Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
62
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
352.77 Кб
Скачать

Критерії оцінювання знань студента вечірньої форми навчання

10 балів за першу модульну роботу студент отримує при глибоких і системних знаннях відповідних тем і вміння застосовувати їх у практичному спрямуванні.. Оцінюється якість знань, вміння їх адаптування до реалій сучасного ринку, вміння доводити свою точку зору, знання сучасних джерел інформації за тематикою дисципліни.

10 балів за другу модульну роботу студент отримує при різнобічних та системних занять навчально програмного матеріалу, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності, вміння аналітично мислити та знаходити рішення у нестандартних ситуаціях.

При невиконанні даних вимог студент може отримати за модульні завдання нижчий бал, а саме від 8 до 0 в залежності від рівня продемонстрованих знань і вмінь.

25 балів студент отримує за умов систематичного відвідування занять, активної участі у них, належній якості знань та відмінному володінні знаннями з дисципліни.

За умов недотримання даних вимог в залежності від ситуації студент отримує нижчий бал від 20 до 0.

5 балів студент отримує за умов належного виконання реферату згідно встановленим вимогам і вміння критичного огляду періодики з подальшим висловленням власної точки зору, її обґрунтування і доведення з посиланням на факти.

Критерії оцінювання знань студента заочної форми навчання

50 балів за практичне контрольне завдання отримує студент, який при виконанні логічно, послідовно і творчо підійшов до розв’язання завдань, зібрав необхідні матеріали на базі практики, оформив їх згідно вимог кафедри, дав правильну і вичерпну відповідь з демонструванням знань понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до суті викладеного у відповіді, написав і оформив реферат з обраної теми.

Менше 30 балів студент отримує, якщо правильно виконав лише половину завдань, або виконав неправильно всі завдання, або якщо його відповіді необґрунтовані, або мають теоретичне спрямування і не враховують специфіку конкретного підприємства, на якому виконується завдання, або не написав чи не оформив реферат з обраної теми.

Перелік питань, які охоплюють зміст робочої програми дис­ципліни «бренд-менеджмент» та виносяться на іспит

 1. Поняття бренду, товарної марки, брендингу і бренд-менеджменту.

 2. Трансформація товарної марки у бренд.

 3. Значення брендів у маркетинговій діяльності підприємства.

 4. Класифікація брендів у маркетингу.

 5. Переваги та недоліки брендового підходу.

 6. Функції, завдання та архітектура бренду.

 7. Зовнішня та внутрішня форма бренду.

 8. Рівні якості бренду.

 9. Бренд на різних логічних рівнях.

 10. Принципи, функції і завдання бренд-менеджменту.

 11. Інтеграція маркетингу і брендінгу.

 12. Взаємозв’язок бренд-менеджменту і маркетингових комунікацій.

 13. Використання засобів маркетингових комунікацій у брендинговій діяльності підприємства.

 14. Єдність та відмінність бренд-менеджменту і рекламного менеджменту.

 15. Сутність та значення бренд-менеджменту у рекламній діяльності підприємства.

 16. Юридичні аспекти брендингу: торговельна марка, патентування, авторське право.

 17. Правові норми охорони товарних марок в Україні.

 18. Процедура реєстрації товарної марки.

 19. Ліцензування і франчайзинг.

 20. Сутність та значення активів бренду.

 21. Характеристики та атрибути бренду. Вигоди бренду.

 22. Поняття цінності бренду: загальні, специфічні, відчутні та невідчутні. Піраміда цінностей бренду.

 23. Індивідуальність бренду та критерії її розкриття.

 24. Параметри знання бренду.

 25. Структура знання бренду споживачами.

 26. Параметри образу бренду.

 27. Структура образу бренду.

 28. Складові елементи бренду.

 29. Упаковка товару у брендінгу.

 30. Додаткові компоненти бренду.

 31. Комунікативні ролі компонентів бренду, їх взаємодія та взаємовплив.

 32. Процес маркетингових досліджень у бренд-менеджменті:

 33. Дослідження ринкової ситуації.

 34. Визначення особливостей споживчого сприйняття товарної марки.

 35. Дослідження потенціалу, ресурсів і можливих перешкод розвитку товарної марки.

 36. Аналіз сильних та слабких сторін торговельної марки.

 37. Дослідження товару, основних та суміжних товарних груп і товарів-замінників для ефективного формування брендів.

 38. Визначення переважних компонентів впливу на формування бренду.

 39. Дослідження конкурентного середовища у бренд-менеджменті підприємства.

 40. Сегментування споживачів, дослідження поведінки споживачів різних груп, визначення цільових груп споживачів як основні засади створення брендів.

 41. Дослідження засобів маркетингових комунікацій для поширення впливовості бренду на цільові аудиторії.

 42. Вибір ефективних каналів комунікації для розповсюдження брендів.

 43. Дослідження сприйняття бренду цільовою аудиторією.

 44. Чинники ідентифікації брендів.

 45. Методи дослідження психологічного впливу бренду на цільову аудиторію.

