Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МАКРОЕКОНОМІКА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 2011.doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які країни отримують більше вигід від міжнародної торгівлі: великі чи малі? Ті, які щойно виходять на світовий ринок, чи ті, які вже торгують між собою давно?

 2. В чому, на ваш погляд, полягає обмеженість теорії Рікардо? Якими об’єктивними тенденціями в розвитку світової економіки це обумовлено?

 3. Які нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі?

 4. Якому інструменту торговельної політики – тарифу на імпорт, імпортній квоті або прямій субсидії вітчизняним виробникам – надають перевагу для зниження дефіциту держбюджету?

 5. Назвіть аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А

Автоматичні (вмонтовані) стабілізатори – економічні інструменти (податки і трансферти ), що зменшують амплітуду економічних коливань самостійно, без здійснення спеціальних заходів економічної політики.

Автономне споживання – частина споживчих витрат, які не залежать від величини отриманих доходів, як правило, використовується на споживчі товари першої необхідності.

Автономні витрати – витрати, величина яких залежить не від екзогенної змінної відповідної моделі, а від чинників, які перебувають за межами моделі.

Автономні інвестиції – інвестиції, які не залежать від величини доходу, а здійснюються підприємцями з метою поліпшення свого становища на ринку.

Акселератор (прискорювач) – показник, що відображає, скільки одиниць додаткового капіталу потрібно для виробництва додаткової одиниці продукції.

Б

Багатство, майно – сукупність активів або одиниць власності, що має вартість (нерухоме майно, фінансові кошти).

Базова валюта – валюта, по відношенню до якої у певній країні або фінансовому центрі здійснюється котирування інших валют.

Базовий період – період, який береться за основу при обчисленні індексів номінальних або реальних показників.

Баланс поточного рахунку – обсяг експорту товарів і послуг країни мінус обсяг імпорту її товарів та послуг плюс її чистий дохід від інвестицій і плюс чисті трансфери.

Баланс товарів і послуг – частина рахунку поточних операцій платіжного балансу, яка відображає співвідношення між експортом та імпортом товарів і послуг.

Безробіття – ситуація на ринку праці, за якої певна частина робочої сили є тимчасово незайнятою.

Біржа праці – установа, яка надає спеціалізовані послуги із працевлаштування громадян на ринку робочої сили.

Біржові індекси – різні способи визначення тенденцій зміни цін на різні цінні папери (індекс Доу-Джонса у США, «Нікей» у Японії, ДАКс у Німеччині і т.д.)

Бланковий кредит – кредит, який надається без забезпечення – лише під зобов’язання повернути кредит. Надається, як правило, найбільш надійним позичальникам.

Бюджетний мультиплікатор – числовий коефіцієнт, що показує, у скільки разів зростуть або скоротяться бюджетні доходи через збільшення або скорочення бюджетних видатків на одну грошову одиницю.

В

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – ринкова вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами країни за відповідний період.

Валовий національний продукт (ВНП) – ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за допомогою національних факторів виробництва.

Валютна інтервенція – це цільова операція центрального банку з купівлі-продажу іноземної валюти для обмеження динаміки курсу національної валюти визначеними межами його підвищення чи зниження.

Валютна позиція – це співвідношення між обсягами купленої і проданої іноземної валюти на кінець дня, яка проявляється як співвідношення між балансовими і позабалансовими вимогами і зобов’язаннями по кожній валюті. Якщо вони збігаються, позиція вважається закритою, а якщо не збігаються – відкритою.

Валютний паритет – співвідношення між двома валютами, встановленими у законодавчому порядку, є основою валютного курсу, який зазвичай відхиляється від паритету.

Виробнича функція Солоу – виробнича функція, яка враховує вплив трьох чинників: капіталоозброєності праці, зростання населення, технологічного прогресу на кінцевий результат виробництва.

Г

Галопуюча інфляція – інфляція, темпи якої вимірюються десятками або сотнями процентів за рік.

Гіперінфляція – інфляція, що характеризується темпами, які перевищують 50 % на місяць.

Гістерезис – наслідки певних економічних явищ, які зберігаються довгий час, і які позначаються, наприклад, на природному рівні зайнятості.

Глибина бідності – відхилення величини доходів або витрат бідних від визначеної межі бідності.

Гнучка грошово-кредитна політика – політика, яку здійснює центральний банк, з метою ефективного антициклічного регулювання, утримуючи на деякому заданому рівні ставку процента.

Грошовий мультиплікатор або мультиплікатор грошової бази – величина, яка показує, на скільки одиниць змінюється пропозиція грошей при зміні грошової бази на одну одиницю.

