Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бакалаврська (5).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
265.73 Кб
Скачать

Висновок

Отже, контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є певним елементом у загальному технологічному процесі наркобізнесу, який має організований та транснаціональний характер.

Контрабанда наркотичних засобів, як правило, здійснюється з попередньою підготовкою, безпосереднім переміщенням предмета контрабанди через державний кордон та з приховуванням цієї злочинної діяльності.

В системі організаційної діяльності слідчого важливе місце посідає планування розслідування. Визначення ситуації розслідування дозволяє правильно обирати напрямок розслідування і ті засоби, які будуть найбільш ефективними.

Техніко-криміналістичні засоби розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів класифікуються за такими критеріями: 1) засоби фіксації обстановки на місці проведення слідчої дії, а також фіксації різних слідів та об’єктів, що мають значення для справи; 2) пошукові засоби для виявлення різних об’єктів, що можуть мати значення речових доказів; 3) засоби виявлення невидимих і маловидимих слідів та інших об’єктів; 4) засоби фіксації та вилучення слідів; 5) засоби для отримання відбитків пальців рук; 6) засоби для виготовлення композиційних портретів; 7) засоби-маркери; 8) універсальні засоби: уніфіковані валізи та пересувні криміналістичні лабораторії для використання під час огляду місця події та при проведенні інших слідчих дій; 9) засоби для систематизації та видачі криміналістичної інформації; 10) засоби для лабораторного дослідження речових доказів.

Основними труднощами, що виникають під час дослідчої перевірки працівниками органів дізнання та слідчими за фактом виявлення контрабанди наркотичних засобів, є: а) не своєчасне встановлення обставини контрабанди наркотичних засобів, зокрема тих, що можуть бути встановлені іншими органами; б) неможливість встановлення особистості особи – порушника державного кордону – учасника контрабанди наркотичних засобів; в) не своєчасне отримання документів з інших країн, які є доказами по справі; г) неможливість встановлення формування умислу затриманої особи, коли свідки та інші особи проживають за кордоном.

Розслідування контрабанди наркотичних засобів передбачає проведення комплексу слідчих дій, організаційних та оперативно-розшукових заходів, а визначення комплексу таких дій залежить від слідчої ситуації та обраного напряму розслідування. Під час розслідування контрабанди наркотичних засобів найбільш характерними є такі слідчі дії: затримання підозрюваного; допит (свідка, підозрюваного, обвинуваченого. експерта); огляд (місця події, предметів, документів, місцевості); обшук; освідування; очна ставка; отримання зразків для порівняльного дослідження; призначення та провадження експертизи.

Список використаних джерел:

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – с.141

 2. Кримінальний процесуальний кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. − 2013 р., / № 9-10 /, стор. 474, стаття 88

 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. − 2001 р., № 25, стаття 131

 4. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. − 1995 р., № 10, стаття 60

 5. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1992 р., № 22, стаття 303

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» від 03.06.2009 № 589 2000 р., // Офіційний вісник України. − № 19, стор. 91, стаття 789, код акту 15848/2000 2009 р., № 44, стор. 31, стаття 1477

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 // Офіційний вісник України. − 2009 р., № 44, стор. 31, стаття 1477

Спеціальна література:

 1. Аверьянова Т.В. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – 552 с.

 2. Баев О. Я. Основы криминалистики : [курс лекций] / Олег Яковлевич Баев. — М. : Экзамен, 2003. — 318 с.

 3. Бандурка С.А. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: учеб. пособ. / С.А. Бандурка, С.В. Слинько. – Х.: Арсис, 2001. – 320 с.

 4. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Рафаил Самуилович Белкин. – М.: Мегатрон ХХI, 2000. - 2-е изд. доп. – 334 с.

 5. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Рафаил Самуилович Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – Т.2: Частные криминалистические теории. - 464 с.

 6. Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в структуре частной криминалистической методики / В. С. Бурданова // Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. — СПб., 2004. — С. 21—23.

