Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англійська НМП 1 курс 1 сем Заочне.docx
Скачиваний:
26
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
245.68 Кб
Скачать

IV. Заповніть пропуски у реченнях словами: can, can’t, could, couldn’t. (Завдання оцінюється в 2 бали).

1. I ______ drive a car, I learnt when I was 18.

2. When Linda entered the house, she ______ smell fresh bread baking.

3. James ______ ride a bicycle until he was eight. Neither could I.

4 ______ I borrow your pen? Mine doesn’t work.

5. Maggie ______ afford that bag. It’s too expensive.

6.Література

Основна література

 1. Миронова Т.Ю. Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова)»: Методичний посібник для студентів І курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 106 c.

 2. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

 3. Murphy R. English Grammar in Use. Third edition. Cambridge: Combridge University Press, 2004.

Додаткова література

 1. Macmillan English Dictionary For Advanced Learners // Second edition. Macmillan Publishers Limited, 2007.

 2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

 3. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

 4. Swan M. Practical English Usage / Michael Swan . – Oxford: Oxford University Press, 1980. − 480 p.

 5. Swan M. and Walter C. How English Works: a grammar practice book / Michael.

 6. Swan and Catherine Walter. – Oxford: Oxford University Press, 1997.

 7. Thomson A.J. and Martinet A.V. A Practical English Grammar / A.J. Thomson and A.V. Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2009.

 8. English Dictionary / English-Ukrainian, Ukrainian – English // Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012. – 1549 с.2. English.

 9. www.bbc.co.uk

 10. www.better-english.com

 11. www.bogglesworldesl.com

Навчально-методичне видання

Автори-укладачі

Миронова Тетяна Юріївна

Волобуєва Поліна Сергіївна

Яремчук Людмила Іванівна

Інземна (англійська) мова Частина і

Навчально-методичний посібник

М-64

В-68

Я-72

Іноземна (англійська) мова. Частина І.: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем « бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 68 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

ББК 81.2 Англ

Підп. до друку ________ Формат _84x108 1/32_Папір друк.

Ум. друк. арк. ___ Обл.-вид. арк __ Тираж ___ Замовлення № ___

__________________________________________________________

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.