Д

Девальвація – офіційне зниження встановленого курсу валюти.

Демпінг – продаж товарів на ринках іншої країни за ціною, нижчою за собівартість, або нижчою, ніж «чесна» ринкова ціна.

Дефлятор ВВП – індекс цін, який показує темп зростання цін за певний період на всі товари і послуги, що охоплюється ВВП; співвідношення номінального та реального ВВП.

Децильний коефіцієнт – показник диференціації доходів, який виражає співвідношення між середніми 10 % населення з найвищими доходами та середніми доходами 10 % найбіднішого населення.

E

Екзогенна змінна – змінна, значення якої не залежить від розв’язання даної моделі, а визначається наперед.

Економічна інтеграція – зближення та взаємопристосування окремих національних господарств (економік).

Експортна (імпортна) квота – відношення експорту країни до ВВП (характеризує рівень відкритості національної економіки).

Є

Євро – спільна валюта країн Західної Європи, уведена в обіг з 1 січня 1999р.

Євроакція – акція, яка пропонується для продажу одночасно на кількох національних фондових ринках.

Євровалюта – іноземна валюта, в якій здійснюються операції за межами країн–елементів усіх валют.

Ж

Жорстка грошово-кредитна політика – політика, яку здійснює центральний банк з метою ефективного антициклічного регулювання, підтримуючи на визначеному рівні обсяг грошової маси.

Жорсткість заробітної плати – нездатність заробітної плати виконувати функцію зрівноважування попиту і пропозиції.

З

Закон Оукена – виведена Артуром Оукеном емпірична залежність, згідно з якою кожний процент циклічного безробіття викликає певний процент відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП, або розрив ВВП.

Залишок Солоу - внесок сукупності продуктивності факторів виробництва у приріст продукту, який визначається за залишковим принципом, тобто відніманням від загального процента приросту продукції тієї частки, що припадає на працю і капітал.

Заощадження – частка використовуваного доходу, що залишається після здійснення витрат на споживання.

Золоте правило – такий рівень заощаджень у моделі Солоу, що забезпечує стійкий стан в економіці за умови максимізації споживання на одного працівника.

І

Імпортна квота – запроваджене урядом кількісне обмеження на ввіз до країни певного товару з іншої країни упродовж певного проміжку часу.

Інвестиції (капіталовкладення) – потік витрат, що здійснюється з метою нагромадження основного капіталу, будівництва житла та приріст запасів.

Індекс Доу-Джонса – обчислюється як середня арифметична котирувань (курсів) акцій певної групи компаній на момент закриття. Цей індекс запропонований фінансовими журналістами Ч. Доу і Е.Джонсом, застосовується з 1884р.

Індекс цін Ласпейреса – показує зміну загального рівня цін протягом певного часу за сталої структури виробництва і споживання.

Індекс цін Пааше – індекс, який показує зміну загального рівня цін протягом певного часу за змінної структури виробництва і споживання.

К

«Кейнсіанський хрест» – модель, що ґрунтується на кейнсіанській теорії і показує мультиплікативну залежність обсягу виробництва (ВВП) від сукупних витрат.

Коефіцієнт акселерації – коефіцієнт, що показує у скільки разів зростуть нові інвестиції у відповідь на зміни обсягу національного виробництва.

Коефіцієнт Джині – показник рівномірності розподілу доходів населення; чим ближчий цей показник до одиниці, тим вища нерівномірність розподілу доходів.

Л

Ліквідна пастка – стан економічної кон’юктури, за якого ставка процента наблизилась до свого мінімально можливого значення, і тому приріст пропозиції грошей не може її знизити і смимулювати інвестиційний попит.

Людські ресурси (людська праця) – один з головних факторів виробництва; характеризується кількістю та якістю людських зусиль, які спрямовуються на виробництво товарів і послуг.

М

Макроекономіка - наука про національну економіку як єдине ціле; вивчає причинно-наслідковий механізм функціонування та розвитку національної економіки.

Модель акселератора – модель, згідно з якою обсяг інвестицій залежить від змін в обсязі національного виробництва.

Мультиплікатор автономних витрат – показує наскільки збільшиться рівноважний національний дохід при збільшенні автономного попиту на одиницю.

Мультиплікатор податків – величина, яка показує на скільки одиниць обернено змінюється дохід при зміні податків на одну одиницю.

Н

Надлишкові резерви – сума, на яку загальні резерви банків перевищують обов’язкові резерви (резервні вимоги).