 7. Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации : психолого-криминалистические аспекты : [монография] / Гавло В. К., Клочко В. Е., Ким Д. В. ; под ред. В. К. Гавло. — Барнаул : Алтай. ун-т, 2006. — 224 с.

 8. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования) / Михаил Сергеевич Гурев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

 9. Здоровко С.Ф. Розслідування вбивств, вчинених організованими злочинними групами (типові тактичні операції) / Сергій Федорович Здоровко. – Х.: Гриф, 2004. – 176 с.

 10. Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособ. / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. – Х.: Юрид. ин-т, 1985. – 93 с.

 11. Коновалова В.Е. Обыск: тактика и психология : Учеб. пособие / В.Е.Коновалова, В.Ю. Шепитько . – Х. : Гриф, 1997 . – 80 с.

 12. Коновалова В.О. Юридична психологія: Акад. курс: підручник / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 424 с.

 13. Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: монографія / Михайло Іванович Костін. – К.: «ДІЯ», 2003. – 185 с.

 14. Криминалистика: учебник / [Бертовский Л.В., Божкова Н.Р., Бутырин А.Ю. и др.]; под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. – М.: Юристъ, 2007. – 509 с.

 15. Криминалистика: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.

 16. Криміналістика : підручник / [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – [3-тє вид., переробл. і допов.]. — К. : Ін Юре, 2004. — 725 с.

 17. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів: монографія / Володимир Сергійович Кузьмічов. – К.: НАВСУ–НВТ «Правник», 2000. – 450 с.

 18. Курс криминалистики : В 3 т. Т. I. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под. ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова . – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004 . – 683 с.

 19. Лаврухина Ю.С. Понятие следственного действия / Ю.С. Лаврухина, Н.А. Громов // Следователь. – 2006. – No 5. – С. 27-35.

 20. Лук’янчиков Є. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / Лук’янчиков Є. Д. — К., 2005. — 359 с.

 21. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Григорий Абрамович Матусовский. — Х. : Консум, 1999. — 478 с.

 22. Момотенко А.Б. Питання боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / А.Б. Момотенко // Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К.: НДІ «Проблеми людини»; Державна митна служба України, 1998. – Т. 10. - С. 406-414.

 23. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: Курс лекций / В.А. Образцов. – М. : ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004 . – 400 с.

 24. Одерій О.В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: наук.-практ. посіб. / О.В. Одерій, В.М. Лисенко. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – С. 4,5.

 25. Панов М.І. Настільна книга слідчого: [наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] // М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – К.: Видавничий Дім. «Ін Юре», 2003. – С. 193.

 26. Панов М.І. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007. – С. 482.

 27. Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник–довідник для працівників правоохоронних органів / уклад. Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – 96 с.

 28. Полях А.М. Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / А.М. Полях // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 94. – С. 219-224.

 29. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань : монографія / за заг. ред. В.О. Комахи ; ОНЮА . – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. – 396 с.

 30. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Юрий Иванович Сучков. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2005. – С. 126-128.

 31. Шевчук В.М. Криміналістичні проблеми дослідження та систематизації способів вчинення контрабанди / В.М.Шевчук // Митна справа: наук.-аналіт. журн. з питань митної справи. - №4. – 2002. – С. 38-49.

 32. Шевчук В.М. Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики: монографія / Віктор Михайлович Шевчук. – Х.: Гриф, 2003. – С.94.

 33. Шевчук В.М. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування контрабанди / В.М. Шевчук // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С. 192-201.

 34. Шепітько В. Ю. Проблеми забезпечення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства / В. Ю. Шепітько, В. А.Журавель, Г. К. Авдєєва // Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наукових праць. - Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2008. – Вип. 16. – С. 216-225.

 35. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / Валерій Юрійович Шепітько; за ред. В.Я. Тація. – Х.: Право, 2001. – 560 с.

 36. Яблоков Н.П. Криминалистика: природа и система / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. - М.: Юристь, 2005. – 174 с.

