Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Проектування цифрових структур К.Р

..pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
964.31 Кб
Скачать

с.а. логические - с.а. логічні с.а. матричные - с.а. матричні

СЧЕТ (ДЕЙСТВИЕ) - ЛІЧБА, ЛІЧЕННЯ, РАХУВАННЯ

СЧЕТНЫЙ - ЛІЧИЛЬНИЙ СЧЕТЧИК - ЛІЧИЛЬНИК,-КА

с. многоразрядный - с. багаторозрядний с. однонаправленный - с.

односпрямовний с. реверсивный - с. реверсивний

Т

ТАБЛИЦА - ТАБЛИЦЯ т. истинности - т. істиності

т. переходов - т. переходів ТАЙМЕР - ТАЙМЕР ТАКТ - ТАКТ ТЕЗИС - ТЕЗА

т. Черча - т. Черча ТЕОРЕМА - ТЕОРЕМА

т. Жегалкина - т. Жегалкіна т. Котельникова - т. Котельникова

т. Поста-Яблонского - т. ПостаЯблонського

ТЕОРИЯ - ТЕОРІЯ т. автоматов - т. автоматів т. игр - т. ігор

т. надежности - т. надійності т. нечетких множеств - т. нечітких

множин ТЕРМ - ТЕРМ

т. дизъюнктивный - т. диз'юнктивний т. конъюнктивный - т. кон'юнктивний

ТЕРМИНАЛ - ТЕРМІНАЛ ТЕСТ - ТЕСТ

т. кольцевой - т. кільцевий ТЕСТИРОВАНИЕ - ТЕСТУВАННЯ ТЕТРАДА - ТЕТРАДА ТЕХНИКА - ТЕХНІКА

т. вычислительная - т. обчислювальна ТЕХНОЛОГИЯ - ТЕХНОЛОГІЯ

т. информационная - т. інформаційна ТИП - ТИП

т. данных - т. даних

101

т. набора - т. набору т. переменной - т. змінної

ТОЧКА (ТЕХН.) - ТОЧКА, КРАПКА т. плавающая - к. плавальна (плаваюча) т. фиксированная - к. фіксована

ТРЕБОВАНИЕ - ВИМОГА ТРИАДА - ТРІАДА ТРИВИАЛЬНЫЙ - ТРИВІАЛЬНИЙ ТРИГГЕР - ТРИГЕР

т. динамический - т. динамічний т. с двумя устойчивыми состояниями - т.

з двома стійкими станами т. со счетным входом - т. із лічильним

входом т. статический - т. статичний

ТРОИЧНЫЙ - ТРІЙКОВИЙ ТУПИКОВЫЙ - ТУПИКОВИЙ

У

УМНОЖИТЕЛЬ - ПОМНОЖУВАЧ УНАРНЫЙ - УНАРНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - УНІВЕРСАЛЬНИЙ УНИТАРНЫЙ - УНІТАРНИЙ УПОРЯДОЧЕННЫЙ - ВПОРЯДКОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЕ - КЕРУВАННЯ (техн.),

УПРАВЛІННЯ (адм.-госп.) УПРЕЖДЕНИЕ - ВИПЕРЕДЖЕННЯ УРАВНЕНИЕ - РІВНЯННЯ

у. каноническое - р. канонічне у. логическое - р. логічне

УРОВЕНЬ СИГНАЛА - РІВЕНЬ СИГНАЛУ УСЛОВИЕ - УМОВА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ -

ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТРОЙСТВО - ПРИСТРІЙ

у. арифметическое - п. арифметичний у. ввода-вывода - п. вводу-виводу у. внешнее - п. зовнішній у. внутреннее - п. внутрішній

у. запоминающее - п. запам'ятовувальний у. комбинационное - п. комбінаційний у. управления - п. керування у. управляющее - п. керівний

УТВЕРЖДАТЬ - СТВЕРДЖУВАТИ

102

УТВЕРЖДЕНИЕ - ТВЕРДЖЕННЯ

Ф

ФАЗА - ФАЗА ФАЙЛ - ФАЙЛ

ф. абстрактный - ф. абстрактний ф. логический - ф. логічний

ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА - ФІКСОВАНА КРАПКА ФИКТИВНЫЙ - ФІКТИВНИЙ

ФОРМА (ИЗОБРАЖЕНИЯ) - ФОРМА (ЗОБРАЖЕННЯ)