Непередбачена (неочікувана) інфляція – темп інфляції, що виявився вищим за прогнозований для даного періоду.

Нуліфікація – оголошення державою знецінених грошей недійсними, якщо велике падіння купівельної спроможності робить недоцільним їх обмін на нові гроші.

О

Облікова (дисконтна) ставка – процентна ставка, за якою центральний банк країни надає позики комерційним банкам; інша назва – ставка рефінансування.

Обмінний курс(е) – є зворотною величиною до девізного курсу і показує,скільки одиниць вітчизняної валюти можна одержати в обмін на одиницю іноземної, тобто це ціна іноземної, виражена в одиницях вітчизняної валюти.

Обов’язкові резерви –мінімальна сума, яку комерційні банки зобов’язані тримати як вклади на кореспондентських рахунках у центральному банку або як готівку у своїх касах.

П

Парадокс заощаджень – намагання усіх якомога більше заощаджувати призводить до зменшення особистого споживання, доходів суспільства, рівноважного ВВП, а зрештою і самих заощаджень.

Платіжний баланс – макроекономічна модель, що охоплює сукупність економічних операцій даної країни з іншими країнами і розробляється з метою здійснення контролю за ефективністю зовнішньоекономічної діяльності країни та обґрунтування економічної політики держави.

Простий мультиплікатор – мультиплікатор економіки, в якій є лише один вид витікань – заощадження; дорівнює відношенню одиниці до граничної схильності до заощадження.

Р

Реальна процентна ставка – вартість позичених грошей, скоригована на темп інфляції.

Реальний ВВП – ВВП, обчислений у порівнянних (постійних) цінах, тобто номінальний ВВП, скоригований на індекс цін.

Ревальвація – підвищення центральним банком обмінного курсу національної валюти за системи фіксованих валютних курсів.

«Розрив ВВП» - показник, який характеризує коливання фактичного обсягу ВВП навколо потенційного; розрив ВВП=(У-У*)/У*, де У, У* - відповідно фактичний та потенційний обсяг ВВП.

С

Світова процента ставка – процентна ставка, що складається на світових фінансових ринках.

Синергетичний ефект – зростання ефективності економіки за рахунок системного використання обмежених ресурсів на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку країни.

Споживання – певний обсяг товарів та послуг, куплених і спожитих домогосподарствами впродовж певного періоду.

Стабілізаційна політика – система заходів уряду, спрямована на стимулювання (експансіоністська) або стримування (рестриктивна) зростання національної економіки завдяки податків, державних витрат, обсягу пропозиції грошей і адміністративного регулювання.

Супермультиплікатор Хікса – коефіцієнт, що характеризує міру приросту національного доходу при збільшенні автономних (незалежних від величини національного доходу) витрат макроекономічних суб’єктів в умовах екзогенного зростання із заданим темпом.

Супернейтральність грошей – уявлення про роль грошей в національній економіці, у відповідності з яким зміна темпу пропозиції грошей не впливає на реальні параметри: обсяг і структура випуску, зайнятість, відносні ціни благ.

Суспільні блага – блага, для яких відсутні як винятковість доступу, так і конкурентність при споживанні.

Схема кругообігу – абстрактна форма відображення зв’язків між секторами народного господарства, яка наочно демонструє взаємодію між секторами економічної системи за допомогою потоків товарів, послуг, грошей.

Т

Таргетирування – встановлення цільових орієнтирів у регулюванні приросту грошової маси в обігу і кредиту, яких дотримуються у своїй політиці центральні банки промислово розвинутих країн.

Торговельна політика – макроекономічна політика, яка впливає на обсяги зовнішньої торгівлі через податки, субсидії та прямі обмеження на експорт або імпорт.

Торговельне ембарго – заборона урядом ввезення до певної країни або вивезення їх певної країни товарів.

Трансакція (лат. transactio – звершення) – торгівельна операція, угода, переведення коштів з одного банківського рахунку на інший.

Тренд – крива динаміки, яка є геометричним зображенням динаміки економічного процесу.

У

Умови МВФ – процедура, якої дотримується МВФ, надаючи кредити країнам – членам (понад певну суму). Згідно з цією процедурою, надання позики і виплати по позиках пов’язується із формальною згодою країни здійснювати відповідні політичні кроки і заходи.

Умовно нарахована вартість – вартісна оцінка товарів і послуг, які не підлягають продажу на ринку і не мають ринкової ціни.

Управління зовнішнім боргом – процес, спрямований на контроль рівня міжнародної валютної ліквідності країни, тобто утримання розмірів зовнішнього боргу у тих рамках, яка здатна обслужити країна.