 1. 1Панов М.І. Настільна книга слідчого: [наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] // М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – К.: Видавничий Дім. «Ін Юре», 2003. – С. 193.

 1. 2Одерій О.В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: наук.-практ. посіб. / О.В. Одерій, В.М. Лисенко. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – С. 4,5.

 1. 3Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. − 2001 р., № 25, стаття 131

 1. 4Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Рафаил Самуилович Белкин. – М.: Мегатрон ХХІ, 2000. – 2-е изд. доп. - С. 128.

 1. 5Аверьянова Т.В. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. – М.: Юристъ, 1999. – С. 242, 243.

 1. 6Момотенко А.Б. Питання боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / А.Б. Момотенко // Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К.: НДІ «Проблеми людини»; Державна митна служба України, 1998. – Т. 10. – С. 406.

 1. 7Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / Валерій Юрійович Шепітько; за ред. В.Я. Тація. – Х.: Право, 2001. – С. 134.

 1. 8Бандурка С.А. Наркомафия: уголовно-правовые средства борьбы: учеб. пособ. / С.А. Бандурка, С.В. Слинько. – Х.: Арсис, 2001. – С. 26.

 1. 9Полях А.М. Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів /А.М. Полях // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. - Вип. 94. – С. 219.

 1. 10Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори» // Відомості Верховної Ради України. − 1995 р., № 10, стаття 60

 1. 11Аналітичний огляд сучасної ситуації з незаконним обігом наркотичних засобів у світі: Основні тенденції, деякі висновки та пропозиції. – К.: Нац. центр. Бюро Інтерполу, 1995. – С. 18.

 1. 12 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 // Офіційний вісник України. − 2009 р., № 44, стор. 31, стаття 1477

 1. 13Стрижак В.А. Предмет безпосереднього посягання у справах щодо незаконного обігу прекурсорів / В.А. Стрижак // Актуальні проблеми криміналістики: матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Донецьк: Дон. ін-т внутр. справ МВС України, 2001. – С. 34

 1. 14Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Юрий Иванович Сучков. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2005. – С. 126-128.

 1. 15Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник–довідник для працівників правоохоронних органів / уклад. Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – 96 с.

 1. 16Панов М.І. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007. – С. 482;

 1. 17Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник– довідник для працівників правоохоронних органів / уклад. Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – С. 18

 1. 18Транснациональный наркобизнес: Новая глобальная угроза / [В.И.Булавин, А.Н.Глинкин, А.А.Лавут и др.] - М.: «Рос. полит. энциклопедия», 2002. – С. 36, 37.

 1. 19Панов М.І. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007. – С. 482.

 1. 20 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 // Офіційний вісник України. − 2009 р., № 44, стор. 31, стаття 1477

 1. 21Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник–довідник для працівників правоохоронних органів / уклад. Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – 96 с.

 1. 22Шевчук В.М. Криміналістичні проблеми дослідження та систематизації способів вчинення контрабанди / В.М.Шевчук // Митна справа: наук.-аналіт. журн. з питань митної справи. - №4. – 2002. – С. 38-49.

 1. 23Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: монографія / Михайло Іванович Костін. – К.: «ДІЯ», 2003. – 185 с.

 1. 24Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / Валерій Юрійович Шепітько; за ред. В.Я. Тація. – Х.: Право, 2001. – 560 с.

 1. 25Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособ. / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. – Х.: Юрид. ин-т, 1985. – 93 с.

 1. 26Шевчук В.М. Криміналістичні проблеми дослідження та систематизації способів вчинення контрабанди / В.М.Шевчук // Митна справа: наук.-аналіт. журн. з питань митної справи. - №4. – 2002. – С. 38-49.

 1. 27Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: монографія / Михайло Іванович Костін. – К.: «ДІЯ», 2003. – 185 с.

 1. 28Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник–довідник для працівниківправоохоронних

органів / уклад. Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – 96 с.

 1. 29Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособ. / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. – Х.: Юрид. ин-т, 1985. – 93 с.

