Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЕК програма ЛОГОП.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
92.16 Кб
Скачать

19

Міністерство освіти і науки україни

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЛОГОПЕДІЯ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Спеціальність: 7.01010101. Дошкільна освіта

8.01010101. Дошкільна освіта

Спеціалізація «Логопедія»

(денна та заочна форми навчання)

Маріуполь-2014

Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Логопедія» для студентів спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта» ОКР Спеціаліст

8.01010101. «Дошкільна освіта» ОКР Магістр (денна та заочна форми навчання) / Укладачі: кандидат педагогічних наук, доцент  О.Л. Бухало та старший викладач М.К. Жук

Програма державного комплексного екзамену зі спеціалізації «Логопедія» для студентів спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта» ОКР Спеціаліст

8.01010101. «Дошкільна освіта» ОКР Магістр (денна та заочна форми навчання) обговорена та затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету (протокол № 9 від «16» квітня 2014 р.).

Пояснювальна записка

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації підготовлено відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, що регламентують зміст освітньо-професійної програми та засобів діагностики якості підготовки спеціаліста в галузі знань «Дошкільна освіта» за спеціалізацією «Логопедія».

Мета державного екзамену полягає в оцінюванні рівня професійної компетентності, ступеня засвоєння освітньо-професійної програми підготовки та державної атестації фахівця на відповідність освітньо-кваліфікаційному рівню «спеціаліст».

Державний екзамен зі спеціалізації «Логопедія» передбачає виконання комплексу кваліфікаційних завдань, який дозволяє об’єктивно визначити рівень якості освітньої та професійної підготовки випускників спеціальності «Дошкільна освіта» за спеціалізацією «Логопедія».

Засобами оцінювання рівня професійних знань, вмінь та навичок спеціаліста, ступеня сформованості їх професійної компетенції є: аналітико-проектувальні та практично-орієнтовані завдання. В процесі їх виконання студент-випускник повинен продемонструвати знання та виявити вміння, що складають комплекс професійних компетенцій спеціаліста за спеціалізацією «Логопедія».

Програма державного екзамену містить змістові модулі нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а саме:

  • Логопсихологія;

  • Організація та планування логопедичної роботи у ДНЗ;

  • Соціально-правове забезпечення роботи логопеда;

  • Теорія і спеціальна методика з виховання дітей з вадами мовлення.

До складання комплексного державного екзамену допускаються студенти, що виконали усі вимоги навчального плану за всіма етапами навчального процесу: теоретичного (лекційного) і практичного (практичні заняття та всі види практик). Складання екзаменаційних білетів і визначення кола питань, які виносяться на державний екзамен, відбувалось згідно навчального плану спеціальності.

Оцінювання рівня якості підготовки спеціаліста за спеціалізацією «Логопедія» здійснюють члени державної екзаменаційної комісії на основі принципів об’єктивності, комплексності та критеріїв, затверджених на засіданні кафедри дошкільної освіти (протокол № 9 від «16» квітня 2014 р.).

Підсумкова оцінка кваліфікаційного випробування на державному екзамені складається із сумарної оцінки за виконання завдань, яка відповідає системі оцінювання за КМСОН (за шкалою «А», «B» «C», «D», «E»).

За результатами успішного складання державного екзамену зі спеціалізації «Логопедія» екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння кваліфікації і про видачу випускнику диплома державного зразка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.