Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оформление КТД .DOC
Скачиваний:
45
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
13.19 Mб
Скачать

3.2 Оформлення комплекту технологічної документації

3.2.1 Комплектність і загальні вимоги до оформлення. При виконанні технологічної частини дипломного проекту розроблений технологічний процес механічного оброблення повинен бути оформлений на стандартних формах технологічних документів (далі – "форми").

Комплектність технологічних документів на одиничні технологічні процеси (ОТП) залежить від типу виробництва, стадії розробки документів, ступеня деталізації опису технологічних процесів і застосовуваних технологічних методів виготовлення виробів.

При оформленні документів, що входять у комплект ОТП, слід керуватися вимогами ГОСТ 3.1129–93 [5] і ГОСТ 3.1130–93 [6]. Для розробки учбового технологічного процесу застосовують маршрутно-операційний опис ОТП. Згідно з ГОСТ 3.1119-83 [7] до складу комплекту при маршрутно-операційному опису входять наступні форми:

1) титульний аркуш;

2) маршрутна карта – МК по ГОСТ 3.1118–82, форми 1, 1б;

3) карта ескізів – КЕ по ГОСТ 3.1105–84, форми 7, 7а ;

4) операційна карта – ОК по ГОСТ 3.1404–86; форма 3 для першого листу і форма 2а для наступних листів;

5) операційна карта контролю – ОКК по ГОСТ 3.1502–85, форма 2, 2а.

У обґрунтованих випадках, за узгодженням з керівником проекту, допускається вживання інших документів і форм, передбачених ЄСТД.

Документи зшиваються з горизонтальним розташуванням поля підшивання в наступному порядку: ТА, МК, потім в порядку операцій КЕ і ОК, останньою – карта контролю ОКК.

Допускається використовувати КЕ і ОК оброблення на багатошпіндельних автоматах, автоматичних лініях і т.п. формату А3 (ГОСТ 3.1105–84, форми 8, 8а). В цьому випадку зшиті в альбом документи складаються до формату А4.

Пріоритетним є оформлення комплекту документації за допомогою САПР ТП (наприклад, "ВЕРТИКАЛЬ") або комп'ютерного набору.

Допускається оформлення рукописним способом при чому записи в документах повинні виконуватися чорнилом (пастою) чітко і розбірливо з висотою букв не менше 2,5 мм і не зливатися з лініями форми.

Всі карти технологічного процесу нумеруються в порядку їх розміщення. Нумерація наскрізна, починаючи з титульного аркуша (номер на ТА не ставиться).

Карти технологічного процесу і титульний аркуш підписує виконавець (студент). Керівник (консультант) проекту підписує титульний аркуш і маршрутну карту. Нормоконтроль здійснює і підписує на титульному аркуші особа, відповідальна за цю роботу. Затверджує технологічний процес завідувач кафедрою.

3.2.2 Оформлення титульного аркушу (ТА). Титульний аркуш є першим листом комплекту технологічних документів. Зразок оформлення титульного аркушу приведений в додатку А.2 (форма встановлена кафедрою).

3.2.3 Правила заповнення основного напису аркушів документів. В основному написі заголовних аркушів документів (МК, КЕ, ОК, ОКК) зазначають (див. рис. 3.2) [8]:

 • скорочене позначення підприємства або організації – розробника документа (в дипломному проекті – університет і кафедра);

 • позначення деталі за конструкторським документом (номер виробу за креслеником);

 • найменування деталі за основним конструкторським документом;

 • характер роботи, виконуваної особами, що підписують документ (консультант, керівник, нормоконтроль і т. п.);

 • прізвища і підписи осіб, відповідальних за розробку і оформлення документа;

 • дата підпису;

 • загальна кількість і порядковий номер аркушів документа;

 • літера, привласнена документу (У – учбовий);

 • номер операції відповідно до МК;

 • умовне позначення виду документа (МК, ОК, КЕ і т. д.);

 • коротке позначення технологічного методу оброблення, складання і т.п. (наприклад: "Обработка резанием"); для МК і КЕ графа не заповнюється;

 • порядковий номер аркушу в комплекті технологічної документації.

3

2

Разраб.

Иванов

30.11.12

ДонГТУ

КафедраТОМП

ВЛМ 8.034.149

Пров.

Петров

12.12.12

Н.Контр

Сидоров

16.12.12

КОРПУС

У

045

Утв.