 1. 30Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования) / Михаил Сергеевич Гурев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

 1. 31Шевчук В.М. Криміналістичні проблеми дослідження та систематизації способів вчинення контрабанди / В.М.Шевчук // Митна справа: наук.-аналіт. журн. з питань митної справи. - №4. – 2002. – С. 38-49.

 1. 32Одерій О.В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: наук.-практ. посіб. / О.В. Одерій, В.М. Лисенко. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – 164 c.

 1. 33Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів: монографія / Володимир Сергійович Кузьмічов. – К.: НАВСУ–НВТ «Правник», 2000. – 450 с.

 1. 34Криминалистика: учебник / [Бертовский Л.В., Божкова Н.Р., Бутырин А.Ю. и др.]; под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. – М.: Юристъ, 2007. – 509 с.

 1. 35Шевчук В.М. Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики: монографія / Віктор Михайлович Шевчук. – Х.: Гриф, 2003. – С. 94.

 1. 36Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в структуре частной криминалистической методики / В. С. Бурданова // Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. — СПб., 2004. — С. 22

 1. 37Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : [учеб. пособие] / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. — Х. : Юрид. ин-т, 1985. — С.51

 1. 38Баев О. Я. Основы криминалистики : [курс лекций] / Олег Яковлевич Баев. — М. : Экзамен, 2003. — С.108

 1. 39Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации : психолого-криминалистические аспекты : [монография] / Гавло В. К., Клочко В. Е., Ким Д. В. ; под ред. В. К. Гавло. — Барнаул : Алтай. ун-т, 2006. — С.93

 1. 40Шевчук В. М. Методика розслідування контрабанди : проблеми теорії та практики : [монографія] / Віктор Михайлович Шевчук. — Х. : Гриф, 2003. — С.159

 1. 41Коновалова В.О. Юридична психологія: Акад. курс: підручник / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 424 с.

 1. 42Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Рафаил Самуилович Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – Т.2: Частные криминалистические теории. -464 с.

 1. 43Криминалистика: учебник / [Бертовский Л.В., Божкова Н.Р., Бутырин А.Ю. и др.]; под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. – М.: Юристъ, 2007. – 509 с.

 1. 44 Шевчук В. М. Методика розслідування контрабанди : проблеми теорії та практики : [монографія] / Віктор Михайлович Шевчук. — Х. : Гриф, 2003. — С.56

 1. 45 Там само. — С.178

 1. 46Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Григорий Абрамович Матусовский. — Х. : Консум, 1999. — С.56

 1. 47 Лук’янчиков Є. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / Лук’янчиков Є. Д. — К., 2005. — 359с.

 1. 48 Шевчук В. М. Методика розслідування контрабанди : проблеми теорії та практики : [монографія] / Віктор Михайлович Шевчук. — Х. : Гриф, 2003. — С.114

 1. 49Шевчук В.М. Криміналістичні проблеми дослідження та систематизації способів вчинення контрабанди / В.М.Шевчук // Митна справа: наук.-аналіт. журн. з питань митної справи. - №4. – 2002. – С. 40

 1. 50Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник–довідник для працівників правоохоронних органів / уклад. Г.П. Петюнін, А.М. Полях, В.Ю. Шепітько. – Х.: Право, 2006. – 96 с.

 1. 51Шевчук В.М. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування контрабанди / В.М. Шевчук // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С. 195

 1. 52Здоровко С.Ф. Розслідування вбивств, вчинених організованими злочинними групами (типові тактичні операції) / Сергій Федорович Здоровко. – Х.: Гриф, 2004. – 176 с.

 1. 53 Шевчук В. М. Методика розслідування контрабанди : проблеми теорії та практики : [монографія] / Віктор Михайлович Шевчук. — Х. : Гриф, 2003. — С.164

 1. 54 Панов М.І. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / [М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. — [2-ге вид., переробл. і допов.]. — К. : Ін Юре, 2007. — С.193

 1. 55 Криміналістика : підручник / [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – [3-тє вид., переробл. і допов.]. — К. : Ін Юре, 2004. — С.218

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.