Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М1Т01.Орган. бак. лаб. для викладачів.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
225.79 Кб
Скачать

11

Міністерство охорони здоров’я україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри мікробіології,

вірусології та імунології

Завідувач кафедри

академік НАН України

професор Широбоков В.П.

__________________________

“___” _______________2009 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Навчальна дисципліна

МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”

Модуль № 1

Морфологія, фізіологія та генетика мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. Загальна та спеціальна вірусологія.

Змістовий модуль № 2

Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів. Фарбування мікроорганізмів. Мікроскопія.

Тема заняття

Організація бактеріологічної лабораторії. Барвники і прості методи фарбування мікроорганізмів. Мікроскопія.

Курс

2-й

Факультет

Медичний

Методичні рекомендації розробив: професор Войцеховський В.Г.

Київ – 2009

 1. Конкретні цілі:

 • Аналізувати структуру та функції бактеріологічної лабораторії, її місце в системі практичних лікувальних та діагностичних закладів охорони здоров’я.

 • Оволодіти методикою виготовлення бактеріальних препаратів із чистих культур бактерій з використанням простих методів фарбування.

 • Засвоїти методику мікроскопії бактеріальних препаратів з використанням імерсійних об’єктивів.

2. Базовий рівень підготовки.

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Анатомія людини

Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

Гістологія, цитологія, ембріологія

Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

Медична і біологічна фізика

Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі біологічних процесів.

Медична біологія

Пояснювати на молекулярно-біологічному та клітинному рівні закономірності біологічних процесів

Медична хімія

Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів розвитку клітин

 1. Організація змісту навчального матеріалу.

3.1. Зміст теми:

На практичному занятті студенти вивчають структуру бактеріологічної лабораторії, правила роботи в ній, організацію робочого місця лікаря-бактеріолога, готують мазки із чистих культур стафілокока та кишкової палички, фарбують мазки простими методами (метиленовим синім та фуксином), вивчають методику мікроскопії бактеріальних препаратів із використанням імерсійного об’єктиву. Виконані завдання студенти записують у протокол та підписують його у викладача.

  1. . Теоретичні питання до заняття:

 • Структура бактеріологічної лабораторії, призначення різних підрозділів.

 • Організація та оснащення робочого місця лікаря-бактеріолога.

 • Методика виготовлення бактеріального препарату-мазку.

 • Анілінові барвники та приготування фарбуючи розчинів для фарбування мікроорганізмів.

 • Прості та складні методи фарбування мікроорганізмів.

 • Світловий мікроскоп, будова, призначення окремих частин.

 • Обчислювання збільшуваної (дозволяючої) здатності мікроскопу. Імерсійна система.

  1. . Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 • Ознайомитись з принципами організації бактеріологічної лабораторії та правилами роботи в ній.

 • Вивчити барвники і фарбуючи розчини, які використовуються в мікробіології.

 • Засвоїти методику виготовлення бактеріального препарату і фарбування простими методами.

 • Оволодіти методами мікроскопічного дослідження бактеріальних препаратів з використанням імерсійного об’єктиву.

  1. . Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент на занятті:

Термін

Визначення

1

2

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія – це навчальна дисципліна, сукупність наук про походження, еволюцію та властивості патогенних для людини мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини, закономірності взаємодії мікроорганізмів з макроорганізмом, імунну систему та механізми протиінфекційного імунітету, методи діагностики, принципи лікування та специфічної профілактики інфекційних захворювань.

Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія – це первинний підрозділ в системі мікробіологічної служби практичних лікувальних та діагностичних закладів охорони здоров’я.

Матеріал

Матеріал – це субстрати, тканини (гній, мокротиння, кров, сеча, фекалії, біоптати тканин тощо), які беруть у хворого чи з об’єктів зовнішнього середовища для дослідження з метою виявлення збудників захворювань або антитіл до них (в сироватці крові), тобто для постановки діагнозу інфекційної патології, або для виявлення збудників в навколишньому середовищі.

Препарат-мазок

Препарат-мазок готують на предметному склі із матеріалу або чистих культур мікроорганізмів і досліджують у мікроскопі з метою виявлення збудників захворювань чи дослідження їх морфологічних і тинкторіальних властивостей. Препарат-мазок із бактерій ще називають бактеріальним препаратом.

1

2

Анілінові барвники

Анілінові барвники – це похідні аніліну, які використовують для фарбування мікроорганізмів з метою збільшення їх контрастності та подальшої мікроскопії.

Імерсійна система

Імерсійна система складається з імерсійного об’єктиву (х 90) та імерсійного масла, яке забезпечує концентрацію променів, що проходять через мікроскопічний об’єкт в об’єктив і, таким чином, забезпечує кращі умови для дослідження мікроорганізмів.