Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
друк.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
130.48 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра фінансів підприємств

Фінансовий звіт ВАТ «Іванківського хлібозаводу»

Студента ЦМП

програма: правове регулювання економіки

форма навчання: очно-заочна

група: № 2

Комаренко С.Л.

Київ – 2011

Зміст:

  1. Аналіз організаційно стану ВАТ «Іванківського хлібозаводу»

  2. Виробнича структура ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2010 рік

  3. Аналіз фінансових коефіцієнтів ВАТ «Іванківського хлібозаводу»

  4. Порівняльний аналітичний баланс ВАТ «Іванківського хлібозаводу»

  5. Показники стану і руху основних і оборотних фондів ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2009-2010 рр.

  6. Показники продуктивності ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2009-2010 рр.

  7. Аналіз планових виробничих витрат по ВАТ «Іванківського хлібозаводу», за 2010 рік

  8. Аналіз рентабельності ВАТ «Іванківського хлібозаводу»

  1. Аналіз організаційно стану ВАТ «Іванківського хлібозаводу»

Об’єктом дослідження було обрано ВАТ «Іванківський хлібозавод», що розташоване в Іванківському районі Київської області. Іванківський район, в якому розташований хлібозавод є одним з найбільших районів Київської області та України. Розташування хлібозаводу в центрі великих масивів забезпечує великі транспортні витрати на збут готової продукції. Сьогодні хлібозавод забезпечує близько 80% потреби торгівельної мережі району в хлібобулочних виробах і на 20% кондитерських виробах. Тут діє 1 цех, які оснащені 2 поточно-механізованими лініями по виробництву хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів. Підприємство створено для здійснення підприємницької діяльності учасників з метою отримання прибутку від виробничої діяльності, направленої на задоволення потреб споживачів в товарах. ВАТ «Іванківський хлібозавод» є хлібопекарським підприємством, предметом діяльності якого є: 1) виробництво хлібобулочних виробів; 2) торгівельна діяльність.

Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, відповідає за результати своєї господарської діяльності, за винятком не взятих на себе обов’язків перед партнерами по укладеним договорам, перед державним бюджетом та банками, згідно діючого законодавства. Облікова політика на підприємстві протягом звітного року не змінювалась. В бухгалтерському обліку прийнята журнально - ордерна система обліку з використанням зведених регістрів бухгалтерського обліку, а також первинних документів, що використовуються підприємством в процесі господарської діяльності за видами: - хлібопекарська промисловість; - кондитерська промисловість; - роздрібна торгівля; - надання авто послуг по доставці готової продукції покупцям; - здача в оренду невикористаних виробничих площ. Аналітичний облік руху товарно - матеріальних цінностей ведеться у бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно - сумарному вираженні, а на складі в картках складського обліку - у кількісному вираженні. Встановлена тривалість операційного циклу в один рік. До основних фондів відносяться матеріальні активи підприємства, використовувані для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує 1 рік і вартість яких - понад 1000 грн. Активи вартістю менше 1000 грн. зі строком корисного використання більш одного року обліковувати як малоцінні необоротні матеріальні активи з нарахуванням 100% зносу їх вартості в першому місяці використання. Основні кошти класифікуються по групах у відповідності зі ст.5 П(С)БО №7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання з використанням норм і методів нарахування, що передбачені податковим законодавством. Інші необоротні матеріальні активи: * малоцінні необоротні матеріальні активи; * інвентарна тара; * інші необоротні матеріальні активи. Одиницею бухгалтерського обліку запасів враховується його найменування. Транспортні - заготовчі витрати, що пов'язані з придбанням запасів, відносяться на вартість тих запасів, в зв'язку з придбанням яких ці витрати відбулись. Встановлено по передільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості продукції. Загальновиробничі витрати в перемінній та постійній частинах списуються безпосередньо на рахунок 23 "Виробництво". Доход від реалізації продукції, послуг визнається з моменту поставки її покупцям.

  1. Виробнича структура ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2010 рік

Виробнича структура є доцільною для підприємства, при цьому начальники цехів (заводів), а також начальник кондитерського цеху підлеглі безпосередньо керівникові, а також його заступникам. У підпорядкуванні керівника знаходяться заступники по виробництву, і постачанню, та головний інженер, відділ кадрів та бухгалтерія, які є менеджерами вищого рівня, відповідальні за конкретні напрями діяльності підприємства (рис. 1.1.).

ВАТ «Іванківський хлібозавод»