Ковалев

23.12.12

ОК

Обработка резанием

23

Рисунок 3.2 – Оформлення основного напису технологічних карт

3.2.4 Правила заповнення граф на картах. Для заповнення карт використовують спосіб заповнення, при якому інформацію вносять декількома типами рядків. Кожному типу рядка відповідає свій службовий символ. Кожний рядок тексту карт має порядковий номер. В якості службових символів для зазначення типу рядків прийняті прописні букви російського алфавіту, які ставляться перед номером відповідного рядка, наприклад, М01, А02.

Зазначення службових символів є обов'язковим.

Черговість запису службових символів: М, А, Б, О, Т, Р (на деяких картах можуть бути використані не всі символи).

Технологічні документи мають однакові графи, які заповнюють у такий спосіб:

«Наименование и марка материала» – записують найменування й марку матеріалу за конструкторським документом та державний стандарт на марку матеріалу. Наприклад, сталь 40 ГОСТ 1050–88. У маршрутних, операційних картах і картах технологічного процесу при використанні в якості заготованки прокату записують повне позначення.

Наприклад,

КРУГ

В операційних картах державний стандарт на матеріал допускається не вказувати.

«Код единицы величины» – записують код одиниці величин; в навчальному проекті записують одиницю величини (кг, м и т. д.);

«Масса детали» – вказують за конструкторським документом;

«Код и вид заготовки» – записують найменування виду заготованки (виливок, кованка, прокат і т.п.);

«Профиль и размеры заготовки» – профіль заготованки зазначають тільки для прокату (круг, квадрат і т.п.) і записують у верхній частині графи, у нижній частині записують загальні габаритні розміри заготованки, наприклад, Ø45× 3000 (для прутка); 52×200×360 (для виливка чи кованки);

«Количество деталей» — записують кількість деталей, що виготовляються з однієї заготованки;

«Масса заготовки» — записують масу заготованки відповідно до кресленика (для виливків чи кованок) або відповідно до розрахунку (для штучних заготованок, одержуваних із прокату); якщо в якості заготованки при виготовленні декількох деталей використовується один пруток прокату, то записують масу прутка;

«Единица нормирования» — записують кількість деталей, на яку встановлена норма витрати матеріалу (1, 10, 100 шт і т.д.);

«Норма расхода» — записують норму витрати матеріалу; для заготовок із прокату норма витрати визначається поділом маси прутка на кількість одержуваних з нього заготованок;

«КИМ» — записують коефіцієнт використання матеріалу або в навчальному проекті для виливків або кованок коефіцієнт вагової точності;

«Твердость заготовки»,— вказують твердість заготованки відповідно до кресленика, ДСТУ (або ГОСТ) , ТУ або технологічного процесу;

«Код материала»,«Номер цеха», «Номер участка»— в навчальному проекті не заповнюється.

3.2.5 Оформлення маршрутної карти (МК). МК виконує роль зведеного документа, в якому описується весь процес в технологічній послідовності виконання всіх операцій [9].

В МК обов'язковим є заповнення рядків зі службовими символами М, А, Б.

Для операцій, на які в дипломному проекті не розробляються операційні карти (наприклад, слюсарні, термічні і т. п.), в маршрутній карті повинні бути заповнені рядки із службовими символами О і Т.

В навчальному проекті заповнюються наступні графи МК (окрім тих, що вказані вище).

У рядку з проставленим службовим символом А :

«Опер.» – номер операції; операції слід нумерувати числами ряду арифметичної прогресії, додаючи зліва нулі (005, 010, 015 і т.д.);

«Код, наименование операции» – найменування операції (визначається найменуванням устаткування, на якому вона виконується і записується прикметником в називному відмінку);

«Обозначение документа» – вказується номер інструкції з охорони праці і її номер, наприклад "ИОТ № 12–2012" (в дипломному проекті номер привласнюється довільно).

У рядку з проставленим службовим символом Б:

«Код, наименование оборудования» – найменування обладнання, що використовується на операції, і його модель;

«Проф.» – назва професії;

«Р» – розряд робіт, необхідний для виконання операції;

«КР» – кількість виконавців, зайнятих при виконанні операції;

«КОИД» – кількість деталей, що одночасно виготовляються (оброблюються, ремонтуються);

«ЕН» – кількість деталей, на яку встановлена норма витрати часу;

«ОП» – обсяг виробничої партії (в штуках); заповнюється за результатами розрахунків в організаційній частині проекту;

«Кшт» – коефіцієнт штучного часу при багатоверстатному обслуговуванні (за необхідністю);

«Тп.-з» – норма підготовчо-заключного часу на операцію;

«Тшт» – норма штучного часу на операцію.

Графи «СМ» (ступінь механізації) і «УТ» (код умов праці) в навчальному проекті не заповнюються.

Між записами операцій рекомендується пропускати рядок.

Зразок оформлення карт наведено в додатку Б.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.