Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оздоб7сем.ред Word.doc методичка.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
43.69 Mб
Скачать

Мiнiстерство культури I туризму украiни

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ IНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ

ЗБIРНИК

завдань для студентів IV курсу(7 семестр)

денної та заочної форми навчання

Спеціальність 6.020200 - Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

Спеціалізація: Художньо-костюмерне оформлення

театральних вистав та кіно

Укладач: Н. А. ДОНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

художнього моделювання одягу

протокол № 6

від 09.12.2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-

методичної комісії

протокол №

від

Луганськ 2011

МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ УКРАIНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ IНСТИТУТ КУЛЬТУРИ

I МИСТЕЦТВ

ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ

ЗБIРНИК

завдань для студентів IV курсу(7 семестр)

денної та заочної форми навчання

Спеціальність 6.020200 - Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

Спеціалізація: Художньо-костюмерне оформлення

театральних вистав та кіно

Укладач: Н. А. ДОНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

художнього моделювання одягу

протокол № 6

від 09.12.2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-

методичної комісії

протокол №

від

Луганськ 2011

УДК62-03

ББК 37 24

С-23

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Воронiна Марина Вiкторiвна − завідуюча кафедри ХМО ЛДІКМ

Давидова Олена Юхимiвна замісник директора за асортиментом одягу ЗАО «ЛУТРІ».

Вiдповiдальний за випуск:

Н. В. Колотовкина

У даному збiрнику демонструються матерiали до виконання практичних занять з дисциплiни «Оздоблення одягу» 7 семестр, з загальносеместрової теми «Оздоблювальні техніки та матеріали». Викладенi серiї вправ для виконання у костюмографiцi на теми: характеристики оздоблювальних матеріалів та фурнітури, поняття фактури та текстури матеріалу, оздоблювальна строчка, фіксація елементів костюму, декорування кінців деталей та виробів, особливості використовування технік вистьобування, «креш», «буфи». У вправах поставленi цiлi та задачи, данi вказiвки до плану конкретних дiй та операцiй.

Даний збiрник дає студентам можливiсть засвоїти та закрiпити теоретичні знання на практичних заняттях за допомогою вправ, при цьому, розвиваючи художній образ мислення студентів, підвищуючи їх рiвeнь культури вiзуального спiлкування та формуючи у студентів навички по застосуванню дизайнерських прийомів оздоблення одягу.

© Донченко Н. А., 2011

© Луганський державний iнститут

культури i мистецтв. 2011

Пояснювальна запиcка

Продовжучи вивчати дисципліну «Оздоблення одягу», нагадаємо, що у попередньому розділі було розглянуто стилі одягу та їх характерні особливості.

Декоративне оздоблення костюму − це художня система сукупністі прикрашаючих елементів, які майже не мають практичного значення. Декоративні елементи в одязі не є обов’язковими, як конструктивні чи функціональні, та про те, виникнувши з давнього часу, не втрачають актуальності і сьогодні. За тисячолітню історію розвитку костюму, людство винайшло велику кількість прийомів декоративного оздоблення одягу, які традиційно використовуються у художньому оформлені сучасного одягу.

Особливий декоративний ефект відділка костюму набуває за допомогою оздоблювальної ручної та машинної строчки, складок, защипів, рельєфів, воланів, рюш та використання новітніх технік оздоблення, таких відомих як, техніка вистьобування квілт та печворк, техніки «креш» та «буфи».

Навчальна дисципліна «Оздоблення одягу» відноситься до циклу спеціальних дисциплін і базується на знаннях здобутих студентами при вивченні спеціальних дисциплін: «Композиція», «Конструювання одягу», «Проектування одягу».

Курс «Оздоблення одягу» ставить метою розвиток творчих здібностей студентів та формування у студентів практичних навичок по застосуванню дизайнерських прийомів декору оздобленні одягу, тому включає теоретичні і семінарські (практичні) заняття. Саме під час виконання практичних завдань (самостійно та під наглядом викладача) вирішується задача формування у студентів необхідного досвіду та набуття системних навичок, які дозволяють їм навчитися вільно використовувати різноманітні техніки та засоби оздоблення одягу, фахово обирати стильові елементи декору, орієнтуватися у поняттях та термінах, створювати комплекси швейних виробів, прогнозувати перспективні напрямки розвитку моди, створювати нові види декору, займатися розробкою та пропозицією нових дизайнерських рішень у моделюванні одягу.

Вправи та завдання містять перелік матеріалів та інструментів необхідних для створення студентами графічних пропозицій оздоблення одягу, а також порядок виконання та необхідні пояснення до технік ескізування студентських робіт з цієї дисципліни.

Кількість завдань у цьому комплексі вправ була визначена та регламентована загальним обсягом навчального часу з дисципліни «Оздоблення одягу» для студентів денної та заочної форми навчання (7 семестру). Виконання та оцінювання завдань протягом 7 та 8 семестрів проводяться окремо.

Саме практичні графічні завдання виставляються на перегляд та зараховуються при визначенні оцінки під час модульного та екзаменаційного контролю колегіальним рішенням викладачів кафедри.

Модульний контроль проводиться кожного 7 (сьомого) тижня протягом 7 семестру у вигляді перегляду графічних робіт студентів по заданих темах з визначенням фактичної кількості набраних балів та фіксацією поточного рейтингу у групі та на курсі.

Під час проведення екзамену з дисципліни «Оздоблення одягу» студентські графічні роботи та семестрова контрольна робота виставляються на оглядовому стенді.

У якості ілюстративного матеріалу даного збірника завдань використовуються студентські графічні роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.