломної роботи, обґрунтування її актуальності та реєстрація.

  • Постановка мети і конкретних завдань дослідження.

  • Визначення об'єкта і предмета дослідження.

  • Вибір методів (методики) проведення дослідження.

  • Опис процесу дослідження.

  • Обговорення результатів дослідження.

  • Формулювання висновків і оцінка одержаних результатів.

Вибір теми дипломної роботи, обґрунтування її актуальності та реєстрація. Теми дипломних робіт пропонуються кафедрою. Студент має право вибору із запропонованого списку теми роботи, або ж може запропонувати іншу тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Категорично забороняється обирати однакові теми, навіть якщо об’єктом дослідження є різні підприємства.

При виборі теми необхідно враховувати наступне: особистий інтерес до дослідження економічної проблеми, наявність інформаційної бази, перспективність розробки теми тощо. Але основні вимоги при виборі теми дипломної роботи зводяться до відповідності спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Спеціаліст” та “Магістр”.

Тема роботи повинна бути сформульована коротко та відповідати суті досліджуваної проблеми та поставлених завдань, вказувати на ціль дослідження. Варто уникати назв та формулювань тем, які починаються зі слів «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Актуальні проблеми…» і тощо.

Реєстрація теми дипломної роботи здійснюється лаборантом кафедри економіки. Тема роботи погоджується із завідувачем кафедри та затверджується відповідним наказом ректора університету. Цільову установку та зміст дипломної роботи (перелік питань, які належить розробити) визначає науковий керівник у завданні, оформленому на спеціальному бланку. Зміст відображений у завданні повинен відповідати плану, погодженому на етапі визначення теми та об’єкта дипломної роботи. Дипломну роботу виконують згідно з календарним планом, наведеним у завданні.

При неявці студента на реєстрацію у терміни відповідно до графіка навчального процесу, теми дипломних робіт призначаються кафедрою самостійно з врахуванням пропозицій наукового керівника та за погодженням із завідувачем кафедри.

Поняття «актуальність» відображає своєчасність, виробничу або соціальну значущість і характеризує професійну підготовленість спеціаліста, який обрав ту чи іншу тему.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне — сутність проблеми, з чого й випливе актуальність теми. Проблеми завжди виникають як на виробництві, так і в науці. Вирішення їх — почесне завдання для молодого спеціаліста.

Постановка мети і конкретних завдань дослідження. Від доведення актуальності обраної теми логічно перейти до формулювання мети дослідження, а також вказати конкретні завдання, які мають бути вирішені відповідно до цієї мети. Це звичайно робиться у формі перерахування (вивчити..., описати..., встановити..., вияснити..., вивести формулу... тощо.).

Формулювання цих завдань необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення складатиме зміст розділів дипломної роботи. Це важливо також і тому, що назви таких розділів з'являються саме з формулювання завдань дослідження.

Визначення об'єкта і предмета дослідження. Надалі формулюються об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт — це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет — це те, що міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме на нього і спрямована основна увага дипломника, саме предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, яка виноситься на титульний аркуш як заголовок.

Об'єктами дипломної роботи магістра можуть бути:

1. Підприємства або фірми будь-яких організаційно-правових форм та розмірів чи їх структурні підрозділи будь-якої галузі народного господарства.

2. Науково-дослідні, проектно-конструкторсько-технологічні та інші науково-технічні організації та їх підрозділи.

3. Інвестиційні, страхові, посередницькі, фінансові, консалтингові, маркетингові компанії та фірми, а також біржі, фонди, комерційні банки та інші організації ринкової інфраструктури.

4. Технологія та організація виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

5. Інвестиційні та інноваційні проекти в галузях промисловості, транспорту, зв'язку, науки, інформатики, охорони навколишнього середовища, в соціальній та інших сферах.

6. Загальні функції управління будь-якими організаціями, планування, організація, мотивація, контроль, комунікації, а також функції господарюючих суб'єктів: маркетинг, фінанси, постачання, збут, підготовка виробництва, стратегічне та оперативно-календарне планування, фінансовий та управлінський облік, стратегічне та фінансове управління та інше.

7. Потенціал підприємств та організацій, стадії і процеси його розвитку та управління, кризові явища, методи та механізми антикризового управління.

Даний перелік не обмежує перелік можливих об'єктів дипломної роботи магістра. При виборі об’єкта дослідження важливо, щоб технологія виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг були добре знайомі студенту.

Для магістерської дипломної роботи потрібно досліджувати 3 (три) підприємства, установи чи організації однієї галузі чи сфери діяльності та застосувати 2-3 методики до кожного з них.

Важливим етапом праці дипломника є вибір методів дослідження інструменту отримання фактичного матеріалу і необхідної умови досягнення поставленої в роботі мети.

Опис процесу дослідження основна і відповідальна робота дипломника, де висвітлюються методика і техніка дослідження з використанням логічних законів і правил.

Дуже важливий етап ходу дипломного дослідження — обговорення його результатів на науково-практичних конференціях та при попередньому захисті дипломної роботи на засіданні кафедри, наукових семінарів, учених і науково-технічних рад з безпосередньою оцінкою теоретичної та практичної цінності дипломної роботи.

Заключним етапом написання дипломної роботи є висновки та пропозиції. Вони викладаються в стислій формі та відображають сутність проведеного дослідження.