ф. абсолютно-минимальная - ф. абсолютно-мінімальна

ф. алгебраическая - ф. алгебрична ф. аналитическая - ф. аналітична ф. аномальная - ф. аномальна ф. временная - ф. часова

ф. геометрическая - ф. геометрична ф. дизъюнктивная - ф. диз'юнктивна ф. конъюнктивная - ф. кон'юнктивна ф. кратчайшая - ф. найкоротша ф. минимальная - ф. мінімальна

ф. минимизированная - ф. мінімізована ф. нормальная - ф. нормальна ф. скобочная - ф. дужкова ф. совершенная - ф. досконала

ф. сокращенная - ф. скорочена ф. тупиковая - ф. тупикова ф. цифровая - ф. цифрова ф. частотная - ф. частотна

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧИСЕЛ - ФОРМА ПОДАННЯ ЧИСЕЛ ф.п.ч. нормализованная - ф.п.ч.

нормалізована ф.п.ч. нормальная - ф.п.ч. нормальна

ФОРМАТ - ФОРМАТ ФОРМУЛА - ФОРМУЛА

ф. логическая - ф. логічна ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОТА -

ФУНКЦІЙНА ПОВНОТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ - ФУНКЦІЙНИЙ ФУНКЦИЯ - ФУНКЦІЯ

ф. автокорреляции - ф. автокореляції

ф. большинства - ф. більшості ф. Вебба - ф. Вебба ф. весовая - ф. вагова

ф. временная - ф. часова ф. ЕСЛИ., ТО. - ф. ЯКЩО., ТО. ф. запрет - ф. заборона ф. И - ф. І ф. ИЛИ - ф. ЧИ

ф. ИЛИ.ИЛИ. - ф. ЧИ.ЧИ., ф. АБО ф. ИЛИ-НЕ - ф. ЧИ-НЕ ф. И-НЕ - ф. І-НЕ

ф. исключающее ИЛИ - ф. виняткове ЧИ, ф. АБО

ф. корреляционная - ф. кореляційна ф. логическая - ф. логічна ф. мажоритарная - ф. мажоритарна

ф. миноритарная - ф. міноритарна ф. многозначная - ф. багатозначна ф. НЕ - ф. НЕ

ф. недоопределенная - ф. недовизначена ф. НИ., НИ. - ф. НІ., НІ.

ф. однозначная - ф. однозначна ф. переключательная - ф. перемикальна ф. Пирса - ф. Пірса ф. пороговая - ф. порогова

ф. разделительное ИЛИ - ф. розділове ЧИ, ф. АБО

ф. рекуррентная - ф. рекурентна ф. рекурсивная - ф. рекурсивна

ф. соединительное ИЛИ - ф. єднальне ЧИ, ф. ЧИ

ф. сложение по модулю два - ф. додавання за модулем два ф. тривиальная - ф. тривіальна

ф. Шеффера - ф. Шеффера ф. эквивалентность - ф. еквівалентність

ф. элементарная - ф. елементарна ф. X и Y несовместимы - ф. X і Y

несумісні ФАЛ (ФУНКЦИЯ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ)-

ФАЛ(ФУНКЦІЯ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ)

Х

ХАРАКТЕРИСТИКА - ХАРАКТЕРИСТИКА

х. гребенчатая - х. гребінчаста, гребеняста х. ступенчатая - х. східчаста, ступінчаста

ХРАНЕНИЕ - ЗБЕРІГАННЯ ХРАНИЛИЩЕ - СХОВИЩЕ ХРАНИТЬ - ЗБЕРІГАТИ ХЕШИРОВАНИЕ - ХЕШУВАННЯ

Ц

ЦЕЛОЕ - ЦІЛЕ ЦЕНА - ЦІНА ЦЕНТР - ЦЕНТР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЦЕПОЧКА - ЛАНЦЮЖОК ЦИКЛ - ЦИКЛ ЦИРКУЛЯЦИЯ - ЦИРКУЛЯЦІЯ ЦИФРА - ЦИФРА ЦАП (ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) - ЦАП (ЦИФРО-АНАЛОГОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ)

ЦВМ (ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА) - ЦОМ (ЦИФРОВА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА)

