Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Global econimics.docx
Скачиваний:
57
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
321.96 Кб
Скачать

52. Цивілізаційнф виміри стратегій глобалізму

Суністю глобалізації є перетворення людства в єдину структурно-функціон сист. Для глоб цивілізаційних вимірів характерним є нерівноправність компонентів, що її утвор – усе зростаюча прірва (за параметр якості життя пересічних людей) між її провідною ланкою – Зх і Сх., групою найрозв країн, що вийшли на рівень інформац сусп, та ін людством, яке все помітніше відстає від світ лідерів. У світі все потужніше діють глоб закономірн та тенд, характер яких визнач здебільш інтересами і можлив невеликої групи найпотужн держав і наднац корпорацій. За таких умов більшість країн 2-го і 3-го ешелону скоріше підстроюється, прилаштов до вимог сильніших за себе, ніж самостійно і активно діє в напрямку переслідув власних інтересів. Отже, у суч світі за умов глобаліз маємо справу із взаємопов’яз різноспрямов тенденц. Розв країни Зх на чолі зі США впевнено випередж ін держ за заг обсягом спож і якістю життя. Паралельно швидкими темпами, значно випередж в цьому віднош Захід, розв деякі інші країни, переважно Далекого Сх. При цьому у більшості країн Латин Амер істотних позит зрушень не спостеріг, а Троп Африка на очах деградує. Такої ж деградації зазнали впродовж 80-90-х років спочатку СРСР, а потім пострадян країни, серед яких була і Укр. У зв’язку з цим Україна, пострад країни та ін незах країни хоч якось намагаються викор свій шанс — коли-небудь піднятися на рівень інформ сусп. Для цивілізац процесів глоб особл знач почин набув процес посил антизахідних, передусім антиамериканських, настроїв, І справа тут не лише в тому, що в наш час протистоян у світі набуває ознак "зіткнення цивіліз", а ще й тому, що нац конфлікти (на Балканах, Кавказі тощо) все більше підпорядксаме цивілізац конфронтації. Сьогодні протистояти деструктивн викликам з боку транснаціон сил глобаліз світу можуть не стільки ті чи ін окремі країни, скільки окремі цивіліз світи. За умов глоб світ не стільки уніфік за поверхово сприйнятими америк зразками, скільки набуває вигляду поліцивілізац структурно-функціон системи, в якій окремі цивілізац складові поводяться, не однаково і своїм традиц ідейно- ціннісним підґрунтям великою мірою визнач майбутнє країн і народів, що їх складають.У глоб масштабі склалася жорстка ієрарх с-ма, що ґрунт на гегемонії Зх (насамперед у сферах: фін, військ-політ та інформ )

53. Дезінтеграція та реінтеграція в глобальній економіці

Дезінтеграція в своїй основі має дві причини. Перша це заперечення дійсністю самих причин інтегр процесів (тобто ек причин). Інша причина полягає у тому, що в міру розвитку ек та все повнішого задоволення потреб людини на перший план виступать чинники культ середовища. При цьому той поріг є досить невизнач. В цьому разі потреба в самоідентифікації нації може виникати за різн рівня розв країни. Дезінтеграційні процеси зумовл бажанням певн групи насел відкоркрм від ін за нац чи реліг ознак,іноді основою є непропорц розв країни. Дезітеграц процеси можуть мати як лок, так і глобал хар-р.У сист взаємовіднос „нац ек-ек регіоналізмважливе*подальше поглиблен дослідж питань втрати країн-учасн інтеграл угрупов частини суверн,доцільн і ефект наднац регул ек процесі;*розуміння того,що дезінтеграц формує передумови розв інтеграл на нових кільк і якісних засадах. Перехід на ринкові відносини підірвав основу інтеграційних процесів. Іноді виник умови для повн,часткової чи розширен реінтеграц,яка є на сьогодні практично не дослідж в ек літ-рі,хоча має неабияке практичне знач.Уразі повн реінтеграц йдеться про відновл того чи ін інтегр угруповув в поперед складі на тих самих політ-ек засадах.Часткова реінтегр-об’єдн окремі учасн інтегр угруп на попередн принц або всі учасн,але на якісно нових засадах.Розшир реінтегр-включ у відновлюв інегр об’єдн нових учасн на тих чи ін засадах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]