Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПСИХОЛОГІЯ_С_2012.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
29.9 Кб
Скачать

Психологія

(С-12)

5. Плани проведення семінарських занять з кожної теми

Змістовий модуль І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ, КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Тема 1. Теоретико-методологічні основи психології

Семінарське заняття 1. Теоретико-методологічні основи психології.

План:

1. Предмет, завдання психології як науки. Основні поняття та положення.

2. Вікова періодизація розвитку людини.

3. Онтогенез у концепціях вітчизняних та західних психологів.

Теми доповідей і рефератів:

1. Сутність предмету та завдання вітчизняної психології.

2. Особливості предмету західної психології: психоаналітичного, біхевіорально-когнітивного, гуманістичного напрямків (за вибором).

3. Основні методологічні принципи психології, їх характеристика.

4. Застосування методів психологічних досліджень у професійній діяльності.

5. Історія розвитку наукових поглядів на природу людського самовідображення .

6. Поняття про психіку, її рефлекторний характер.

7. Психіка як властивість мозку пізнавати навколишній світ. Структура психіки.

8. Основні форми прояву психіки людини та їх характеристика.

9. Рівні відображення. Поняття «психічне відображення», його особливості.

10. Поняття «свідомість», її структура та функції.

11. «Я-концепція» та її складові.

12. Формування та функції самооцінки в розвитку особистості. Види самооцінки.

13. Рефлексія в особистісному зростанні.

14. Самоконтроль у сфері психічних явищ.

15. Концепція психосексуального розвитку З.Фрейда.

16. Онтогенез в концепціях вітчизняних психологів.

17. Концепція інтелектуального розвитку Ж.Піаже.

18. Основні положення культурно-історичної теорії Л.Виготського

19. Концепція психосоціального розвитку Е.Еріксона.

20. Проблема особистості в теоретичних розробках Г.Костюка, Б.Ананьєва, О.Леонтьєва (за вибором).

21. Проблеми якісної підготовки фахівців

Основна література:[1-9]

Додаткова література:[2, 5, 8, 9, 11, 12, 14-15, 17, 18-19, 23, 24, 26, 27, 28]

Тема 2. Когнітивна підструктура особистості

Семінарське заняття 2. Когнітивна підструктура особистості.

План

1. Загальна характеристика сенсорно - перцептивних процесів людини.

2. Психологія уваги.

3. Психологія пам’яті.

Теми доповідей і рефератів:

 1. Відчуття, їх класифікація, закономірності.

 2. Уявлення про сприймання та його фізіологічні основи.

 3. Увага, її види та функції.

 4. Уявлення про пам’ять та її види.

 5. Загальна характеристика процесів пам’яті: запам’ятовування, збереження, відтворення і забування.

 6. Психологія пізнання: сутність, види, закономірності.

 7. Модальність та інтенсивність відчуттів.

 8. Константність сприймання. Види перцептивних констант.

 9. Особливості розвитку та шляхи формування властивостей уваги.

 10. Психічна саморегуляція, довільне і мимовільне в саморегуляції.

 11. Теорії забування.

 12. Класифікація видів пам’яті.

 13. Відмінності короткочасної та оперативної пам’яті.

 14. Фізіологічні основи пам’яті

 15. Поняття про аперцепцію.

 16. Синестезія та сенсибілізація відчуттів.

 17. Словесно-логічна пам’ять, її зв’язок із мисленням.

 18. Образна пам’ять та її особливості.

 19. Довільна і мимовільна пам’ять.

 20. Засоби розвитку пам’яті та уваги.

Основна література: [1-9]

Додаткова література: [9, 12, 20, 24, 26, 28]