Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЮСК Лекція 9.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
121.34 Кб
Скачать
 1. Надання правової допомоги профспілковому комітету, комісії з трудових спорів

До індивідуальних трудових спорів відносять розбіж­ності між власником або уповноваженим ним органом і працівником з приводу застосування умов праці та вико­нання вимог трудового законодавства України.

Процес розгляду трудових спорів це особливий порядок діяльності уповноважених органів щодо розв'я­зання розбіжностей, що виникають між суб'єктами трудових та тісно пов'язаних з ними правовідносин, і застосування заходів впливу стосовно суб'єкта, який порушив норми трудового права, чи до такого, що упов­новажений встановлювати чи змінювати умови праці.

Індивідуальні трудові спори, відповідно до ст.221 КЗпП, розглядаються в:

 1. комісіях з трудових спорів;

 2. місцевих судах.

Комісія з трудових спорів (далі — КТС) є первинним органом з розгляду трудових спорів на підприємстві, ус­танові організації. Однак з моменту прийняття Консти­туції України, на що зокрема вказується в постановах Пленуму Верховного Суду України, суди не можуть відмовляти в прийнятті позовної заяви в трудових спорах, мотивуючи це тим, що спір не був розглянутий в КТС, оскільки ст. 55 і 124 Конституції гарантували гро­мадянину захист його прав (у тому числі й трудових) без­посередньо в суді.

КТС зобов'язана розглянути трудовий спір у десяти­денний строк з дня подання заяви. Спори повинні розг­лядатися в присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним орга­ну. Розгляд спору за відсутності працівника допускаєть­ся лише за його письмовою заявою. За бажанням праців­ника під час розгляду спору від його імені може виступа­ти представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, у тому числі й адвокат.

КТС має право викликати на засідання свідків, дору­чати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповно­важеного ним органу необхідні розрахунки та докумен­ти. На засіданні комісії ведеться протокол, що підписуєть­ся головою або його заступником і секретарем. Копії рішення комісії в триденний строк вручаються праців­никові, власникові або уповноваженому ним органу. У разі незгоди з рішенням КТС працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішен­ня до суду в десятиденний строк з дня вручення їм витя­гу з протоколу засідання комісії чи його копії. Рішення КТС підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження. У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення КТС у встановлений строк, вона видає працівникові посвідчення, що має силу виконавчого листа, і рішення виконується в примусовому порядку.

Права профспілкового комітету в регулюванні трудових відносин.

Питання діяльності профспілок в Україні регулюються Гл. XVI КЗпП.

Класифікація прав профкому:

І. Залежно від характеру реалізації:

 1. Загальні із власником або вповноваженим органом - П.К. і власник на рівноправних двосторонніх засадах вирішують ті або інші питання:

 • права по розподілу фонду матеріального заохочення, соціально-культурних заходів, житлового будівництва; по визначенню розмірів премій, інших видів винагороди п. 2 ст. 247;

 • права по розподілу житлової площі у відомчому фонді п.10 ст. 247.;

 • права по особистій участі у вирішенні питань праці й заробітної плати (наприклад, прийняття Колективного договору й правил ВТР) п. 6 ст. 247.

 • Погоджувальні права - власник ухвалює рішення за попередньою згодою ПК і без цієї згоди рішення не має юридичної чинності:

  • п. 6 ст. 247 - права при затвердженні положень про преміювання, графіків змінності, при залученні до надурочних робіт і звільненні й т.д.

 • Права по участі у вирішенні виробничих питань - дорадчі права. Думка ПК враховується, але не є обов'язковою.

  II. Залежно від змісту:

  1. Права по встановленню умов праці. Вони мають паритетний характер:

  • участь у локальній нормотворчості;

  • участь у прийнятті Колективного договору.

  1. Права в сфері керування виробництвом:

  • заслуховує доповіді керівника про виконання виробничого плану, Колективного договору;

  • сприяє розвитку винахідництва й раціоналізаторства п. п. 3-5 ст. 247 КЗпП.

  1. Представницькі й контрольно-наглядові права:

  • представляє інтереси працівників у сфері виробництва, праці культури, побуту;

  • контролює виконання роботодавцем законодавства про працю, охорону праці;

  • розглядає скарги про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, пов'язаної з виробництвом, п. п. 1, 7, 8 ст. 247 КЗпП.

  1. Права в сфері державного соцстрахування п.9 ст.247 КЗпП.

 • Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

  Оставленные комментарии видны всем.