Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа по психологии.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
281.6 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра філософії і психології Робоча навчальна програма

з дисципліни «Психологія»

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійне спрямування

«Менеджмент невиробничої сфери»

«Менеджмент природоохоронної діяльності»

«Менеджмент інноваційної діяльності»

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

форма навчання: денна

курс: 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради ДонДУУ

Рішення № 10/15 від 21.06.2012

Донецьк — 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» призначена для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент невиробничої сфери», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»; освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, форма навчання: денна, курс: 2.

Дисципліна «Психологія» викладається як складова комплексного курсу психолого-педагогічної підготовки фахівців з менеджменту і розрахована на 108 годин, з них 54 годин аудиторних занять (18 годин – лекційні заняття, 36 годин – семінарські заняття), самостійна робота – 27 годин, індивідуальна робота – 27 годин.

Укладачі:

д.держ.упр., доцент О.К. Любчук

Голова ПМК

д.держ.упр., доцент О.К. Любчук

Завідувач кафедри

філософії і психології

д.держ.упр, професор Н.Г. Діденко

Опис предмету навчальної дисципліни «Психологія»

Предмет: механізми виникнення та функціонування психічного відображення, структура психіки людини, формування особистості та внутрішньогрупових відносин у процесі життєдіяльності, закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв’язок.

Курс

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Курс: бакалавр,

денна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ECTS – 3

Залікових модулів: 3 + ІНДЗ

Змістових модулів:7

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 3

галузь знань

«Менеджмент і адміністрування»,

напрям підготовки

«Менеджмент»,

професійне спрямування

«Менеджмент невиробничої сфери»,

«Менеджмент природоохоронної діяльності»,

«Менеджмент управління в підприємництві»,

Бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: 2

Семестр 1

Лекції: 18 годин

Семінарські заняття: 36 годин

Самостійна робота: 27 годин

Індивідуальна робота: 27 годин

Форми та засоби контролю знань: поточний контроль, модульний контроль,

підсумковий контроль (іспит)

Мета навчальної дисципліни «Психологія» полягає у створенні системи уявлень про психічні явища, зокрема загальні закономірності, механізми становлення, функціонування та розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень особистості, динамічних особливостей групи; формування вмінь застосовувати знання з психології на практиці.