Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1програма пед. деонтологія.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
764.93 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки , молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор

з науково-методичної та

навчальної роботи

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_____2011 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Педагогічного інституту

протокол № ___ від «__»_______2011 р.

Учений секретар___________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Педагогічна деонтологія

для напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання

протокол № 1 від «31» 08. 2011 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ 2011

УДК

ББК

Педагогічна деонтологія. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – с.

Укладачі: Машовець М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник з науково-методичної та навчальної роботи; Голота Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Рецензенти:

Гузій Н.В., доктор пед.наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості НПУ імені М.П.Драгоманова.

Лапченко І.О., канд. психол. наук, доцент кафедри психології і педагогіки ІПП НПУ імені М.П.Драгоманова

ЗМІСТ

ст.

Пояснювальна записка………………………………………………………….5

Структура програми навчальної дисципліни……………………………….7

Опис предмета навчальної дисципліни……………………..………………7

Тематичний план навчальної дисципліни………….…………………….….8

Програма………………………………………………….……..………….….10

Змістовий модуль І. Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя……………………………………………...10

Змістовий модуль ІІ. Педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу…………………….…………………………………………………. 16

Змістовий модуль ІІІ. Ситуації морального вибору: поведінка вчителя відповідно до норм педагогічної етики………………………………………19

Навчально-методична картка навчальної дисципліни «Педагогічна деонтологія»…………………………………..………….……………………25

Плани семінарських занять………………………………………..…….…...27

Завдання для самостійної роботи студентів……………………….…..……40

Карта самостійної роботи студента…………………………….……..……..40

Індивідуальна науково-дослідна робота………………………….……....…42

Система поточного та підсумкового контролю…….……………..………..44

Методичне забезпечення курсу…………………………………….………..48

Питання до заліку……………………………………………….………… 48

Рекомендована література………………………………………….….……………………….51

2.13.1. Основна………………………………………………………………………..51

2.13.2. Додаткова………………………………………………………….…………..52

І. Пояснювальна записка

В умовах гуманізації освіти, особистісно орієнтованого підходу до учнів пріоритетного значення набуває формування гуманістичних цінностей, педагогічної культури у майбутніх учителів, умінь щодо володіння різноманітним арсеналом педагогічних засобів, готовності до етично адекватної поведінки в різних ситуаціях мінливого шкільного життя. Реалізація цих завдань пов'язана із засвоєнням майбутніми вчителями норм і принципів педагогічної етики, відповідною деонтологічною підготовкою. У зв’язку з цим актуальною стає проблема забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів добре підготовленими, професійно компетентними кадрами, поведінка яких відповідає нормам, принципам, вимогам, які систематизує деонтологія як наука про належне. У цільовій комплексній програмі “Вчитель” зазначається необхідність та значущість оволодіння вчителями базовими знаннями з питань законодавства про освіту, нормативними документами, що регламентують поведінку педагога, містять вимоги до його особистісних якостей. Використання деонтологічного аспекту в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя зумовлено високою роллю його педагогічної праці, необхідністю постійної взаємодії між учасниками педагогічного процесу, в якому  дотримання обов’язку педагогом стає особливо значущим, оскільки від цього залежить майбутнє вихованців.

Проблема педагогічної етики, як базової складової у формуванні професійності майбутніх учителів, актуалізує необхідність введення до навчальних планів вищих педагогічних закладів освіти дисципліни "Педагогічна деонтологія". Вона передбачає теоретичне і практичне опанування студентами основ педагогічної етики, розвиток гуманістичних цінностей, моральних особистісно професійних якостей, умінь щодо здійснення індивідуальної педагогічної дії на етичних засадах та ін. Вивчення цього курсу дасть змогу майбутнім учителям оцінити свій стан розвитку моральної свідомості і шляхом рефлексії відшукати нормативне в індивідуальному; аналізувати факти реального педагогічного процесу крізь призму морального вибору: сформувати позитивне ставлення до себе та інших учасників навчально-виховного процесу тощо.

Теоретичний зміст програми тематично не збігається з проблемами, які визначені дисциплінами психолого-педагогічного циклу, і не повторює їх. Він поглиблює і розширює питання, що містяться в базових курсах цього спрямування, але не розкриті повністю. Введення у навчальні плани (за рахунок варіативної частини) курсу "Педагогічна деонтологія"' - це реалізація принципу компліментарності (додатковості) в освіті, що дає можливість удосконалити рівень професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

Відповідно до сучасних уявлень про методологічні засади конструювання змісту освіти в програмі застосовано: аксіологічішй, соціокультурний та діяльнісний підходи.

Аксіологічний підхід передбачає засвоєння студентами етичних норм, принципів і вимог до поведінки вчителя, які у своїй сукупності впливають на формування його цінностей та педагогічних установок, визначають характер його ставлення до різних суб'єктів навчально-виховного процесу.

Соціокультурний підхід спрямований на сприйняття педагогічної етики вчителем як універсального соціального регулятора поведінки вчителя у різних сферах його професійних взаємин (учні, колеги, адміністрація, батьки, професія тощо). Соціокультурну складову змісту дисципліни забезпечують також знання з питань професійної етики в історії педагогіки.

Діяльнісний підхід передбачає формування у майбутніх педагогів практичних навичок (моральної культури) поведінки у різноманітних ситуаціях морального вибору відповідно до норм педагогічної етики, розвиток умінь щодо використання прийомів індивідуальної педагогічної взаємодії.

Підсумком вивчення курсу с написання та захист студентами творчих робіт за визначеною тематикою (індивідуальні навчально-дослідні завдання). Важливим результатом курсу є розробка студентами кодексу професійної етики вчителя у різних сферах його педагогічної взаємодії.

Мета курсу: Формування у майбутніх учителів моральних цінностей педагогічної професії через засвоєння її нормативних засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на рефлексивній основі.

Завдання курсу:

  • розкриття соціальної та виховної значущості дотримання вчителем норм педагогічної етики у професійній діяльності;

  • ознайомлення майбутнього вчителя з принципами, нормами і правилами професійно-педагогічної поведінки і чітке їх засвоєння;

  • формування моральних цінностей вчительської професії та відповідних якостей педагога;

  • розвиток у майбутніх учителів етичної культури на рефлексивній основі, спонукання їх до самоаналізу своїх вчинків:

  • визначення типових помилок педагогічної поведінки, пов'язаних із порушенням норм педагогічної моралі;

  • розкриття особливостей етичної поведінки вчителя при розв'язанні складних педагогічних ситуацій: розробка алгоритму індивідуальної педагогічної взаємодії.

Навчальний курс і програму за їхнім змістом можна умовно поділити на такі модулі:

  • педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя. Теоретико-філософські засади педагогічної деонтології;

  • педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу;

  • ситуації морального вибору: поведінка вчителя відповідно до норм педагогічної етики.

Планом передбачено 72 годин, з них 32 години аудиторних і 36 годин самостійної роботи, у тому числі 16 годин лекцій і 12 годин семінарських, 4 години - індивідуальна робота, модульний контроль – 4 години. По закінченні вивчення курсу студенти складають екзамен. Рекомендовану літературу подано в обсязі, що значно перевищує необхідний для студентів мінімум. Наведена бібліографія значно полегшить роботу з написання рефератів, доповідей, курсових та дипломних робіт.

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми для вищих педагогічних навчальних закладів, розробленої Л.Л.Хоружою (Педагогічна деонтологія: Навчальна програма для вищих педагогічних навчальних закладів (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу). – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 22с.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.