Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать
 1. Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю - це таке господарське това­риство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах вартості своїх внесків.

Основні риси:

 • різновид господарського товариства - об'єднання капіталів;

 • спеціальне регулювання: ГК України (ч. 3 ст. 80), ЦК України (статті 140-150), Закон «Про господарські товариства» (статті 50-64);

 • наявність статусу юридичної особи;

 • установчий документ - статут;

 • вимоги до майнової бази: а) складу - статутний фонд (капітал) і резерв­ний фонд (щонайменше 25% від статутного фонду) - ст. 87 ГК України, ст. 14 Закону «Про господарські товариства»; б) поділ статутного фонду на частки, розмір яких визначається установчими документами і може бути будь-яким (рівним або різним); в) на момент державної реєстрації товариства статутний фонд (СФ) має бути сформований щонайменше на 50%; частина СФ, що залишається несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності TOB (ч. 3 ст. 144 ЦК України); г) законодавча вимога підтримувати чисті активи TOB на рів­ні не менше ніж розмір статутного фонду/капіталу (ч. 4 ст. 144 ЦК);

 • відповідальність товариства за власними зобов'язаннями усім своїм май­ном;

 • відсутність в учасників товариства субсидіарної майнової відповідальності за борги товариства, якщо вони повністю сплатили свої частки;

 • наявність в учасників, які не повністю сплатили свої вклади, додаткової відповідальності за борги товариства у межах вартості несплаченої частини вкладу, у випадках, передбачених статутом товариства;

 • органи управління та контролю TOB: 1) обов'язкові: а) вищий орган - збо­ри учасників; б) виконавчий орган - дирекція або одноособовий директор; 2) контрольний орган: ревізійна комісія чи ревізор - необов'язковий орган, якщо закон не вимагає іншого (наприклад, щодо комерційного банку, що має форму TOB - як і будь-яку іншу, передбачену законом, органи контр­олю та внутрішнього аудиту повинні формуватися відповідно до статей 41 і 45 Закону «Про банки і банківську діяльність);

 • збори учасників товариства: а) виключна компетенція (ч. 4 ст. 145 ЦК): 1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; 2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу; 3) створення та відкликання вико­навчого органу товариства; 4) визначення форм контролю за діяльністю то­вариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; 5) затвердження річних звітів і бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства; 6) вирішення питання про придбання то­вариством частки учасника; 7) виключення учасника з товариства; 8) при­йняття рішення про припинення товариства, призначення ліквідаційної комісії (комісії щодо припинення товариства в процесі реорганізації), за­твердження ліквідаційного балансу (передавального акту чи розподільчого балансу); б) збори учасників вважаються повноважними за умови присут­ності на них учасників, сукупна частка яких у статутному фонді (капіталі)

TOB перевищує 60% рішення приймаються зазвичай простою більшістю голосів присутніх на зборах учасників крім питань: (а) визначення осно­вних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; (б) внесення змін до статуту товариства; (в) виключення учасника з товариства, які приймаються за умови, якщо за них проголосу­вали учасники TOB, які в сукупності володіють понад 50% голосів; г) пері­одичність скликання чергових загальних зборів - не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено статутом TOB; позачергових - у випадках, перед­бачених законом та статутом TOB; д) право скликання позачергових зборів мають: виконавчий орган; учасники товариства, що володіють у сукупності понад 20% голосів (мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства; якщо протягом 25 днів виконавчий орган товариства не вико­нав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори учасників);

 • виконавчий орган TOB: а) формується загальними зборами з учасників това­риства та/або найманих працівників; б) може бути колегіальним (дирекція на чолі з генеральним директором) або одноособовим (директор); в) ком­петенція - вирішення усіх питань діяльності товариства, крім віднесених до компетенції загальних зборів; представництво товариства у відносинах з третіми особами (в особі одноособового директора чи генерального дирек­тора, який очолює колегіальний орган - дирекцію; ці особи вправі діяти без довіреності);

 • контроль за діяльністю виконавчого органу: а) органи контролю в TOB є необов'язковими і формуються у разі, якщо вони передбачені законом або статутом товариства; б) у разі відсутності органів контролю в товаристві їх функції (в тому числі проведення разових чи періодичних перевірок за фінансовою діяльністю TOB) за рішенням зборів учасників або відповід­но до статуту TOB можуть на договірних засадах покладатися на аудитора (аудиторську організацію);

