Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англійська НМП 1 курс 1 сем Заочне.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
245.68 Кб
Скачать

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………..……

  1. Програма навчальної дисципліни……………………………………………...

  1. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи………………...

  1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять………………….

  1. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання………..

  1. Контрольні заходи

  1. Література………………………….……………………………………………

4

6

8

43

58

65

67

ПЕредмова

Навчально-методичний посібник призначений для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра у галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямами підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 “Економіка підприємства”.

Посібник складено у відповідності до навчального плану І курсу та навчальної програми дисципліни “Іноземна мова”.

У першій частині навчально-методичного посібника представлено програмний матеріал 1-го семестру. Мета посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування англійською мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" (В1 за міжнародною класифікацією1) в типових ситуаціях, пов'язаних з оволодінням загальноекономічною лексикою й термінологію та опануванням основних понять економіки і бізнесу. Упродовж цього періоду студенти знайомляться з економікою України та країни, мова якої вивчається, з деякими компонентами макроекономіки, з загальним поняттям про гроші та коштовності Великобританії та США, а також загальним розумінням бухгалтерської справи та особливості діяльності в країнах, мова якої вивчається.

Окрім текстового матеріалу підручників та посібників, студенти повинні вміти орієнтуватися в Internet-ресурсах, пов’язаних із тематикою курсу.

Цілком очевидно, що досягнення поставленої мети потребує раціональної організації самостійної роботи студентів над програмним матеріалом, належної підготовки і проведення практичних занять, кваліфікованої допомоги студентам у виконанні ними індивідуальних завдань та класної контрольної роботи. Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі навчально-методичного посібника, який містить програму навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова», завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи, завдання та методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання.

Навчальний процес на першому курсі організовується впродовж 2 семестрів у вигляді аудиторних практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Самостійна робота студентів, зміст якої визначено навчальною програмою, робочою навчальною програмою та даним навчальним посібником, передбачає самостійне опрацювання студентами відповідного мовного матеріалу. Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, методичними рекомендаціями, відео та фонозаписами навчального матеріалу.

На аудиторних практичних заняттях увага студентів зосереджується на виділенні й систематизації матеріалу для самостійного опрацювання, засобах розвитку й удосконалення окремих мовленнєвих умінь читання, говоріння, аудіювання, письма.

Індивідуальна робота передбачає набуття навичок написання резюме, ділових листів та складання бізнес-плану.

Послідовна та цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на першому етапі навчання.

  1. Програма навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни "Іноземна мова" - удосконалення й розвиток іншомовних комунікативних компетенцій студентів, що забезпечують їх ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі академічних і професійно спрямованих ситуацій на рубіжному рівні "незалежного користувача" (В1 за міжнародною класифікацією)2.

Програма курсу "Іноземна мова" реалізується шляхом досягнення таких цілей:

практична – розвивати й удосконалювати у студентів іншомовні професійно-орієнтовані комунікативні компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну, прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах;

освітня – розвивати й удосконалювати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплому;

пізнавальна - залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і поглиблюють їх пізнавальні здібності та потреби;

розвиваюча - розвивати мотивацію студентів до навчання, майбутньої професійної діяльності, зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови;

соціальна – розвивати у студентів уміння спілкуватися, спонукати їх до усвідомлення важливості власного внеску у справи міжнародного співтовариства;

соціокультурна - досягати розуміння студентами важливих міжнародних соціокультурних проблем, формувати у них уміння діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.