Ф

Фактичні витрати економіки – витрати, які використовуються для пояснення в основній моделі товарного ринку Дж. М. Кейнса і тотожні отриманим доходам або сукупному випуску.

Фіскальна політика – вплив держави на економічну кон’юнктуру завдяки зміни системи оподаткування і державних витрат.

Фрикційне безробіття – безробіття, що пов’язане з добровільною або вимушеною зміною працівниками місця своєї роботи і тимчасовими звільненнями з роботи.

Функція інвестицій – відображає залежність між обсягом інвестицій та процентною ставкою.

Функція споживання – відображає залежність між споживанням та використовуваним доходом.

Ц

Циклічне безробіття – безробіття, що зумовлене недостатнім сукупним попитом, тобто коли на ринку праці попит на робочу силу менший, ніж її пропозиція.

Циклічний дефіцит – дефіцит державного боргу, що визначається як різниця між фактичним і структурним дефіцитом державного бюджету.

Ч

Чистий внутрішній продукт – ВВП за вирахуванням амортизації.

Чистий економічний добробут – валовий внутрішній продукт за вирахуванням негативних екологічних наслідків промислового розвитку суспільства у грошовому вираженні і з урахуванням поза ринкової діяльності, результатів діяльності тіньової економіки і грошового еквівалента зростання вартості вільного часу.

Чистий експорт – різниця між експортом та імпортом товарів і послуг.

Чисті інвестиції – валові інвестиції за вирахуванням амортизації.

Ш

Швидкість обігу грошей – показник, що відображає, скільки разів за рік грошова одиниця, яка перебуває в обігу, витрачається на купівлю товарів і послуг; відношення номінального ВВП до кількості грошей в обігу (грошової маси).

Я

Ямайська система – створена у 1976р. міжнародна валютна система, яка стала основою нинішньої валютної системи керованого плавання обмінних курсів.

РЕКОМЕНДОВАНА література

Основна:

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. Посіб.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка – 4-е вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2006 – 723 с.

 2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, "Дело и Сервис", 2000, - 416 с.

 3. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка – К.: Знання, 2004 – 828 с.

 4. Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р. Макроекономічна теорія: Навч.посібник/ За ред д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Л.С. Томашик. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005 – 552 с.

 5. Гальперин В.М., Гребенников П.Н., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник / общ.ред. Л.С. Тарасевича Изд-2-е перер. и доп. СПб, Изд-во СПб ГУЗФ, 1997 – 719 с.

 6. Базілінська О.Я., Макроекономіка: Навч. посіб. – Центр навч. літ-ри, 2005.-442 с.

 7. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик; За ред. В.Д. Базилевича. — К. Знання, 2007. — 703 с

 8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник у 2ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І.Луніна та ін. За заг.ред. С. Будаговської. К.: Основи. 1998

 9. Панчишин С.М. Макроекономіка Навч. посіб. К.: “Либідь”, 2001 – 616с.

 10. Савченко А.Г., Макроекономіка: Підручник – К.: КНЕУ, 2005 – 441 с.

Селищев А.С., Макроекономіка – СПб “Изд-во Питер», 2000 – 448 с.

Додаткова:

 1. Кейнс Дж. Общая теория занятости процента и денег. М: Изд-во “Прогрес”, 1978. - 495 с

 2. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с анг.- М.: Изд-во МГУ, 1994. - 736 с.

 3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європ. контекст / Пер з анг. – К.: Основи, 1998. - 682 с

 4. Сакс Дж Д. Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. Пер с анг. М.: Дело, 1996. - 848с.

 5. Сатников В.И., Сатникова О.А. Макроэкономика в структурно-логических схемах: Учебное пособие. – Х.: Инжек, 2005. – 240с.

Інтернет посилання

 1. Державний центр зайнятості України http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

 2. Державний комітет статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

 3. Національний Банк

 4. України http://www.bank.gov.ua

 5. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua/

 6. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/

 7. Инвест газета http://www.investgazeta.net/

 8. Дело http://delo.ua/

Навчальне видання

(українською мовою)

Колобердянко Іван Іванович, Ващенко Володимир Степанович,

Дугієнко Наталя Олександрівна, Лубенець Ігор Олексійович,

Венгерська Наталія Сергіївна.

МАКРОЕКОНОМІКА

Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки

«Міжнародна економіка» денного відділення

Рецензент Бугай В.З.

Відповідальний за випуск І.І.Колобердянко

Коректор Венгерська Н. С.

110

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.