 • обов'язковість для учасників майнової участі в товаристві: сплатити осно­вний і додаткові (якщо останні передбачені статутом TOB або рішенням зборів учасників) внески;

 • незначні вимоги щодо персональної участі в діяльності товариства його учасників, завдяки закріпленим у законі принципам: 1) діяльності зборів товариства (а саме: визначення кількості голосів, що належать кожному учаснику - пропорційно розміру частки учасника у статутному фонді; ви­значення кворуму зборів учасників: за умови, якщо на них присутні учас­ники чи їхні представники, які володіють у сукупності понад 60% голосів; прийняття рішень зборами учасників зазвичай простою більшістю голосів присутніх на зборах учасників, а з окремих питань - визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення змін до статуту товариства; при вирішенні питання про виключення учасника з товариства, якщо за рішення проголосували учасники, що володіють у сукупності понад 50% загальної кількості голо­сів; застосування принципу одностайності передбачається лише у випад­ках: а) прийняття рішень зборами учасників шляхом опитування, при цьому рішення приймається за відсутності заперечень хоча б одного учасника товариства; б) прийняття рішень з питань, не включених до порядку денно­го: для цього необхідна згода всіх учасників, присутніх на зборах); 2) мож­ливості формування виконавчого органу з найманих працівників, які не є учасниками товариства (що звільняє учасників TOB від обов'язку участі в управлінні його поточними справами);

 • можливість відступлення учасником своєї частки (її частини) іншому учас­нику (учасникам) за згодою решти учасників або третім особам (якщо інше не передбачено статутом товариства);

 • обмежений рух учасників; зміна складу учасників відбувається шляхом: а) виключення учасника з товариства; б) відступлення частки іншому учасни­ку (учасникам) або третій особі; в) спадкування частки учасника - фізичної особи або правонаступництва учасника - юридичної особи (з дотриманням установленого статутом TOB порядку, в тому числі згоди його учасників на перехід частки до спадкоємця/правонаступника);

 • припинення участі в товаристві відбувається внаслідок: а) смерті учасни­ка - фізичної особи або реорганізації чи ліквідації учасника - юридичної особи; б) відступлення частки іншому учаснику (учасникам) або третій осо­бі; в) виключення учасника з товариства; г) добровільного виходу учасника з товариства з викупом його частки самим товариством; д) виділення частки учасника, якщо для покриття його боргів не вистачає його власного майна;

 • додаткові підстави припинення TOB: перевищення передбаченої законом мак­симальної кількості учасників (поки що не встановлена); при цьому ЦК (ст. 141) передбачає два варіанти: 1) перетворення протягом одного року TOB у ВАТ; 2) після спливу цього строку - ліквідація TOB у судовому порядку, якщо кількість учасників товариства не зменшиться до встановленої межі.

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) - це таке госпо­дарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначе­них установчими документами розмірів, і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім власним майном, а у разі його недостатності - також майном учасників у визначеному статутом товариства кратному розмірі до вкладу кожного з них.

Основні риси:

 • різновид господарського товариства, що належить до об'єднань капіталів;

 • спеціальне регулювання: ГК України (ч. 4 ст. 80), ЦК України (ст. 151), Закон «Про господарські товариства» (ст. 65), Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. «Про довірчі товариства»;

 • мінімальний розмір статутного фонду - сума, еквівалентна 100 мінімаль­ним заробітним платам за ставкою, що діє на момент створення товариства (крім довірчих товариств, вимоги до розміру майнової бази яких встанов­люється вищезгаданим Декретом);

 • поділ статутного фонду на частки, розмір яких визначається статутом това­риства і може бути будь-яким (рівним або різним);

 • наявність системи органів управління: збори учасників - вищий орган, ди­рекція (колегіальний) або директор (одноособовий) - виконавчий орган, ревізійна комісія - контрольний орган;

 • субсидіарнаобмеженамайновавідповідальністьучасниківзазобов'язаннями товариства, граничний розмір якої встановлюється або законом (щодо до­вірчих товариств) та/або статутом ТДВ в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до їх вкладів;

 • характер субсидіарної відповідальності учасників - солідарний;

 • подібність правового становища ТДВ і його учасників до правового ста­новища товариства з обмеженою відповідальністю та його учасників, за винятком обсягу відповідальності учасників і пов'язаних з цим питань (у тому числі змісту статуту товариства).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]