ЦИФРОВОЙ - ЦИФРОВИЙ

Ч

ЧАСТИЧНЫЙ - ЧАСТКОВИЙ ЧАСТИЧНО УПОРЯДОЧЕННОЕ -

ЧАСТКОВО ВПОРЯДКОВАНЕ ЧАСТНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ - ЧАСТКОВА

ПОХІДНА ЧАСТНОЕ ОТ ДЕЛЕНИЯ - ЧАСТКА ВІД

ДІЛЕННЯ ЧАСТНЫЙ - ЧАСТИННИЙ, ОКРЕМИЙ ЧАСТОТА - ЧАСТОТА ЧЕТНОСТЬ - ПАРНІСТЬ ЧЕТНЫЙ - ПАРНИЙ

ЧИСЛИТЕЛЬ - ЧИСЕЛЬНИК ЧИСЛО - ЧИСЛО

ч. двухразрядное - ч. дворозрядне ч. действительное - ч. дійсне

103

ч. дробное - ч. дробове ч. иррациональное - ч. ірраціональне

ч. комплексное - ч. комплексне ч. мнимое - ч. уявне ч. одноразрядное - ч. однорозрядне

ч. отрицательное - ч. від'ємне ч. положительное - ч. додатне

ч. псевдослучайное - ч. псевдовипадкове ч. рациональное - ч. раціональне ч. случайное - ч. випадкове ч. целое - ч. ціле

ЧТЕНИЕ - ЧИТАННЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - ЧУТЛИВІСТЬ

Ш

ШАГ - КРОК ш. дискретизации - к. дискретизації

ш. квантования - к. квантування ШИНА - ШИНА

ш. интерфейсная - ш. інтерфейсна ш. управления - ш. керування

ШИРИНА - ШИРИНА ш. спектра - ш. спектру

ШИФР - ШИФР ШИФРАТОР - ШИФРАТОР

ш. неполный - ш. неповний ш. полный - ш. повний

ШИФРОВАНИЕ - ШИФРУВАННЯ ШТРИХ ШЕФФЕРА - ШТРИХ ШЕФФЕРА ШУМ - ШУМ

ш. белый - ш. білий ш. квантования - ш. квантування

ШУМ КОДОВОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ - ШУМ КОДОВОЇ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ

Э

ЭВРИСТИКА - ЕВРИСТИКА ЭВРИСТИЧЕСКИЙ - ЕВРИСТИЧНИЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ -

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ - ЕКСПЕРИМЕНТ ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЕ -

ЕКСТРАПОЛЮВАННЯ

104

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ - ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ЭВМ (ЭЛЕКТРОННАЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА) - ЕОМ (ЕЛЕКТРОННА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА)

ЭЛЕМЕНТ - ЕЛЕМЕНТ э. голосования - е. голосування э. задержки - е. затримки

э. логический - е. логічний э. мажоритарный - е. мажоритарний

э. многозначный - е. багатозначний э. пороговый - е. пороговий э. Пирса - е. Пірса э. Шеффера - е. Шеффера

ЭНТРОПИЯ - ЕНТРОПІЯ ЭТАЛОН - ЕТАЛОН

Я

ЯДРО ФУНКЦИИ - ЯДРО ФУНКЦІЇ ЯЗЫК - МОВА

я. автоматный - м. автоматна я. высокого уровня - м. високого рівня я. машинный - м. машинна

я. низкого уровня - м. низького рівня ЯРУС - ЯРУС ЯЧЕЙКА - КОМІРКА

105

Список літератури

1В.В.Коштоев, К.К.Кипиани. Основы прикладной теории цифровых автоматов (учебное пособие). Тбилиси. 1998 (pdf-файл).

2Прикладная теория цифровых автоматов/К.Г.Самофалов, А.М.Романкевич, В.Н.Валуйский, Ю.С.Каневский, М.М.Пиневич: Учебник для вузов Украины по специальности ЭВМ.-К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987.

3Савельев А.Я. Прикладная теория цифрових автоматов: Учебник для вузов по специальности ЭВМ. - М.: Высшая школа, 1987.

4Лысиков Е.Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов: Учебник для вузов по специальности ЭВМ. - 2-е изд., перераб. и доп.- Минск: Вышэйшая школа, 1980.

5Рицар Б.Є. Цифрова техніка : Учбовий посібник для студентів радіотехнічних спеціальностей - К.: НМК ВО, 1991.

6Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. –

528 с.: ил.

7Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ: Теория и проектирование : Учебник для вузов по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" / Под общ. ред. К.Г.Самофалова - 3-е изд. перераб. и дополн. - К.: Выща школа, Главное изд-во,1989.

8Цымбал В.П. Теория информации и кодирование: Учебник.- К.: Вища шк., 1992.

9Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ.- М.: Высшая школа, 1987.

10Скаржепа В.А. Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника. ч.1. Электронные устройства информационной автоматики /Под общ. ред. А.А.Краснопрошиной - К.: Выща школа, Головн. изд-во, 1989.

11Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. ч.3. Сборник задач /Под общ. ред. А.А.Краснопрошиной - К.: Выща школа, Головн. изд-во, 1989.

12Арсеньев Ю.Н. Журавлев В.М. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах: Учебное пособие для вузов по спец. "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети". - М.: Высшая шк., 1991.

13Преснухин Л.Н., Воробьев Н.В., Шишкевич А.А. Расчет элементов цифровых устройств: Учебн. пособие / Под ред. Л.Н.Преснухина - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшая шк. 1991.

14Лихтциндер Б.Я., Кузнецов В.Н. Микропроцессоры и вычислительные устройства в радиотехнике: Учебное пособие.-К.:Выща шк. Головное изд-во, 1988.

15Микропроцессоры: В 3-х кн. 1 и 2. Средства сопряжения. Контролирующие и информционно-управляющие системы: Учебник для вузов / Под ред. Л.Н.Преснухина - М.: Высшая школа, 1986.

16Электронные вычислительные машины. Лабораторный практикум: Учебное пособие /Под ред. Г.Н.Соловьева - М.: Высшая школа, 1987.

17Вищенчук И.М., Черкасский Н.В. Алгоритмические операционные устройства и суперЭВМ. – К.:Тэхника, 1990. – 197 с.

18Аналоговые и цифровые интегральные схемы / Под ред. С.В. Якубовского - М.: Сов.радио, 1985.

106

19Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике: Справочник / Под ред. Б.Ф.Файзулаева - М.: Радио и связь, 1985.

20ГОСТ 2.743-91. Обозначения условные графические в схемах. - М.: 1991.

21Російсько-український математичний словник:12000 термінів/ Уклад. Ф.С.Гудименко та ін.- 2-ге вид. - Х.: Основа, 1990.

22Коссак О.М., Маньковський С.Л., Англо-украінсько-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки.-Львів: Світ, 1991.

23Короткий російсько-український електротехнічний словник/ Ред. В.С.Перхач.- Львів: ЛвПІ, 1990.

24Перхач В.С., Скрипник О.І. Обчислювальна техніка в електроенергетичних розрахунках.- Львів: Світ, 1992.

25Перхач В.С. Теоретична електротехніка.- К.: Вища школа, 1992.

26Науково-технічне слово: Бюлетень Видавничо-термінологічної комісії Львівського політехнічного інституту.-Львів, 1993, N1, сс. 3-22, 85-96.

 

107

ЗМІСТ

 

ВСТУП..................................................................................................................................

3

ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ, ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИБОРУ ВАРІАНТА РОБОТИ. 4

1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА

 

ПЕРЕТВОРЕННЯ КОДІВ..........................................................................................................

12

1.1

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИСЕЛ ДО ДЕСЯТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ З ІНШОЇ ОДНОРІДНОЇ

 

ПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ З ОСНОВОЮ K, КОЛИ ДІЇ ВИКОНУЮТЬСЯ В ДЕСЯТКОВІЙ

 

СИСТЕМІ .......................................................................................................................................

 

12

1.2

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИСЕЛ ІЗ ДЕСЯТКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ДО ІНШОЇ ОДНОРІДНОЇ

 

ПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ З ОСНОВОЮ K, КОЛИ ДІЇ ВИКОНУЮТЬСЯ В ДЕСЯТКОВІЙ

 

СИСТЕМІ .......................................................................................................................................

 

12

1.3

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИСЕЛ З ШІСТНАДЦЯТКОВОЇ Й ВІСІМКОВОЇ СИСТЕМ ДО ДВІЙКОВОЇ І

 

ЗВОРОТНЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИСЕЛ...................................................................................................

13

1.4

ЕФЕКТИВНЕ КОДУВАННЯ............................................................................................

14

1.5

СИСТЕМА ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ................................................................................

17

1.6

КОД ГЕММІНГА...........................................................................................................

