Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОНИ Комплекс Магистратура.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.08.2019
Размер:
473.6 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Шифр ___________

Спеціальність ______________________________________

Луганськ – 2008

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Проректор з навчальної роботи

___________________________

Цой І. М.

„___” ________________ 200__ р.

Навчальна програма з дисципліни

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Напрям підготовки _____________________________

Спеціальність __________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засідання кафедри

теорії та практики перекладу

(протокол № __ від ________ р.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

навчально-методичною радою

ЛДІКМ

(протокол № __ від ________ р.)

Пояснювальна записка

Перехід вітчизняної вищої освіти на європейські стандарти передбачає підвищення ролі науково-дослідної роботи, створення умов для формування у студентів творчого мислення та компетенції, які характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця відповідної галузі, у тому числі й у ВНЗ мистецької спрямованості.

Система навчання у вищій школі − це багатогранний процес, який складається з цілої низки взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідають уміння працювати з науковою інформацією, правильно визначати мотиви навчання, спланувати заняття та, використовуючи дидактичні вимоги та методику проведення занять, практично реалізувати їх у студентській аудиторії. Магістратура як вищий ступінь навчання є однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів відповідного напряму. Тому головним завданням її є підготовка фахівців з компетенціями: поглиблених теоретичних та професійних знань у галузі обраної науки, оволодіння методологією проведення наукових досліджень та уміннями реалізації на сучасному рівні наукової та педагогічної діяльності.

Підготовка до наукової та викладацької роботи під час навчання на всіх рівнях отримання вищої освіти (у т. ч. й в магістратурі) розпочинається з вивчення студентами теоретичного курсу „Основи наукових досліджень”, де студенти отримують початкові знання з методики наукових досліджень та проведення занять з дисциплін фахової підготовки, що сприяє формуванню інтелектуального потенціалу й широкому використанню в діяльності у сфері культури і мистецтв досягнень науки. Під час навчання в магістратурі ці знання поглиблюються з урахуванням вимог до магістерської роботи та перспектив можливого подальшого навчання в аспірантурі.

Для розвитку наукової та культурно-мистецької сфер в Україні створені правові, організаційні й фінансові засади, які визначені в законах України.

Наукові досягнення в значній мірі визначатимуться сукупністю наукових досліджень, до яких повинна залучатись талановита молодь − випускники вищих навчальних закладів.

Перші навички з науково-дослідної діяльності студенти/магістранти можуть отримати беручи участь у наукових дослідженнях, що проводяться в межах ВНЗ.

Уміння самостійно ставити й вирішувати нові завдання та творчо використовувати досягнення науки у практичній діяльності важливо усім майбутнім спеціалістам.

Тому сучасному студенту/магістранту конче необхідні основні знання з проведення наукових досліджень.

Предметом цієї дисципліни є методологія наукових досліджень на основі загальнонаукових та емпіричних наукових прийомів, що дає змогу досліджувати соціальні, культурні, економічні й т. ін. процеси у їх спорідненості, відмінності та історичному аспектах.

Курс має методологічне спрямування, може бути використаний для викладання як для студентів, так і магістрантів різнопрофільних вищих навчальних закладів.

Запропонований курс повинен допомогти студентам/магістрантам оволодіти методикою науково-дослідної роботи, етапами виконання та оформлення різних видів навчальних науково-дослідних робіт (серед яких дипломні та магістерські роботи). Наукові дослідження розглядаються з історичної, організаційної, технічної, економічної, психологічної та правової сторін і регламентуються законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Мета вивчення дисципліни – сформувати у студентів/магістрантів здатність виконувати й конструктивно систематизувати, аналізувати та обґрунтовувати висновки та результати наукових досліджень, оволодіти методами аналітичної роботи, технікою опрацювання літературних джерел.

Завдання вивчення дисципліни – практично підготувати студента/магістранта до проведення наукового дослідження, використовуючи емпіричні та теоретичні методи дослідницької діяльності.

У результаті вивчення дисципліни „Основи наукових досліджень” студенти отримують цілісне уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання, формують погляди на методологію наукового пізнання, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення дослідження та оформлення їх результатів.

Зокрема, це стосується й уміння вибору теми, дотримання послідовності етапів досліджень, оволодіння методами пошуку та обробки статистичної інформації, прове­дення експерименту, аналізу отриманих результатів, формулювання висновків і пропозицій.

Отже, у процесі вивчення дисципліни магістранти мають знати:

 • визначення науки, її предмета та класифікації;

 • структуру процесу пізнання на емпіричному та теоретичному рівнях;

 • організацію науково-дослідної роботи в Україні;

 • теорію процесу наукового пізнання;

 • етапи наукового дослідження;

 • інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи;

 • методологію, методи та методику науково-дослідної роботи;

 • оформлення результатів науково-дослідної роботи та їх оприлюднення;

 • визначення ефективності наукових досліджень.

Магістранти повинні вміти:

 • підготувати і оформити реферат, наукову статтю, доповідь;

 • провести наукове дослідження і відповідно оформити магістерську роботу, написати відгук, рецензію та анотацію.

Ці знання та вміння допоможуть як студентам, так і магістрантам сформувати відповідні компетенції для майбутньої професійної діяльності у відповідній галузі, сприятимуть розвитку креативних властивостей особистості, створенню умов генерування ідей та їх практичної реалізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.