 46. Методи дослідження поєднання знаків і символів у брендінгу.

 47. Дослідження раціональних та емоційних чинників сприйняття брендів цільовою аудиторією.

 48. Визначення ступеню лояльності цільової аудиторії до бренду.

 49. Методи перевірки узгодження елементів бренду.

 50. Контент-аналіз результатів дослідження бренду та його психолінгвістичні параметри.

 51. Врахування особливостей споживацької поведінки при створенні бренду.

 52. Виділення цільової групи комунікації бренду за принципами сегментування.

 53. Вияв і використання поведінкових особливостей цільової аудиторії.

 54. Використання асоціацій для розкриття сутності бренду.

 55. Створення асоціацій та визначення їх критеріїв, які підтримують цінності бренду.

 56. Вибір імені бренду з урахуванням рівнів його сприйняття цільовою аудиторією.

 57. Соціальна міфологізація імен брендів.

 58. Моделювання дизайну бренду та дослідження комунікативних особливостей різних варіантів дизайну.

 59. Особливості розробки і реалізації комплексу марочних комунікацій.

 60. Номінація як інструмент брендингу.

 61. Раціоналістичне спрямування створення брендів.

 62. Проекційне спрямування створення брендів.

 63. Технології створення марочних назв, вимоги і особливості.

 64. Технології створення назв брендів з використанням функціональних особливостей товару.

 65. Репозиціювання торговельних марок.

 66. Повне відродження зниклої торгової марки.

 67. Часткове відродження торгової марки.

 68. Поява моделі товару, який нагадує свій прототип у минулому.

 69. Модель інтегрованого бренду.

 70. Переваги інтегрованого брендінгу.

 71. Розвиток марочного бачення.

 72. Написання „портрету” бренду.

 73. Розробка практичної структури бренду.

 74. Стратегічні завдання управління брендом.

 75. Визначення відмінностей та переваг бренду.

 76. Матриця пізнання сили бренду.

 77. Брендові портфелі та управління ними.

 78. Розтягнення та розширення бренду.

 79. Марочне сімейство під єдиним брендом.

 80. Стратегія сумісного брендингу.

 81. Розвиток бренду у часі.

 82. Корпоративний брендінг.

 83. Товарний брендинг.

 84. Глобальний брендинг.

 85. Стратегії оновлення бренду.

 86. Стратегії розширення бренду.

 87. Стратегії створення нових брендів.

 88. Стратегії оздоровлення бренду.

 89. Стратегії ліквідації бренду. Брендові стратегії злиття та поглинання.

 90. Правила розробки бренд-стратегій підприємства залежно від ринкових умов.

 91. Параметри позиціювання брендів.

 92. Концепція позиціювання бренду.

 93. Досягнення сили марки шляхом комбінації бренд-стратегій.

 94. Вибір стратегії позиціонування бренду.

 95. Революційне та еволюційне позиціонування бренду.

 96. Ідентичність бренду та її підтримка.

 97. Основні принципи успішного позиціювання брендів:

 98. Позиціювання за особливостями товару.

 99. Позиціювання за вигодою.

 100. Позиціювання за використанням товару.

 101. Позиціювання за користувачем.

 102. Цінове позціювання.

 103. Позиціювання за просуванням.

 104. Перепозиціювання бренду. Класичні помилки позиціювання бренду.

 105. Розробка стратегії управління активами бренду.

 106. Комунікативна та товарна підтримка управління активами бренду.

 107. Процес формування емоційного відношення до бренду.

 108. Імідж бренду та складові його формування.

 109. Створення корпоративної лінії поведінки та культури бренду.

 110. Корпоративний імідж, брендінг і культура.

 111. Формування бренд-структури підприємства.

 112. Організаційна структура управління активами товарної марки.

 113. Планування брендингової діяльності на підприємстві.

 114. Інтегрування в управлінні активами бренду.

 115. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій в системі управління активами бренду.

 116. Планування інтенсивності комунікативної підтримки бренду на різних етапах його розвитку.

 117. Бюджетування брендингу.

 118. Використання товарної марки як інструмента впливу у каналах розподілу.

 119. Визначення доходності торгової марки.

 120. Оцінка норми повернення інвестицій у товарну марку.

 121. Вибір метрик. Якісні та кількісні метрики.

 122. Методи оцінки марочного капіталу.

 123. Досягнення стратегічного результату.

 124. Безперервна оцінка результативності бренду.

 125. Методи оцінки загального ринкового сегментування.

 126. Метод звільнення від ліцензійних виплат.

 127. Економічні методи оцінки бренду і бренд-менеджменту.

 128. Метод прогнозування майбутніх доходів бренду.

 129. Метод витрат.

 130. Розрахунок доданої вартості марки.

 131. Оцінка ефективності бренду на обраний момент часу.

 132. Динамічна оцінка бренду.

 133. Методи множинних критеріїв.

 134. Оцінювання ризиків бренду.

Соседние файлы в папке Discipline_mag_pr