18

1.7

ВИЗНАЧЕННЯ ПОМИЛКОВИХ СТАНІВ ПРИ ЗМІНІ ДВІЙКОВИХ КОДІВ...........................

20

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ АЛГЕБРИ

 

ЛОГІКИ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ЦИХ ФУНКЦІЙ У БАЗИСІ БУЛЯ .......................................

22

2.1

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОВНОТА СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ І НАБОРІВ

 

ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ..................................................................................................................

22

2.2

МІНІМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕТОДОМ КВАЙНААККЛАСКІЕТРИКА .........................

24

2.3

МІНІМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТ КАРНО ...............................................

26

2.4

ВИЗНАЧЕННЯ СПОЛУЧНОГО ТЕРМА............................................................................

30

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО СИНТЕЗУ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ.....

33

3.1СИНТЕЗ ФУНКЦІЙ У БАЗИСІ БУЛЯ НА ЕЛЕМЕНТАХ З ДОВІЛЬНОЮ КІЛЬКІСТЮ ВХОДІВ33

3.2СИНТЕЗ ФУНКЦІЙ У БАЗИСІ БУЛЯ НА ЕЛЕМЕНТАХ З ОБМЕЖЕНОЮ КІЛЬКІСТЮ ВХОДІВ

......................................................................................................................................................

 

 

34

3.3

СИНТЕЗ ФУНКЦІЙ У МОНОБАЗИСІ І-НЕ......................................................................

35

3.4

СИНТЕЗ ФУНКЦІЙ У МОНОБАЗИСІ 2І-НЕ (ШЕФФЕРА) ...............................................

36

3.5

СИНТЕЗ ФУНКЦІЙ У МОНОБАЗИСІ АБО-НЕ ...............................................................

37

3.6

СИНТЕЗ ФУНКЦІЙ У МОНОБАЗИСІ 2АБО-НЕ (ПІРСА)................................................

38

3.7

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ НА ДЕШИФРАТОРАХ.....................................

39

3.8

СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ НА БАЗІ МУЛЬТИПЛЕКСОРІВ ....................................

40

3.9

СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ БАЗІ ПОСТІЙНИХ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ..

41

3.10

СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ МАТРИЦЬ....

42

3.11

СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНИХ МАТРИЦЬ ЛОГІКИ ........

45

3.12

СИНТЕЗ ДЕШИФРАТОРА ДІАПАЗОНУ АДРЕС НА ПЛМ..............................................

48

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИКО-

 

ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ............................................................................................................

53

4.1

ВИКОНАННЯ ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НАД ДВІЙКОВИМИ ЧИСЛАМИ...............................

53

108

4.2

ВІДНІМАННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ................................................................................

53

4.3

ОКРУГЛЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ ...............................................................................

55

4.4

АРИФМЕТИКА ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВИХ ЧИСЕЛ..........................................................

57

4.5

МНОЖЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ У ДОПОВНЯЛЬНОМУ КОДІ........................................

60

4.6

МНОЖЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ У ДОПОВНЯЛЬНОМУ КОДІ МЕТОДОМ БУТА..............

62

4.7

ПАРАЛЕЛЬНИЙ (МАТРИЧНИЙ) ПОМНОЖУВАЧ............................................................

63

4.8

ДІЛЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ МЕТОДОМ БЕЗ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ......................

64

4.9

ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ МЕТОДОМ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЗАЛИШКІВ...........................................

66

4.10 ОПЕРАЦІЇ НАД ЧИСЛАМИ З РУХОМОЮ КОМОЮ ........................................................

74

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ З ДИСЦИПЛІНИ "ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ"..88

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...............................................................................................

105

ЗМІСТ...............................................................................................................................

107

109

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсової роботи «Проектування цифрових структур»

з дисципліни

"Прикладна теорія цифрових автоматів"

для студентів бакалаврату 6.0915 "Комп'ютерна інженерія"

Укладачі: Глухов Валерій Сергійович Голембо Вадим Адольфович

Редактор

Комп’ютерне складання

Підписано до друку __ ______ 2003 р. Формат 70 х 100 1/16. Папір офсетний.

Друк на різографі. Умовн. друк. арк. __ Обл.-вид. арк. ___. Наклад ____ прим. Зам. ___.

Поліграфічний центр Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”

Вул. Колесси, 2, 79000, Львів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.