Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пед.деонтологія 2013.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
317.95 Кб
Скачать

17

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Педагогічна деонтологія

для напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

КИЇВ – 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор

з науково-методичної та

навчальної роботи

_______________О.Б. Жильцов

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Педагогічного інституту

протокол № ___ від «__»_______2011 р.

Учений секретар___________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Педагогічна деонтологія

для напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № 1 від «» _______ 2012 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ 2013

УДК

ББК

Педагогічна деонтологія. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 36 с.

Укладачі: Машовець М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Педагогічного інституту з науково-методичної та навчальної роботи; Голота Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Рецензенти:

Гузій Н.В., доктор пед.наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості НПУ імені М.П.Драгоманова.

Лапченко І.О., канд. психол. наук, доцент кафедри психології і педагогіки ІПП НПУ імені М.П.Драгоманова

ЗМІСТ

ст.

Пояснювальна записка…………………………………………………………………………5

Структура програми навчальної дисципліни……………………………….7

Опис предмета навчальної дисципліни……………………..………………7

Тематичний план навчальної дисципліни………….…………………….….8

Програма………………………………………………….……..………….….9

Змістовий модуль І. Педагогічна деонтологія як наука про норми професійної діяльності вчителя……………………………………………...9

Змістовий модуль ІІ. Педагогічна етика як детермінанта соціально-психологічного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу…………………….…………………………………………………. 13

Навчально-методична картка навчальної дисципліни «Педагогічна деонтологія»…………………………………..………….……………………18

Плани семінарських занять………………………………………..…….…...19

Завдання для самостійної роботи студентів……………………….…..……25

Карта самостійної роботи студента…………………………….……..……..26

Індивідуальна науково-дослідна робота………………………….……....…27

Система поточного та підсумкового контролю…….……………..………..29

Методичне забезпечення курсу…………………………………….………..32

Питання до заліку……………………………………………….………… 32

Рекомендована література………………………………………….….……………………….34

Основна………………………………………………………………………..34

Додаткова………………………………………………………….…………..36

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.